Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 20.jūnija 276.lēmumu

2013.gada 24.janvārīNr. 16

protokols Nr. 1, 19. punkts

Par Koku vērtēšanas komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra nolikumu Nr.26 „Koku vērtēšanas komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Koku vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija) šādā sastāvā:

1.1. Atis Sapronovs – Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības vecākais speciālists, komisijas priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 104.lēmumu

1.2. Oskars Začests - Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības speciālists, komisijas priekšsēdētāja vietnieks; Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 104.lēmumu

1.3. Ingrīda Griķe – Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētas galvenā dārzniece, komisijas locekle; Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 104.lēmumu

1.4. Jānis Artemjevs – Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administrators, komisijas loceklis; Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 104.lēmumu

1.5. Kaspars GulbisInženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženieris, komisijas loceklis;

1.6. Anita Maija NaudišaPilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste, komisijas locekle.

1.7. Papildināts ar domes 2013.gada 25.jūlija 411.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Saimniecības nodaļai nodrošināt komisiju ar autotransportu. Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 104.lēmumu

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.213 „Par koku ciršanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis