Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 24

protokols Nr. 1, 28. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 009 6902 Jūrmalā, Straumes ielā 6

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 5.jūnijā saņēma A.F. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/2070) ar lūgumu izvērtēt žoga Straumes ielā 6, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6902) būvniecības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Iesniegumā tiek norādīts uz to, ka būvniecības rezultātā ir nojaukts vecais žogs starp zemes gabaliem Jaunā ielā 50A, Jūrmalā un Straumes ielā 6, Jūrmalā un uzbūvēts jauns metāla sieta žogs.

[1] Pamatojoties uz A. F. iesniegumu un Administratīvā procesa 55.panta pirmo pantu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš tika pagarināts uz četriem mēnešiem.

[2] 2012.gada 20.jūlijā Pilsētplānošanas nodaļa pārbaudīja objektu Straumes ielā 6, Jūrmalā un konstatēja sekojošo:

- Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2010.gada 20.jūlijā akceptēja būvprojektu Nr.712 „Dzīvojamās mājas lit.1 un garāžas lit.9 rekonstrukcija Straumes ielā 6, Jūrmalā” (Turpmāk tekstā – Būvprojekts) un 2011.gada 20.aprīlī izdeva būvatļauju Nr.488. Būvprojekta ģenplāna lapā ĢP-1 ir piezīme: žoga līnija pa kuru žoga izbūvi saskaņo ar kaimiņu, tas ir, žoga būvniecību jāsaskaņo ar zemes gabalu ar kadastra numuriem 1300 009 6909; 1300 009 6910; 1300 009 6911 un 1300 009 6901 īpašniekiem;

- pārbaudes laikā tika konstatēts, ka žogs starp kaimiņu zemes gabaliem Jaunā ielā 50A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6911), Jaunā ielā 50, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6910) un Straumes ielā 8, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6909) uzbūvēts patvaļīgi, ar atkāpēm no Būvprojekta un bez saskaņošanas ar minēto zemes gabalu īpašniekiem. Žoga būvdarbi pabeigti.

Sastādīts atzinums Nr.318 par būves pārbaudi (turpmāk tekstā – Atzinums) Atzinumā nekustamā īpašuma īpašniekam D. W. B., dzimis ***, doti norādījumi: pirmkārt, ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību, otrkārt, Pilsētplānošanas nodaļā iesniegt žoga piesaistes pārbaudes aktu, treškārt, novērst patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Straumes ielā 6, tas ir, Pilsētplānošanas nodaļā iesniegt izbūvētā žoga saskaņojumu ar kaimiņu zemes gabalu Jaunā ielā 50A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6911), Jaunā ielā 50, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6910) un Straumes ielā 8, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6909) īpašniekiem.

[3] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 7.augustā saņēma D.W.B., dzimis ***, pilnvarotās personas I. S., personas kods ***, saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres S.K. 2009.gada 24.augustā izdotu pilnvaru, iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.***, paskaidrojumu ar sekojošiem argumentiem: 2010.gada 8.aprīlī sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ierādīja zemes gabala Straumes ielā 6, Jūrmalā robežpunktus un tika konstatēts, ka vēsturiskais žogs starp zemes gabalu Jaunā ielā 50A, Jūrmalā iebūvēts zemes gabalā Straumes ielā 6, Jūrmalā apmēram par 43 cm. Veicot jaunā metāla sieta žoga būvniecību tika izdarīta atkāpe no zemes gabala Jaunā ielā 50A, Jūrmalā robežas par 26 cm. Iesniegumam pievienots sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Topos plus” 2012.gada 31.jūlija žoga Straumes ielā 6, Jūrmalā izpildmērījums un kaimiņu zemes gabalu Jaunā ielā 50, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6910) un Straumes ielā 8, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6909) īpašnieku strīdus žoga izskata un izvietojuma saskaņojums. Tātad D.W.B., dzimis *** ir izpildījis būvinspektora dotos norādījumus par žoga saskaņojumu ar kaimiņu zemes gabalu Jaunā ielā 50, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6910) un Straumes ielā 8, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6909) īpašniekiem. Saskaņojums nav saņemts tikai no kaimiņu zemes gabala Jaunā ielā 50A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6911) īpašnieka A.F..

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2012.gada 27.augustā saņēma D.W.B., dzimis *** pilnvarotās personas I. S., personas kods ***, saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres S. K. 2009.gada 24.augustā izdotu pilnvaru, iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.***, apstrīdēšanas iesniegumu ar kuru Administratīvā procesa ietvaros tika apstrīdēts 2012.gada 20.jūlija atzinumu Nr.318 par būves pārbaudi Straumes ielā 6, Jūrmalā.

Dome 2012.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.1.1-39/6180-S atteikt izskatīt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas pārbaudes akta apstrīdēšanas iesniegumu.

[4] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 1.oktobrī saņēma A.F. iesniegumu ar lūgumu pārbaudīt noteku cauruļu sistēmas uzstādīšanas likumību Straumes ielā 6, Jūrmalā un šo faktu pievienot iestādē jau ierosinātajai lietai saistībā ar konstatēto patvaļīgo žoga būvniecību zemes gabalā Straumes ielā 6, Jūrmalā.

Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 10.janvārī pārbaudīja būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6902 009 Straumes ielā 6, Jūrmalā un konstatēja, ka minētajai būvei uzstādīta jauna notekūdeņu novadīšanas sistēma un, ka A.F. iesniegumā minētajam apgalvojumam par to, ka notekūdeņu sistēma noregulēta uz ēkas Jaunā ielā 50A, Jūrmalā pamatiem nav nekādu pierādījumu un pamatojuma.

Ņemot vērā iepriekš minēto, iestādei nav pamata ierosināt administratīvo lietu faktu trūkuma un nelietderības dēļ.

[5] Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Straumes ielā 6, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību reglamentējošie normatīvie akti.

Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības lēmuma pieņemšanai. Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[6] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[6.1.] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 20.jūlijā un 2013.gada 10.janvārī pārbaudīja būves Straumes ielā 6, Jūrmalā un konstatēja, ka zemes gabalā patvaļīgi, ar atkāpēm no Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēta būvprojekta uzbūvēts žogs starp zemes gabaliem Straumes ielā 6, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6902) un Jaunā ielā 50A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6911).

[6.2.] Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Topos plus” 2012.gada 31.jūlijā veikto žoga izpilduzmērījumu metāla sieta žoga būvniecība veikta ar atkāpi no zemes gabala Jaunā ielā 50A, Jūrmalā robežas par 26 cm. No uzmērījuma ir secināms, ka strīdus žogs ir uzbūvēts zemes gabalā Straumes ielā 6, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6902) ar 26 cm atkāpi no robežas ar zemes gabalu Jaunā ielā 50A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6911).

[6.3.] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.2141 nekustamais īpašums Straumes ielā 6, Jūrmalā sastāv no zemes gabala 848 m2 platībā ar kadastra numuru 1300 009 6902 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6902 001 un trīs palīgēkām, īpašnieks: D.W.B., dzimis ***.

[6.4.] Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2010.gada 20.jūlijā akceptēja būvprojektu Nr.712 „Dzīvojamās mājas lit.1 un garāžas lit.9 rekonstrukcija Straumes ielā 6, Jūrmalā” (Turpmāk tekstā – Būvprojekts) un 2011.gada 20.aprīlī izdeva būvatļauju Nr.488. Būvprojekta ģenplāna lapā ĢP-1 ir piezīme: žoga līnija pa kuru žoga izbūvi saskaņo ar kaimiņu, tas ir, žoga būvniecību jāsaskaņo ar zemes gabalu ar kadastra numuriem 1300 009 6909; 1300 009 6910; 1300 009 6911 un 1300 009 6901 īpašniekiem. Žogs būvniecība nav saskaņota ar zemes gabala Jaunā ielā 50A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6911) īpašnieku.

[7] Izskatot lietas apstākļus ir konstatēti sekojoši fakti lēmuma pieņemšanai par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Straumes ielā 6, Jūrmalā.

[7.1.] Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Zemes gabala Straumes ielā 6, Jūrmalā īpašnieks un būvētājs ir D.W.B., dzimis ***.

[7.2.] Būvniecības likuma 2.panta otrajā daļā ir noteikts, ka būvniecību regulē šis likums, Civillikums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Latvijai saistoši starptautiskie līgumi.

Tātad pieņemot lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu ir jāņem vērā arī Civillikumā noteiktie aprobežojumi saistībā ar žogu būvniecību.

Civillikuma 1092. pantā ir noteikts, ka robežu sētas jāceļ un jāuztur kaimiņiem kopīgi, un ja viņu starpā par to nav sevišķas norunas, tad priekšējā, līdz ielai ejošā sētas puse jāceļ un jāizlabo tam namīpašniekam, kura nama priekšpusei sēta piekļaujas no labās puses, bet otra puse – viņa kaimiņam. Labo un kreiso pusi šajā gadījumā nosaka, stāvot uz zemes gabala ar seju pret ielu.

Tātad žoga būvniecība starp lietā minētajiem zemes gabaliem, saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto, jāveic zemes gabala Straumes ielā 6, Jūrmalā īpašniekam.

Lietā nav strīda par to, ka zemes gabala Straumes ielā 6, Jūrmalā īpašnieks D. W. B., dzimis ***, ir veicis žoga būvniecību starp zemes gabaliem Straumes ielā 6, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6902) un Jaunā ielā 50A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6911).

[7.3.] Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” redakcijā, kas grozīta ar 2011.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.410, 62.punkta 62.6.apakšpunktā ir noteikts, ka būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama atsevišķu labiekārtojuma elementu (apgaismes ķermeņu, žogu, nožogojumu, soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļu ierīču, velosipēdu statīvu un tamlīdzīgu mazo arhitektūras formu, gājēju celiņu), ja to novietojums zemes gabalā un vizuālais risinājums saskaņots būvvaldē.

Tātad saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nekustamā īpašuma īpašniekam D.W.B., dzimis ***, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā jāsaskaņo žoga novietojums zemes gabalā un vizuālais risinājums.

[8] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, 11.pants, 30.panta otrā, trešā, ceturtā un sestā daļa, Civillikuma 1085.pants, 1092.pants, Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmā daļa, 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1. un 4.punkts, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 62.punkta 62.6.apakšpunkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 4.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot zemes gabala Straumes ielā 6, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam D.W.B., dzimis ***, novērst patvaļīgās būvniecības sekas un līdz 2013.gada 1.augustam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā saskaņot žoga novietojumu zemes gabalā un vizuālo risinājumu un uzbūvēt žogu atbilstoši būvvaldē saskaņotajam;

2. Izbeigt administratīvo lietu daļā par notekcauruļu sistēma uzstādīšanas būvē ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6902 009) Straumes ielā 6, Jūrmalā likumību.

3. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu .

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF