Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 8

protokols Nr. 1, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656
„Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali
Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 09.janvāra atzinumu (protokola Nr.1.1-59/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumu, papildinot to ar 91.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.8

(protokols Nr.1, 11.punkts)

N. p. k.

Iesnieguma datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods vai reģ. Nr.

Adrese

2013.gads

zivju tīkli

reņģu tīkli

reņģu tīkli no 01.12. līdz 15.04.

lucīšu murdi

zivju murdi

reņģu stāvv.

zivju āķi

91.

20.12.2012.

11.01.2012.

K.

Saulkrastu zvejnieku saimniecība

***

***

2

1

Piešķirts

105

85

30

40

8

14

1200

Limits 2013.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2013.gada limita atlikums

-

-

-

-

10

1

-


Lejupielāde: DOC un PDF