Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 16.maija 331.lēmumu

2013.gada 24.janvārīNr. 55

protokols Nr. 1, 61. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B
atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 2.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 35A ar kadastra Nr.13000161422 un kopējo platību 1662 m2 nostiprinātas B. O. (personas kods ***), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000160402. Īpašumtiesību reģistrācijas pamats – 2008.gada 3.jūlija maiņas līgums Nr.1.1-16/799 noslēgts starp B. O. un Jūrmalas pilsētas domi par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A maiņu pret B. O. piederošām zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13 ar kadastra Nr.13000203501 un kopējo platību 42563 m2 93/1000 domājamām daļām 3957 m2 platībā.

Saskaņā ar 2008.gada 3.jūlija maiņas līgumu Nr.1.1-16/799 Jūrmalas pilsētas pašvaldība ieguva īpašuma tiesības uz visu zemesgabalu zem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13, izveidojot vienotu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu un sekmējot ilgtermiņa attīstības plāna realizāciju un uzlabojot mācību kvalitāti. B. O. savā īpašumā ieguva atsevišķu apbūvējamu zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 35A ar kadastra Nr.13000161422 un kopējo platību 1662 m2 Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

2011.gada 8.decembrī zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 35A piegulošā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 35 īpašniece iesniedza Jūrmalas pilsētas tiesā prasības pieteikumu par servitūtu nodibināšanu un prasības nodrošināšanu. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2011.gada 15.decembra lēmumu lietā Nr.C17161511 tika nolemts ierakstīt apgrūtinājuma atzīmi Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000160402 uz B. O., (personas kods ***), piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Asaru prospektā 35A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 1422, aizliedzot uzsākt būvdarbu projektēšanu zemesgabalā un to apbūvēt.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTERBALTIJA” noteiktā zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A tirgus vērtība 2012.gada 15.augustā ir Ls 142300.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 21.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Plūdu ielā 2B ar kadastra Nr.13000098509 un kopējo platību 2819 m2 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000294110. Zemesgabalu Jūrmalā, Plūdu ielā 2B četras reizes nodeva atsavināšanai, par atsavināšanas veidu nosakot pārdošanu izsolē, bet neviens izsoles dalībnieks netika reģistrēts un saskaņā ar izsoles noteikumu nosacījumiem izsoles tika atzītas par nenotikušām. Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Akciju sabiedrības „ BDO” noteiktā zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B tirgus vērtība 2012.gada 22.novembrī ir Ls 129700.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta trešo daļu, 7.pantu, 32.panta trešo daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 5.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-59/12), Jūrmalas pilsētas domes apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2012.gada 18.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-63/02) kā arī to, ka B. O. privāto interešu realizācija 2008.gada 3.jūlija maiņas līguma Nr.1.1-16/799 ceļā iegūtajā zemesgabalā Jūrmalā, Asaru prospektā 35A nav iespējama, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Jūrmalā, Plūdu ielā 2B ar kadastra Nr.13000098509 un kopējo platību 2819 m2.

2. Noslēgt līgumu ar B. O. (personas kods ***) par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B ar kadastra Nr.13000098509 un kopējo platību 2819 m2 maiņu pret B. O. piederošo zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 35A ar kadastra Nr.13000161422 un kopējo platību 1662 m2.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto maiņas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF