Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 21.martāNr.4

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis (nepiedalās no plkst.1013), Dzintra Hirša, Iveta Blaua

Nepiedalās deputāti:

Egmonts Krūmiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Sandra Brauere, Laima Grobiņa, Guna Voitkāne, Aīda Paipare, Dzintars Krūmiņš, Ģirts Brambergs, Māris Demme, Jānis Skuja

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumus:

· Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111

· Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu, Kauguri 2102

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai

Informē, ka ir reģistrēts deputātu iesniegums par jautājuma „Par Jūrmalas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu” izskatīšanu, tādēļ jābalso arī par šī jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā.

G.Truksnis aicina vispirms ar vienu balsojumu balsot par jautājumu „Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111”, „Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112”, „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu, Kauguri 2102”, „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai” iekļaušanu sēdes darba kārtībā.

Z.Starks uzskata, ka, saskaņā ar likumu, par lēmumprojekta „Par Jūrmalas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu” iekļaušanu sēdes darba kārtībā nav jābalso un izsaka priekšlikumu šo jautājumu sēdes darba kārtībā skatīt kā pirmo.

G.Truksnis izsakās, ka, atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” - gadījumos, kad saņemts priekšlikums par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, priekšsēdētājam ir jāsasauc domes ārkārtas sēde ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas, ja šajā laikā nav paredzēta domes kārtējā sēde, tā piemēram, ja sēde būtu paredzēta nākamo ceturtdien un tā vēl nebūtu nedz izsludināta, nedz apstiprināta tās darba kārtība, tad šis jautājums būtu jāiekļauj un jāapstiprina sēdes darba kārtība jau ar šo jautājumu. Taču, šī brīža situācijā, kad sēde ir bijusi izsludināta pirms iesnieguma saņemšanas, darbojas likuma pants, ka dome var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem deputātiem.

A.Ābelītis izsakās, ka tā ir domes priekšsēdētāja likuma interpretācija un par jautājuma „Par Jūrmalas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu” iekļaušanu sēdes darba kārtībā nav jābalso, kas ir 8 deputātu izteiktā vēlme. Atbalsta Z.Starka priekšlikumu šo jautājumu sēdes darba kārtībā skatīt kā pirmo.

G.Truksnis izsakās, ka tā ir A.Ābelīša likuma interpretācija. Aicina deputātus vispirms balsot par pirmo četru nosaukto papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā.

A.Ābelītis aicina deputātus pamest domes sēžu zāli.

Iziet A.Ābelītis.

G.Truksnis - saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 97.punktu izsludina sēdes pārtraukumu līdz 2013.gada 3.aprīlim plkst.13.00.

Plkst. 10.15

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 21.martā


Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES TURPINĀJUMA PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr.4

Trešdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1305

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anna Pjatova

Sēdē piedalās:

Deputāti:

Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1427-1432), Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1429-1434), Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1425-1430), Dzintra Homka, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1350-1405), Egmonts Krūmiņš, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua, Gatis Truksnis

Nepiedalās deputāti:

Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Guna Voitkāne, Aīda Paipare, Dzintars Krūmiņš, Ģirts Brambergs, Māris Demme, Alise Landsberga, Rita Ansule, Aina Birina, Anna Deičmane, Gunta Jubele

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

L.Loskutova no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.765 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

9.

Par dzīvokļu jautājumiem

10.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

11.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

12.

Par istabu tipa dienesta viesnīcas izveidošanu

13.

Par LMT mobilo bāzes stacijas „Kauguri” Staiceles ielā 5, Jūrmalā būvniecības ieceri

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baznīcas ielā 7

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 139

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 85a

17.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6210 Jūrmalā, Konkordijas ielā 36

18.

Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5-165

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra numuru 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.930 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1204) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

21.

Par zemes vienību apvienošanu Viktorijas ielā 16, Jūrmalā, un Viktorijas ielā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 85A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Melitas ielā 2A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirzas ielā 10, Jūrmalā un Tirzas ielā 12, Jūrmalā

27.

Par grozījumiem dabas parka „Ragakāpa” individuālajos noteikumos

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 57 un Majori 1809

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmuma Nr.4 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104” atzīšanu par spēku zaudējušu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra lēmuma Nr.819 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi” atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra lēmuma Nr.1133 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.80 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.255 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

37.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu apstiprināšanu

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.97 „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51” atzīšanu par spēku zaudējušu

41.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 apstiprināšanu

43.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8902, kadastra numurs 1300 008 8902

44.

Par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūra piemineklim Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002

45.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 1702, kadastra numurs 1300 012 1702

46.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-14A, Jūrmalā pirkumu

47.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-21A, Jūrmalā pirkumu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā atsavināšanu

50.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

51.

Par neprivatizētā dzīvokļa Nr.4 valsts dzīvojamā mājā Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

52.

Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu

53.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.R.

54.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma pagarināšanu ar R.K.

55.

Par zemesgabala Jūrmalā, Darba ielā 16 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.B.

56.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dzelzceļa iela 0033” daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.D.

57.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dreiliņu iela 0008” daļas nomas līguma pagarināšanu ar Z.Z.

58.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.731 „Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.Dz.”

59.

Par 2009.gada 10.jūnija nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/529 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ricco”

60.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu

61.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 1.līnijas asij iznomāšanu

62.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 1.līnijas ass Krišjāņa Barona ielas virzienā iznomāšanu

63.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass 1.līnijas virzienā iznomāšanu

64.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu

65.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ainažu ielas ass līdz Alūksnes ielas asij iznomāšanu

66.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu

67.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Salacas ielas Upes ielas virzienā iznomāšanu

68.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Gaidas ielas līdz Vēju ielai iznomāšanu

69.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Jaunķemeru ceļa Brīzes ielas virzienā iznomāšanu

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu lēmumprojektu papildināt ar punktu, ar kuru tiek svītrots 1.14.apakšpunkts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 ar 2.punktu.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.125)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.126)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.127)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.128)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts papildinājums lēmumprojektam - Budžeta nodaļas vadītājas iesniegums par papildus amata vienības „vecākais finansists” izveidošanu, kura darba pienākumos būtu veikt pašvaldības kapitālsabiedrību saimnieciskās un finansiālās darbības analīzi, regulāri izvērtēt to iesniegtos pārskatus, bilances rādītājus, finanšu rādītājus, sniegt priekšlikumus finanšu plānošanas un kapitālsabiedrību darbības efektivitātes uzlabošanai u.c.

Izsakās:

J.Visockis iebilst pret papildus amata vienības vecākais finansists izveidošanu un izsaka priekšlikumu šo papildinājumu atlikt un izskatīt to Finanšu komitejā.

I.Ančāns jautā, vai O.Martinsons, saskaņā ar  24.01.2013. domes sēdē pieņemto domes lēmumu par amata štata vienības - fotogrāfs izveidošanu Sabiedrisko attiecību nodaļā, ir pieņemts štatā?

G.Voitkāne atbild, ka šobrīd ar O.Martinsonu ir noslēgts ārštata darbinieka līgums, jo nav saņemts no Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja akceptēts O.Martinsona iesniegums par izmaiņām nodaļas darbinieku sarakstā nav saņemts.

I.Ančāns lūdz šo jautājumu sakārtot tuvāko divu nedēļu laikā.

G.Truksnis izsakās, ka atbalsta priekšlikumu Budžeta nodaļā izveidot papildus amata vienību „vecākais finansists”, kas, viņaprāt, uzlabotu finanšu disciplīnu kapitālsabiedrībās.

L.Loskutova uzdod G.Voitkānei sakārtot jautājumu saistībā ar O.Martinsonu un par to ziņot nākamajā domes sēdē. Aicina deputātus vispirms balsot par J.Visocka priekšlikumu izskatīt sagatavoto lēmumprojektu bez papildinājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par J.Visocka priekšlikumu („par” – 9 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Ābelītis , R.Munkevics, E.Krūmiņš, G.Truksnis, M.Vorobjova)), priekšlikums izskatīt lēmumprojektu bez papildinājuma tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

L.Loskutova izsludina domes ārkārtas sēdi 2013.gada 3.aprīlī plkst.16.30 jautājumā par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus atbalstīt sagatavoto nolikuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts papildinājums saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

Dz.Homka aicina deputātus atbalstīt priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projektu ar punktu par līdzfinansējuma piešķiršanu Ls 2600 apmērā loku šaušanas kluba „Amazones” dalībai sacensībās. Šāds priekšlikums tika atbalstīts Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, bet netika atbalstīts Finanšu komitejā.

A.Ābelītis ierosina uz tuvāko domes sēdi sagatavot budžeta grozījumus par papildus līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas sistēmas nodrošināšanai pilsētā, it sevišķi tā ir nepieciešama Kauguru un Slokas rajonā.

I.Brača izsakās, ka 09.04. ir paredzēta Finanšu komiteja, uz kuru izskatīšanai var iesniegt šos priekšlikumus.

A.Tampe izsakās, ka atbalstīs sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

L.Loskutova aicina deputātus vispirms balsot par Dz.Homkas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Dz.Homkas priekšlikumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), priekšlikums līdzfinansējuma piešķiršanai Ls 2600 apmērā loku šaušanas kluba „Amazones” dalībai sacensībās tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

9. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.129)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.130)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

11. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu (lēmums Nr.131)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu.

12. Par istabu tipa dienesta viesnīcas izveidošanu (lēmums Nr.132)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par istabu tipa dienesta viesnīcas izveidošanu.

13. Par LMT mobilo bāzes stacijas „Kauguri” Staiceles ielā 5, Jūrmalā būvniecības ieceri (lēmums Nr.133)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 4 (G.Truksnis, R.Munkevics, I.Blaua, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par LMT mobilo bāzes stacijas „Kauguri” Staiceles ielā 5, Jūrmalā būvniecības ieceri.

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 (lēmums Nr.134)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baznīcas ielā 7.

Iziet R.Munkevics

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 139 (lēmums Nr.135)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 139.

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 85a (lēmums Nr.136)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 85a.

17. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6210 Jūrmalā, Konkordijas ielā 36 (lēmums Nr.137)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6210 Jūrmalā, Konkordijas ielā 36.

18. Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5-165 (lēmums Nr.138)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5-165.

19. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra numuru 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A (lēmums Nr.139)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra numuru 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.930 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1204) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.140)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.930 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (kadastrs Nr.1300 001 1204) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

21. Par zemes vienību apvienošanu Viktorijas ielā 16, Jūrmalā, un Viktorijas ielā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.141)

Ziņotājs:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību apvienošanu Viktorijas ielā 16, Jūrmalā, un Viktorijas ielā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.142)

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 85A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.143)

24. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Melitas ielā 2A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.144)

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.145)

Ziņotājs:

A.Landsberga

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 85A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Melitas ielā 2A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirzas ielā 10, Jūrmalā un Tirzas ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.146)

Ziņotājs:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirzas ielā 10, Jūrmalā un Tirzas ielā 12, Jūrmalā.

27. Par grozījumiem dabas parka „Ragakāpa” individuālajos noteikumos (lēmums Nr.147)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua ) , R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem dabas parka „Ragakāpa” individuālajos noteikumos.

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35 (lēmums Nr.148)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua), R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35.

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 57 un Majori 1809 (lēmums Nr.149)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, Dz.Hirša), R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 57 un Majori 1809.

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmuma Nr.4 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.150)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, L.Loskutova nebalso, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmuma Nr.4 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104” atzīšanu par spēku zaudējušu.

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra lēmuma Nr.819 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.151)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, G.Truksnis, M.Vorobjova, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua), R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra lēmuma Nr.819 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Ienāk R.Munkevics

32. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra lēmuma Nr.1133 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.152)

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.80 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.9)

34. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 (lēmums Nr.153)

Ziņotājs:

R.Ansule

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra lēmuma Nr.1133 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.80 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

3. Lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101.

35. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.255 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.154)

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņotājs:

R.Ansule

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Visockis nebalso), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.255 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

37. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69 (lēmums Nr.155)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Visockis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.156)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, A.Tampe, Z.Starks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 6 (V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Ābelītis , Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu apstiprināšanu (lēmums Nr.157)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Dz.Hirša, I.Blaua , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu apstiprināšanu.

40. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.97 „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.158)

41. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 apstiprināšanu (lēmums Nr.159)

Ziņotājs:

R.Ansule

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 6 (Dz.Hirša, I.Blaua , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.97 „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 apstiprināšanu.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 apstiprināšanu (lēmums Nr.160)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Dz.Hirša, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 apstiprināšanu.

Iziet M.Vorobjova un Z.Starks

43. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8902, kadastra numurs 1300 008 8902 (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Vorobjova un Z.Starks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8902, kadastra numurs 1300 008 8902.

Iziet I.Ančāns

44. Par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūra piemineklim Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002 (lēmums Nr.162)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 8 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), M.Vorobjova, Z.Starks un I.Ančāns izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūra piemineklim Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002.

Ienāk M.Vorobjova

45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 1702, kadastra numurs 1300 012 1702 (lēmums Nr.163)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, L.Loskutova nebalso, Z.Starks un I.Ančāns izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 1702, kadastra numurs 1300 012 1702.

46. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-14A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.164)

47. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-21A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.165)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 12 (E.Krūmiņš, M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks un I.Ančāns izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-14A, Jūrmalā pirkumu.

2. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-4-21A, Jūrmalā pirkumu.

Ienāk Z.Starks

48. Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.166)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nebalso, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu.

49. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 7 (E.Krūmiņš, M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 6 (Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua ) , I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā atsavināšanu.

Ienāk I.Ančāns

50. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka  saimniecības ēkas nosacītā cena nav atbilstoša un ir novērtēta par zemu, tādēļ pašvaldībai vajadzēja noteikt augstāku nosacīto cenu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 8 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 6 (Z.Starks, R.Munkevics , I.Blaua, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

51. Par neprivatizētā dzīvokļa Nr.4 valsts dzīvojamā mājā Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.169)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neprivatizētā dzīvokļa Nr.4 valsts dzīvojamā mājā Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

52. Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu.

53. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.R. (lēmums Nr.171)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.R.

54. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma pagarināšanu ar R.K. (lēmums Nr.172)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma pagarināšanu ar R.K.

55. Par zemesgabala Jūrmalā, Darba ielā 16 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Konstantīnu Bernu (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

G.Jubele ziņo, ka nepieciešams lēmumprojektā precizēt 4.rindkopu, izsakot šādā redakcijā: „ Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 18.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Darba ielā 16 2/15 domājamām daļām, ar kadastra numuru 1300 021 7510 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 00166486 .”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Darba ielā 16 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Konstantīnu Bernu ar precizējumu.

56. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dzelzceļa iela 0033” daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.D. (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dzelzceļa iela 0033” daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.D.

57. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dreiliņu iela 0008” daļas nomas līguma pagarināšanu ar Z.Z. (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dreiliņu iela 0008” daļas nomas līguma pagarināšanu ar Z.Z.

58. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.731 „Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.Dz.” (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.731 „Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.Dz”.

59. Par 2009.gada 10.jūnija nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/529 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ricco” (lēmums Nr.177)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2009.gada 10.jūnija nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/529 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ricco”.

60. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.178)

61. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 1.līnijas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.179)

62. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 1.līnijas ass Krišjāņa Barona ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.180)

63. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass 1.līnijas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.181)

64. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.182)

65. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ainažu ielas ass līdz Alūksnes ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.183)

66. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.184)

67. Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Salacas ielas Upes ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.185)

68. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Gaidas ielas līdz Vēju ielai iznomāšanu

(lēmums Nr.186)

69. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Jaunķemeru ceļa Brīzes ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.187)

Ziņotājs:

G.Jubele ziņo, ka lēmumprojekta par pludmales nogabala Jūrmalā, no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu 1.punktā vārdu ir nepieciešams precizējums riteņbraukšanas biedrības „Velokross” vietā jāraksta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „R-velo”.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem ar precizējumu („par” – 14 (M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, R.Munkevics , A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu, ar precizējumu.

2. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 1.līnijas asij iznomāšanu.

3. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 1.līnijas ass Krišjāņa Barona ielas virzienā iznomāšanu.

4. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass 1.līnijas virzienā iznomāšanu.

5. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu.

6. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ainažu ielas ass līdz Alūksnes ielas asij iznomāšanu.

7. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu.

8. Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Salacas ielas Upes ielas virzienā iznomāšanu.

9. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Gaidas ielas līdz Vēju ielai iznomāšanu.

10. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Jaunķemeru ceļa Brīzes ielas virzienā iznomāšanu.

Sēde slēgta 14.50

Sēdes vadītāja

L.Loskutova

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2013.gada 5.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF