Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 37

protokols Nr. 1, 42. punkts

Par nekustamā īpašuma - ēkas Valtera prospektā 54,
Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā

Izskatot Valteru un Krastaciema iedzīvotāju 2013.gada 8.janvāra kolektīvo vēstuli par nekustamā īpašuma Valtera prospektā 54, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, lai izveidotu apkaimes iedzīvotāju sabiedrisko centru, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Nekustamais īpašums Valtera prospektā 54, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3003 un platību 5935 m2, uz kuras atrodas Jūrmalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdījumā bijusī ugunsdzēsēju depo ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3003 001 un kopējo platību 328,1 m2.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2003.gada 7.marta lēmumu Nr.98 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Valtera prospektā 54” ir izveidots valstij piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Valtera prospektā 54 ar kopējo platību 5935 m2 bijušo zemesgabalu VI-10-82 un VI-10-78 robežās Jūrmalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdījumā esošā namīpašuma uzturēšanai. Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2000.gada 7.februāra izziņu Nr.5-P-984 nekustamais īpašums, zemesgabals, atdalīts no Valteru saimniecības zemesgabala Nr.9b, kas atrodas Rīgas Jūrmalas pilsētā VI hipotēku iecirknī, 10.grupā, Nr.82, 1940.gada 21.jūlijā piederēja Rīgas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgabala VI-10-82 platība bija 2163 m2 Par bijušā zemesgabala VI-10-78 piederību 1940.gada 21.jūlijā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nav ziņu.

Ar Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona DDP Izpildu komitejas 1956.gada 11.jūnija lēmumu Nr.181 un 1958.gada 13.oktobra lēmumu Nr.401 nekustamais īpašums Jūrmalā, Valtera prospektā 54 nodots Jūrmalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdījumā. Lietošanā piešķirtā zemesgabala platība 5025 m2.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Jūrmalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 1998.gada 20.februārī ir iesniegusi iesniegumu par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Valtera prospektā 54 un 2002.gada 1.oktobrī - iesniegumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Jūrmalā, Valtera prospektā 54, bet 2006.gada 31.augustā ir reģistrēts iesniegums par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Valtera prospektā 54 privatizāciju.

Nekustamais īpašums Valtera prospektā 54 ir iekļauts Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.714 „Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pilnvarojumu apzināt īpašuma objektus, par kuriem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi”, ar kuru „Privatizācijas aģentūra” ir pilnvarota vērsties tiesā, lai atzītu minētos objektus par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantu.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar 2012.gada 9.oktobra spriedumu lietā Nr.C30742610 ir konstatējusi juridisko faktu, ka ēka, kas atrodas uz zemesgabala Jūrmalā, Valtera prospektā 54 ar kadastra Nr. 1300 015 3003, ir bezīpašnieka lieta, kas piekrīt valstij.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienība Valtera prospektā 54 ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3003 un platību 5935 m2 ar Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.janvāra aktu Nr.14-06-R2/4 ir ieskaitīta rezerves zemju fondā.

Valteru un Krastaciema iedzīvotāji kolektīvajā vēstulē ar 475 parakstiem lūdz pārņemt nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, lai atjaunotu bijušo brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības ēku un izveidotu apkaimes iedzīvotājiem dažādu vecuma grupu interesēm atbilstošu sabiedrisko centru, kurā varētu ierīkot daudzfunkcionālu zāli kultūras un izglītojošiem pasākumiem, iedzīvotāju sanāksmēm, vienlaicīgi radot iespēju izmantot datorcentru un citus iedzīvotājiem svarīgus pakalpojumus. Atjaunotajā ēkā varētu ierīkot Valteros dzimušā un dzīvojušā aktiera Eduarda Pāvula piemiņas vietu ar latviešu kino zelta fonda kolekciju, tā veicinot aktiera piemiņas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu jaunajai paaudzei. Ēkai piegulošā teritorija ir piemērota dažādām sporta aktivitātēm – skeitparka, volejbola un āra vingrošanas laukumu ierīkošanai, kas arī varētu pulcināt dažādu paaudžu fizisko aktivitāšu cienītājus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 5. un 6.punktu un 21.panta 17.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un pārejas noteikumu 3.punktu, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju sagatavot Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu ēku Valtera prospektā 54, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3003 001, kura ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2012.gada 9.oktobra spriedumu lietā Nr.C30742610 (lietvedības Nr.C2527-12/1) atzīta par bezīpašnieka lietu, kas piekrīt valstij, pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF