Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 19

protokols Nr. 1, 23. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Dārzu ielā 35

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „***” (nodokļa maksātāja kods ***) pilnvarotās personas A.V. (personas kods ***) iesniegumu Nr.1.2-1/4426 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 6818 001) un palīgēkas Nr.002, Nr.004, Nr.005 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 014 6818 002, 1300 014 6818 004, 1300 014 6818 005) Jūrmalā, Dārzu ielā 35, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 4.decembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4417, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, dzīvesvietas izziņa, dzīvojamās ēkas arhitektoniskais novērtējums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/60 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 4.decembra protokolu Nr.12, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „***” (nodokļa maksātāja kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 6818 001) un palīgēkas Nr.002, Nr.004, Nr.005 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 014 6818 002, 1300 014 6818 004, 1300 014 6818 005) Jūrmalā, Dārzu ielā 35.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF