Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 25

protokols Nr. 1, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija Nr.242
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā
(kadastra apzīmējums 1300 004 6702 001) Jūrmalā, Saldus ielā 7”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 3.maijā pieņēma lēmumu Nr.242 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 004 6702 001) Jūrmalā, Saldus ielā 7” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā dzīvokļa Nr.25 Saldus ielā 7, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai I.B. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Saldus ielā 7, Jūrmalā:

1.1 līdz 2012.gada 1.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu dzīvokļa Nr.25 Saldus ielā 7, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.2 līdz 2012.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā nodot dzīvokli Nr.25 (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 004 6702 001 025) Saldus ielā 7, Jūrmalā ekspluatācijā.

[2] Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2012.gada 28.decembrī saņēma administratīvā akta adresāta I. B. (personas kods ***) (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/8604-B) ar lūgumu pagarināt administratīvā akta izpildes termiņu līdz 2013.gada 15.februārim.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka 2012.gada 29.novembrī Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija akceptēja būvprojektu Nr.2168 „Dzīvokļa Nr.25 rekonstrukcija Saldus ielā 7, Jūrmalā” un 2012.gada 18.decembrī izdeva būvatļauju Nr.2302 un nepieciešams papildus laiks dokumentu noformēšanai būves nodošanai ekspluatācijā.

Iesniedzējs norāda uz to, ka, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 47.pantā noteiktajam, iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma.

[3] Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta saistībā ar I. B. (personas kods ***) iesniegumu.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz administratīvā akta adresāta iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

5.1 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.4391 25, dzīvokļa Nr.25 īpašnieks ir I. B. (personas kods ***).

5.2 2012.gada 29.novembrī Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija akceptēja būvprojektu Nr.2168 „Dzīvokļa Nr.25 rekonstrukcija Saldus ielā 7, Jūrmalā” un 2012.gada 18.decembrī izdeva būvatļauju Nr.2302 būvdarbu veikšanai.

[6] Dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.242 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 004 6702 001) Jūrmalā, Saldus ielā 7” grozījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 47.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.242 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Uzdot dzīvokļa Nr.25 Saldus ielā 7, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai I.B. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Saldus ielā 7, Jūrmalā:

1.1 līdz 2012.gada 1.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu dzīvokļa Nr.25 Saldus ielā 7, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.2 līdz 2013.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā nodot dzīvokli Nr.25 (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 004 6702 001 025) Saldus ielā 7, Jūrmalā ekspluatācijā.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF