Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 13

protokols Nr. 1, 16. punkts

Par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” bilances

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, 2011.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 20, 21. un 211.punktiem, Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 20. oktobra nolikuma Nr.37 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums” 4.3.2. punktu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2012.gada 13.augusta izziņu Nr.7-3-117017/2 par bankrota procedūras pabeigšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „***”, reģistrācijas Nr.***, kā arī vadoties pēc iestādes direktores sniegtās informācijas, ka ir veiktas visas iespējamās darbības debitora parāda, kas radies 2008.gada 8.maijā, atgūšanai, konstatēts, ka parāda piedziņa nav iespējama. Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012. gada 18.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-63/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Norakstīt šaubīgā debitora sabiedrības ar ierobežotu atbildību „***” parādu Ls *** no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” bilances.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” direktorei K.Andersonei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF