Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 541.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 335.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 18.aprīlīNr. 200

protokols Nr. 9, 12. punkts

Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”
III kārtas īstenošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republika Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836 Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 24.oktobra vēstuli Nr.4.2.4-02.18-1e/14038 „Par papildus finansējuma piešķiršanu 3.5.1.1. aktivitātes ietvaros” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” iesniegto Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārta” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai līdzfinansējuma saņemšanai Kohēzijas fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”.

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” iesniegto Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju, investīciju projekta realizācijai, saskaņā ar 1.pielikumu. Grozīts ar domes 2014.gada 10 jūlija 335.lēmumu

3. Noteikt projekta kopējās izmaksas (bez PVN) LVL 9 521 063,73, kur Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir LVL 6 023 264,00, SIA „Jūrmalas ūdens” – LVL 697 799,73 un Jūrmalas pilsētas domes – LVL 2 800 000,00 saskaņā ar 2. un 3.pielikumu. Grozīts ar domes 2014.gada 10 jūlija 335.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 541.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” tiesības pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu, projekta līdzfinansēšanai.

6. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” nodrošināt projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu līdz 2015.gada 1.jūnijam, par projekta norises gaitu informējot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļu Grozīts ar domes 2014.gada 10 jūlija 335.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu

7. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai nodrošināt projektā iesaistīto zemesgabalu reģistrēšanu Zemesgrāmatā līdz projekta būvdarbu uzsākšanai 2014.gadā.

8. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


1.pielikums PDF

1.pielikuma 1.shēma PDF

1.pielikuma 2.shēma PDF

1.pielikuma 3.shēma PDF

1.pielikuma tabula XLSX

Grozīts ar domes 2014.gada 10 jūlija 335.lēmumu2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.200

(protokols Nr.9, 12.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 541.lēmumu
Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu
Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts III kārta

Projekta izmaksas un finansēšana

Projekta plānotās kopējās izmaksas

Npk.

Līguma nosaukums

Izmaksas LVL (bez PVN)

Būvdarbi

1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Ķemeru rajonā

2 735 982,71

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Asaru prospekta rajonā

3 115 755,95

3

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Mellužu prospekta rajonā

2 999 018,30

Pakalpojumi

4

Autoruzraudzība

44 253,78

5

Būvuzraudzība

265 522,71

6

Būvprojekta izstrāde

354 030,28

7

Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija

6 500,00

KOPĀ:

9 521 063,73

Projekta plānotās izmaksas sadalījumā pa gadiem (izmaksas norādītas LVL, bez PVN)

Npk.

Līgums

2013. gads

2014. gads

2015. gads

KOPĀ

1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Ķemeru rajonā

2 735 982,71

2 735 982,71

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Asaru prospekta rajonā

778 938,99

2 336 816,96

3 115 755,95

3

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Mellužu prospekta rajonā

749 754,58

2 249 263,72

2 999 018,30

4

Autoruzraudzība

11 063,45

33 190,33

44 253,78

5

Būvuzraudzība

106 209,08

159 313,63

265 522,71

6

Būvprojekta izstrāde

177 015,14

177 015,14

354 030,28

7

Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija

6 500,00

6 500,00

KOPĀ:

183 515,14

4 558 963,95

4 778 584,64

9 521 063,73

Projekta finansēšanas plāns

Npk.

Finansētājs

LVL

1

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

6 023 264,00

2

Jūrmalas pilsētas dome

2 800 000,00

3

SIA „Jūrmalas ūdens”

697 799,73

KOPĀ:

9 521 063,733.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.200

(protokols Nr.9, 12.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 541.lēmumu
Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu
Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu

Projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: SIA „Jūrmalas ūdens”

Projekta nosaukums: Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta

Funkcionālās klasifikācijas kods

Kopējais projekta finansējums: LVL 9 521 063,73, t.sk, Eiropas Savienības Kohēzijas fonds LVL 6 023 264,00 (63%), JPD līdzfinansējums LVL 2 800 000,00 (29%), SIA „Jūrmalas ūdens” LVL 697 799,73 (7%) neattiecināmās izmaksas LVL 0.00.

Pozīcija / gads

2013. gads

2014.gads

2015.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

183 515

183 515

4 565 602

4 771 947

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

0

no ES fonda

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

1 396 643

1 403 357

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

170 065

170 065

2 834 346

3 018 853

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (SIA „Jūrmalas ūdens”

13 450

13 450

334 613

349 737

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

183 515

183 515

4 565 602

4 771 947

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā


Lejupielāde: DOC un PDF