Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 386.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 24.janvārīNr. 53

protokols Nr. 1, 59. punkts

Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5
nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 23.septembra lēmumu Nr.1073 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5” izveidots zemesgabals Atbalss ielā 3/5 11542 m2 platībā un atjaunotas īpašuma tiesības bijušo līdzīpašnieku mantiniekiem.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 28.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5, kadastra Nr.1300 021 4813, 6/10 domājamām daļām 6925,2 m2 platībā nostiprinātas G.M., zemesgrāmatu nodalījums Nr.2709.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 27.maija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5, kadastra numurs 1300 521 0028, kas sastāv no kantora (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 003) nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000491487. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 27.maija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 k-1, kadastra numurs 1300 521 0016, kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002) nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000491487. Ēkas saistītas ar zemesgabalu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5.

2007.gada 19.februārī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” un zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 6/10 domājamo daļu īpašnieku G.M. tika noslēgts līgums par zemesgabala 6/10 domājamo daļu nomu ēku (būvju) nekustamo īpašumu uzturēšanai. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2017.gada 19.februārim.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” un 2012.gada 21.decembra pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.1.1-42/6526, ēku (būvju) nekustamie īpašumi Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5, kadastra numurs 1300 521 0028 un Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 k-1, kadastra numurs 1300 521 0016, ir pārņemti Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2007.gada 19.februārī ar G.M. (personas kods ***) noslēgto zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5, kadastra Nr.1300 021 4813, ar kopējo platību 11542 m2, 6/10 domājamo daļu 6925,2 m2 platībā nomas līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu).

2. Noteikt, ka maksājumi par zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5, kadastra Nr.1300 021 4813, ar kopējo platību 11542 m2, 6/10 domājamo daļu 6925,2 m2 platībā nomu 8 (astoņu procentu) apmērā tiek veikti no 2012.gada 21.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pārjaunojuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF