Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 22

protokols Nr. 1, 26. punkts

Par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1206,
Jūrmala un adrešu piešķiršanu

Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2012.gada 22.novembrī saņemto vēstuli Nr.2-04.1-R/5068 „Par adreses precizēšanu” un Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” 2013.gada 7.janvārī saņemto iesniegumu Nr.1.2-1/52 „Par adreses precizēšanu/maiņu zemes vienībai Jūrmalā, Bulduri 1206” par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1206, Jūrmala, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.marta lēmumu Nr.214 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija lēmuma Nr.153 atcelšanu un zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bulduri 1001” ir izveidota zemes vienība Bulduri 1206, Jūrmalā. Esošā zemes vienības adrese neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, kurš nosaka, ka pilsētu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.

Pamatojoties uz augstākminēto, ir radusies situācija, ka Valsts Zemes dienesta Valsts adrešu reģistrā minētā adrese netiks reģistrēta, jo neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Mainīt adresi zemes vienībai Bulduri 1206, Jūrmala un piešķirt adresi 5.līnija 2, Jūrmala.

2. Piešķirt adresi dārza mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1206 002 5.līnija 2, Jūrmala.

3. Piešķirt adresi komplektai transformatora apakšstacijai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1206 001 5.līnija 2, korpuss 1, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF