Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 38

protokols Nr. 1, 43. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.39
„Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu
Jūrmalā, Ķemeru ielā 37” atzīšanu par spēku zaudējušu daļā

Izskatot Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 2012.gada 27.decembra vēstuli Nr.231.4-1-13419 ar ierosinājumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.39 „Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 31.jūlija lēmumu Nr.412 „Par namīpašuma denacionalizācijas atteikumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37” ir nolemts nedenacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37, atstājot to PBU „Namu pārvalde „Majori” valdījumā, un atzītas bijušā īpašnieka mantinieces I.R.Z. tiesības likumā noteiktā kārtībā par dzīvojamām mājām lit.1 un lit.2, kas nav saglabājušās, jo ir pārbūvētas, saņemt kompensāciju, pamatojoties uz īpašuma novērtējumu uz tā nacionalizācijas brīdi.

Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2002.gada 06.augusta spriedumu lietā Nr.C31183799 43/02 ir apstiprināti 1998.gada 21.aprīlī mirušās I. R. Z. mantinieki: N. K. (personas kods ***) uz ½ domājamo daļu, I. E. (personas kods ***) un B. P. (personas kods ***), katrs uz ¼ domājamo daļu no I. R. Z. mantojuma.

Ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 14.oktobra spriedumu lietā Nr.PAC-0016-10, 2010.gads (C04234098), noraidīta B. P., I. E. un N. K. prasība par Jūrmalas pilsētas domes denacionalizācijas atteikuma lēmuma atcelšanu, dzīvokļu privatizācijas atzīšanu par spēkā neesošu, atcēlēja un dāvinājuma līguma atzīšanu par spēkā neesošiem un īpašuma tiesību atjaunošanu uz namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37 (lit.1 un lit.2). Tiesa ir konstatējusi, ka pēc nacionalizācijas veiktais ieguldījums namīpašuma Ķemeru ielā 37, Jūrmalā, sastāvā esošajās ēkās sastāda 93,04%, vienlaicīgi tiesa atzinusi, ka atbilstoši likuma „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 9.pantam prasītājiem ir tiesības uz kompensāciju likumā noteiktajā kārtībā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.39 „Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37” ir apstiprināts N. K., personas kods ***, dzīvo ***(pilnvarotā persona A. E., personas kods ***, dzīvo ***), piešķirto kompensācijas sertifikātu skaits – 211 kompensācijas sertifikāti, I. E., personas kods ***, dzīvo ***, (pilnvarotā persona A. E., personas kods ***, dzīvo ***), piešķirto kompensācijas sertifikātu skaits – 105,5 kompensācijas sertifikāti, B. P., personas kods ***, dzīvo ***, piešķirto kompensācijas sertifikātu skaits – 105,5 kompensācijas sertifikāti, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra kompensācijas novērtējumu Nr.1.1-25/212.

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmums Nr.39 ir izpildīts daļā par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu I. E. un B. P., bet nav izpildīts daļā par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu N. K., jo likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 27.panta piektās daļas 2.punkts paredz, ka piešķirtos privatizācijas sertifikātus likumā „Par privatizācijas sertifikātiem” noteiktajā kārtībā ieskaita privatizācijas sertifikātu kontā, ja konta atvēršanai vai papildus piešķirto privatizācijas sertifikātu ieskaitīšanai nepieciešamos dokumentus sertifikātu saņēmējs iesniedzis attiecīgajai kredītiestādei četru mēnešu laikā pēc pašvaldības dokumentu un apstiprinošo valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ziņu iesniegšanas attiecīgajai kredītiestādei, bet N. K., ne arī viņa pilnvarotā persona noteiktajā termiņā nav vērsušies likvidējamā akciju sabiedrībā „Latvijas krājbanka”, lai veiktu piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu ieskaitīšanu privatizācijas sertifikātu kontā.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ar 2012.gada 14.decembra lēmumu Nr.1-6.6-7 „Par atteikumu atjaunot termiņu īpašuma kompensācijas sertifikātu ieskaitīšanai privatizācijas sertifikātu kontā” ir atteikusi atjaunot termiņu N. K. piešķirto 211 kompensācijas sertifikātu ieskaitīšanai privatizācijas sertifikātu kontā, savā lēmumā norādot arī to, ka likuma „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 2.panta trešā daļa paredz – ja laikā no nacionalizācijas brīža līdz 1991.gada 30.oktobrim namīpašums ir pārbūvēts tādā mērā, ka lielāko tā substances daļu (vairāk par 65 procentiem) veido vēlākā laika izbūve, un patlaban namīpašums visā pilnībā tiek izmantots valsts vai sabiedriskajām vajadzībām, tas nav atdodams natūrā, bet bijušajam īpašniekam izmaksājama kompensācija naudā, pamatojoties uz īpašuma novērtējumu pirms 1940.gada 17.jūnija. Lēmumu par kompensācijas izmaksu pēc ieinteresētās ministrijas vai pašvaldības priekšlikuma pieņem Ministru kabinets.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27.panta piektās daļas 2.punktu, likuma „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 2.panta trešo daļu un 9.pantu, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 2012.gada 14.decembra lēmumu Nr.1-6.6-7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.39 „Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37” 1.punktu.

2. Lūgt Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju sagatavot tiesību akta projektu par kompensācijas piešķiršanu N. K. par pārbūvēto namīpašumu Ķemeru ielā 37, Jūrmalā, un virzīt to izskatīšanai Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF