Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 460.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 3.aprīlīNr. 170

protokols Nr. 4, 52. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā,
Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000. gada 18. jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 004 4405 kopējā platībā 2405m2 un palīgceltnes (būve Nr.003) 5491/10000 domājamām daļām nostiprinātas A. P.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 15.augusta lēmumu īpašuma tiesības nostiprinātas: E.P.(E.P.) uz 1127/10000 domājamām daļām zemes, K.K. (C.C.) uz 1127/10000 domājamām daļām zemes, K.A.B. (C. A. B.) uz 451/10000 domājamām daļām zemes, F.M. B. (F.M. B.) uz 451/10000 domājamām daļām zemes, H. T. B. (H. T. B.) uz 451/10000 domājamām daļām zemes, M. Z. B. (M.S.B.) uz 451/10000 domājamām daļām zemes.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 7.decembra lēmumu īpašuma tiesības nostiprinātas A.S. (A. S.) uz 451/10000 domājamām daļām zemes. Zemesgrāmatas nodalījums Nr.6395.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 3.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 ar kadastra Nr.1300 504 4401, kas sastāv no ēkas (būve Nr.001) un palīgceltnes (būve Nr.002), nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.6856.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2000.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.383 atzītas zemes īpašnieku tiesības saņemt nomas maksu no zemes lietotāja Jūrmalas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas par zemes platību 1650m2.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 12. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. Nr.1.1-58/3) un pieņemot zināšanai nekustamā īpašuma kopīpašnieku pilnvarotās personas - zvērinātu advokātu biroja „Skudra & Ūdris” un A. P. 2013.gada 11.februāra iesniegumu Nr.1.1-27/1101, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 (kadastra numurs 13000044405, kopējā platība 2405m2) kopīpašniekiem par zemesgabala domājamo daļu 1650m2 platībā nomu līdz 2016.gada 31.decembrim Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas darba nodrošināšanai:

1.1. A. P. (personas kods ***) par zemesgabala 5491/10000 domājamām daļām no zemes 1650m2 platībā;

1.2. E.P.(E. P.) par zemesgabala 1127/10000 domājamām daļām no zemes 1650m2 platībā;

1.3. K.K.(C. C.) par zemesgabala 1127/10000 domājamām daļām no zemes 1650m2 platībā;

1.4. K.A.B.(C.A.B.) par zemesgabala 451/10000 domājamām daļām no zemes 1650m2 platībā;

1.5. F. M.B.(F. M.B.) par zemesgabala 451/10000 domājamām daļām no zemes 1650m2 platībā;

1.6. H. T.B.(H.T.B.) par zemesgabala 451/10000 domājamām daļām no zemes 1650m2 platībā;

1.7. M. Z.B.(M.S.B.) par zemesgabala 451/10000 domājamām daļām no zemes 1650m2 platībā;

1.8. A. S. (A. S.) par zemesgabala 451/10000 domājamām daļām no zemes 1650m2 platībā.

2. Noteikt nomas maksu 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi tiek veikti par faktisko zemes lietošanu no 2013.gada 1.janvāra. 2013.gada 1.janvārī zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 2405m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 54438. Papildināts ar domes 2013.gada 25.jūlija 460.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G. Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts iznomātāja vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF