Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 13.marta 107.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 24.janvārīNr. 10

protokols Nr. 1, 13. punkts

Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Komisijas atbalstītā projektā „SportCityNet.”

1.1. Papildināts ar domes 2014.gada 13.marta 107.lēmumu

1.2. Papildināts ar domes 2014.gada 13.marta 107.lēmumu

2. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes finansējumu 3 500 Ls apmērā, t.sk. 368 Ls attiecināmo izmaksu segšanai, bet 3 132 Ls neattiecināmo izmaksu segšanai. Paredzot 2 100 Ls 2013.gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, bet 1 400 Ls 2014.gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 107.lēmumu

3. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

4. Projekta dokumentācijas iesniegšanu un projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļai sadarbībā ar Ekonomikas un attīstības nodaļu. Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 107.lēmumu

5. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai. Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 107.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.10

(protokols Nr.1, 13.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 107.lēmumu

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

SportCityNet

Funkcionālās klasifikācijas kods

08.100

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

3 500

Pozīcija / gads

2012.gada gaidāmā izpilde

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

1 000

0

0

1 100

2 100

1 400

0

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

128

128

256

112

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

872

972

1 844

1 288

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

1 000

0

0

1 100

2 100

1 400

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF