Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Juris Visockis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1000-1005, no plkst.1205-1215), Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1115-1125),  Dzintra Homka, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1205-1235, no plkst.1315-1320), Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua, Gatis Truksnis

Nepiedalās deputāti:

Egmonts Krūmiņš, Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Guna Voitkāne, Aīda Paipare, Dzintars Krūmiņš, Māris Demme, Anna Deičmane, Gunta Jubele, Indra Brinkmane, Elviss Venters, Agita Bērzupe, Elita Cepurīte, Jānis Ezers, Ieva Kaire, Jekaterina Milberga, Vairis Ļaudams, Vladimirs Antonovs, Aivars Kamarūts, Bruno Plinta

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

J.Visockis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Truksnis), Z.Starks nav ieradies), jautājums par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A pirmpirkuma tiesību izmantošanu tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A pirmpirkuma tiesību izmantošanu

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”

6.

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija””

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

9.

Par aizdevuma procentu likmi

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļš 2, Jūrmalā)

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

12.

Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.530 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”

15.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.569 „Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā”

19.

Par dzīvokļu jautājumiem

20.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

21.

Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu

22.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

23.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”’ 2012.gada darba plāna izpildi un 2013.gada darba plāna apstiprināšanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decemba nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

25.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Induļa ielā 2

26.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 107

27.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 14

28.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 32

29.

Par būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 020 6501 001, 1300 020 6501 002, 1300020 6501 003 un 1300 020 6501 004 nojaukšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmuma Nr.630 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

31.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 011 1801 Jūrmalā, Dubultu prospektā 44

32.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4406 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 101 un zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4404 Meža prospektā 30, Jūrmalā

33.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5902 001 Jūrmalā, Rīgas ielā 1 A

34.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12

35.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5002 001 Jūrmalā, Turaidas ielā 20

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.577 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 (kadastra Nr.1300 001 1321) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.303 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300 010 1505)”

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.217 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88A”

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.779 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1331) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Vārpu ielā 7, Jūrmalā un Selgas ielā 8, Jūrmalā

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

43.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102

44.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 39A

45.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai

46.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135

47.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2

48.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112

49.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111

50.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81

51.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

52.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

53.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

54.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 apstiprināšanu

55.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 22A apstiprināšanu

56.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu

57.

Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

58.

Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu

59.

Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu

60.

Par zemes starpgabala Jūras ielā 40 B, Jūrmalā atsavināšanu

61.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

62.

Par pašvaldībai piederošo sociālo ēku ar publiski pieejamām telpām Jūrmalā, Skolas ielā 44

63.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā (PA „Sociālās aprūpes centrs”)

64.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā (Labklājības pārvalde)

65.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

66.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-1A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

67.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-4A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

68.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 daļas iznomāšanu

69.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Rotas ielas 2304” daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.K.

70.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.997 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M.”

71.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A pirmpirkuma tiesību izmantošanu (lēmums Nr.191)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Munkevics , G.Truksnis), Z.Starks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Ienāk Z.Starks

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.192)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu arī turpmāk darboties Finanšu komitejā.

I.Kalvāne izsakās, ka, tad ir jāveic papildus grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

G.Truksnis noņem savu priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, R.Munkevics, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.193)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” (lēmums Nr.194)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju” (lēmums Nr.195)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”.

6. Par Lielupes ostas pārvaldes valdi (lēmums Nr.196)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

A.Tampe izsakās, ka balsos par sagatavoto lēmumprojektu un cer, ka Lielupes ostas pārvaldes valde pagarinās jau esošo vai arī noslēgs jaunu līgumu ar garāžu un laivu īpašnieku kooperatīvu „Jūrmalas rotors”.

G.Truksnis neatbalstīs sagatavoto lēmumprojektu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka nav pārliecības, ka šis lēmumprojekts veicinās līguma noslēgšanu ar garāžu un laivu īpašnieku kooperatīvu „Jūrmalas rotors”. Otrkārt, galveno atbildību par to, kas notiek Lielupes ostā, kas atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, tomēr  būtu jāuzņemas pilsētai. Taču sagatavotajā lēmumprojektā Lielupes ostas pārvaldes valdes sastāvā ir 7 locekļi, no kuriem 4 nav pašvaldības pārstāvji, bet ir ministriju pārstāvji. Uzskata, ka šis lēmumprojekts nav sagatavots atbilstoši nedz garāžu un laivu īpašnieku kooperatīva „Jūrmalas rotors”, nedz arī pilsētas iedzīvotāju interesēs un par to nebalsos.

I.Ančāns izsakās, ka piekrīt G.Trukšņa izteiktajiem argumentiem. Ir jāpanāk, lai pašvaldības pārstāvji būtu vairākumā un pašvaldībai būtu noteicošā ietekme ostas pārvaldes lēmumos. Tāpēc ierosina šo jautājumu atlikt un lēmumprojektu pārstrādāt.

Z.Starks izsakās, ka atbalstīs šo lēmumprojektu un cer, ka ostas valdes priekšsēdētājs savu solījumu, ka jautājums ar „Jūrmalas rotors” līdz maija vidum tiks atrisināts, izpildīs. Ja gadījumā tas nenotiks, tad ir iespēja veikt izmaiņas ostas pārvaldes sastāvā. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

G.Truksnis vēlreiz vērš uzmanību uz to, ka ar šo lēmumprojektu radikāli tiek mainīts ostas pārvaldes valdes sastāvs, kur vairākumā būs ministriju pārstāvji. Tāpēc uzskata, ka par jautājumiem saistībā ar ostu izlems valsts pārstāvji. Uzskata, ka par ostu atbildība jāuzņemas pašvaldībai.

I.Ančāns arī uzskata, ka šo jautājumu jāatliek, izveidojot tādu ostas pārvaldes valdes sastāvu, ar kādu domei būtu noteikšana lēmumu pieņemšanā.

M.Dzenītis izsakās, ka viņš kā domes pārstāvis ostas pārvaldes valdes sastāvā līguma noslēgšanu ar „Jūrmalas rotors” noteikti atbalstīs, pie noteikumiem, ja „Jūrmalas rotors” atsauc savu prasību tiesā un noslēdz ar ostas pārvaldi mierizlīgumu.

G.Truksnis izsakās, ka, ja arī M.Dzenītis atbalstīs līguma noslēgšanu ar „Jūrmalas rotors”, tomēr nedz M.Dzenītim, nedz arī domei nebūs noteicošā ietekme lēmumu pieņemšanā, lēmums tiks pieņemts tāds, kā balsos valdes vairākums. Tāpēc atbalsta I.Ančāna priekšlikumu šo jautājumu šobrīd atlikt un pārstrādāt.

Z.Starks uzskata, ka nevajadzētu uztraukties par to, ka vairākumā ir valsts pārstāvji, kas, viņaprāt, darīs visu iespējamo, lai osta attīstītos.

R.Munkevics apšauba to, vai tiks noslēgts līgums ar „Jūrmalas rotors”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – 2 (R.Munkevics, I.Ančāns), „atturas” – 2 (G.Truksnis, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par Lielupes ostas pārvaldes valdi.

G.Truksnis izsakās, ka balsojumā atturējies, jo, uzskata, ka, pirmkārt, līdz ar šo lēmumu ar „Jūrmalas rotors” līgums netiks noslēgts. Otrkārt, dome ar šo lēmumu noņem atbildību par to, kas notiek Lielupes ostā, jo pašvaldībai nav vairākuma un visu noteiks valsts pārstāvji.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”” (lēmums Nr.197)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis uzskata, ka šajā biedrībā Jūrmalas pilsētas domi vajadzētu pārstāvēt domes priekšsēdētājam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – 2 (I.Ančāns, G.Truksnis), „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija””.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošo noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – 2 (G.Truksnis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””.

9. Par aizdevuma procentu likmi (lēmums Nr.198)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par aizdevuma procentu likmi.

10. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļš 2, Jūrmalā)

(lēmums Nr.199)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļš 2, Jūrmalā).

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

B.Plinta (Lielupes ostas pārvaldnieks) atbild uz deputātu jautājumiem par paredzētajiem Lielupes grīvas kuģu kanāla viļņlauža izpētes un projektēšanas darbiem.

A.Tampe neatbalsta saistošo noteikumu projekta 1.3.2.punktu par 26 300 Ls piešķiršanu Lielupes ostas pārvaldei Lielupes grīvas kuģu kanāla viļņlauža izpētes un projektēšanas darbiem, jo uzskata, ka veikt izpēti tikai izpētes pēc nav īsti lietderīgi. Viņaprāt, vispirms ir jāizstrādā būvniecības projektēšanas programma, norādot, ko un kādā apjomā ir paredzēts būvēt, un pēc tam jāuzsāk izpētes un projektēšanas darbi. Šobrīd nav zināms, kas un ko grib būvēt un par kādiem līdzekļiem, tāpēc aicina šo punktu neatbalstīt. Izsaka priekšlikumu kādā no tuvākajām domes sēdēm izskatīt jautājumu, iepriekš to izskatot Finanšu komitejā, par 125 000 Ls atmaksu iedzīvotājiem no pašvaldības budžeta, kas ir nelikumīgi iekasēti par siltumenerģijas izmantošanu, ko paredz arī tiesas spriedums.

G.Truksnis piekrīt A.Tampem par 1.3.2.punktu par iemeslu minot iepriekš pieņemto lēmumu. Viņaprāt, domei šobrīd nav nekāda noteikšana par to, kas notiks Lielupes ostas pārvaldē. Attiecībā uz A.Tampes izteikto priekšlikumu izsakās, ka tiesas spriedums stājies spēkā par to, ka dome ir atbildīga un kopējā summa ir aptuveni 50 000 Ls, ko dome varētu arī atgriezt, ja saskaņā ar likumu nebūtu beidzies noilguma termiņš. Izsaka priekšlikumu par saistošo noteikumu projekta 1.3.2. punktu balsot atsevišķi. Sagatavoto saistošo noteikumu projektu atbalstīs, galvenokārt tāpēc, ka atbalstāms ir 1.3.3.punkts.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu balsot atsevišķi par 1.3.2. un 11.punktu.

I.Brača izsakās, ka neatbalstot 11.punktu, var iestāties juridiskas sekas.

Z.Starks atbalsta priekšlikumu balsot atsevišķi par 1.3.2.punktu.

M.Dzenītis aicina deputātus balsot par saistošo noteikumu 1.3.2.punktu, jo tas ir cieši saistīts ar ostas attīstības programmu. Oponējot A.Tampes teiktajam, uzskata, ka šāds pētījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu 2 funkcijas – pretplūdu pasākumus Lielupē (pamatojoties uz šo pētījumu izbūvējot molu vai viņlozes) un kuģu ceļa nodrošināšanu Lielupes upes grīvā. Šīs abas lietas nodrošināt bez inženiertehniskas būves nav iespējams, kuras izbūvei finansējumu varētu saņemt no ES fondiem,

I.Ančāns uzskata, ka šobrīd pētījumi nav jāveic un 1.3.2.punktu nav jāatbalsta, bet jāpiešķir neliels finansējums zinātniskas konferences rīkošanai par risinājumiem pretplūdu pasākumu nodrošināšanai Lielupē.

J.Visockis aicina deputātus vispirms balsot par priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu projekta 1.3.2.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu projekta 1.3.2.punktu („par” – 10 (I.Ančāns, L.Loskutova, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks,), „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas” – 2 (R.Munkevics, V.Maksimovs)), priekšlikums tika atbalstīts.

Iziet A.Tampe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  saistošo noteikumu projektu ar izmaiņām un papildinājumiem („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt saistošo noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” ar izmaiņām un papildinājumiem.

12. Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu

(lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

A.Kamarūts ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavots jaunā redakcijā un deputātiem izsniegts lēmumprojekta 1.pielikums.

Izsakās:

G.Truksnis uzskata, ka, tā kā patreizējās domes vadības nostāja ir nebūvēt dzīvojamās mājas Dīķu ielā 30, tad būtu jāanulē iepriekš pieņemtais domes lēmums par dzīvojamās mājas būvniecību Dīķu ielā 30 un lēmumprojektam pievienotajā pašvaldības saistību tabulā, ko sagatavojusi Budžeta nodaļa, būtu jāveic izmaiņas un jāatspoguļo esošās un plānotās pašvaldības saistības atbilstoši esošajai situācijai.

J.Visockis izsakās, ka jautājums par dzīvojamās mājas būvniecību Dīķu ielā 30 šobrīd nav atcelts un neviens to nav domājis atcelt, taču šobrīd pašvaldības prioritāte Nr.1 ir „Jūrmalas siltums” attīstība.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.530 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu” (lēmums Nr.201)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Munkevics, G.Truksnis), A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.530 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu”.

Ienāk A.Tampe

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”

(lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

I.Kaire

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”.

15. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.569 „Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu” (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.569 „Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus  par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā” (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā”.

19. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

20. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

Pārtraukums 11.35-12.05

21. Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks un R.Munkevics nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu.

Ienāk Z.Starks

22. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.209)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

23. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2012.gada darba plāna izpildi un 2013.gada darba plāna apstiprināšanu (lēmums Nr.210)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Truksnis), R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2012.gada darba plāna izpildi un 2013.gada darba plāna apstiprināšanu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decemba nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Izsakās:

Dz.Homka izsakās, ka šis projekts ir vairāku gadu garumā, iesaistot tajā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, tos integrējot sabiedrībā un nodarbinot, kas tādējādi palīdz viņiem arī fiziski.attīstīties.

G.Truksnis uzskata, ka tā ir neadekvāti liela summa, kas nepieciešama šī projekta nodrošināšanai.

Dz.Homka aicina deputātus atbalstīt šo projektu, padomājot par to, kādiem cilvēkiem šī programma ir paredzēta.

I.Blaua izsakās, ka ir jāatbalsta programmas cilvēkiem, kam ir nepieciešams šāds atbalsts un integrācija sabiedrībā, taču ne jau šādos apjomos un izmaksās, kas, viņasprāt, ir pārlieku sadārdzinātas un neadekvātas.

I.Ančāns arī uzskata, ka šīs programmas nodrošināšanai izmaksas ir pārāk augstas. Šādu programmu atbalsta, bet ne ar tik augstām izmaksām. Izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt un vēlreiz to izvērtēt.

Z.Starks uzskata, ka ir jāatbalsta šis projekts un, viņaprāt, nav nekāda pamata apšaubīt to, ka izmaksas šīs programmas nodrošināšanai ir kaut kādā veidā sadārdzinātas.

M.Dzenītis izsakās, ka šī programma ir atbalstāma, bet lielo izmaksu dēļ izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai vēlreiz Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ja šis priekšlikums netiks atbalstīts, tad balsos par sagatavoto nolikuma projektu.

J.Visockis aicina deputātus vispirms balsot par priekšlikumu jautājumu novirzīt izskatīšanai Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  priekšlikumu („par” – 6 (I.Ančāns, I.Blaua, G.Truksnis, M.Dzenītis, Dz.Hirša, A.Ābelītis), „pret” – 4 (Dz.Homka, L.Loskutova, J.Visockis, V.Maksimovs), „atturas” – 2 (A.Tampe, Z.Starks)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  nolikuma projektu („par” – 7 (L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 5 (G.Truksnis I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decemba nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”.

25. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Induļa ielā 2 (lēmums Nr.211)

26. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 107 (lēmums Nr.212)

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 14 (lēmums Nr.213)

28. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 32 (lēmums Nr.214)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par  atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Induļa ielā 2.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 107.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 14.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 32.

29. Par būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 020 6501 001, 1300 020 6501 002, 1300020 6501 003 un 1300 020 6501 004 nojaukšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā

(lēmums Nr.215)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 020 6501 001, 1300 020 6501 002, 1300020 6501 003 un 1300 020 6501 004 nojaukšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā.

Ienāk R.Munkevics

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmuma Nr.630 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.216)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmuma Nr.630 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

31. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 011 1801 Jūrmalā, Dubultu prospektā 44 (lēmums Nr.217)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 011 1801 Jūrmalā, Dubultu prospektā 44.

32. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4406 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 101 un zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4404 Meža prospektā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.218)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4406 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 101 un zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4404 Meža prospektā 30, Jūrmalā.

33. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5902 001 Jūrmalā, Rīgas ielā 1 A (lēmums Nr.219)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5902 001 Jūrmalā, Rīgas ielā 1 A.

34. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12 (lēmums Nr.220)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12.

35. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5002 001 Jūrmalā, Turaidas ielā 20 (lēmums Nr.221)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5002 001 Jūrmalā, Turaidas ielā 20.

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.577 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 (kadastra Nr.1300 001 1321) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Tampe, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.577 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 (kadastra Nr.1300 001 1321) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

37. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.303 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300 010 1505)” (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.303 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300 010 1505)”.

38. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.217 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88A” (lēmums Nr.224)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 12.maija lēmumā Nr.217 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88A”.

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.779 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1331) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Tampe, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.779 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1331) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Vārpu ielā 7, Jūrmalā un Selgas ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Vārpu ielā 7, Jūrmalā un Selgas ielā 8, Jūrmalā.

41. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.227)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

42. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.228)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

43. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102 (lēmums Nr.229)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102.

44. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 39A (lēmums Nr.230)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 39A.

45. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai

(lēmums Nr.231)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns izsakās, ka šī teritorija ir vienīgā vieta, kur var brīvi piekļūt Lielupes kreisajam krastam, un, ņemot vērā to, ka tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par kūrortpilsētu, ir jādomā par to, kā nākotnē izmantot šos zemesgabalus. Aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

R.Munkevics izsakās, ka jaunajā teritorijas plānojumā šī teritorija ir noteikta kā „Dabas pamatne”, kas paredz, ka šī ir publiski pieejama teritorija, tāpēc nav pamata kavēt detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

O.A. (Lielupes sporta atpūtas centra pārstāvis) izsakās par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 7 (L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, G.Truksnis, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 5 (A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai.

46. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 (lēmums Nr.232)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135.

47. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2 (lēmums Nr.233)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2.

48. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 (lēmums Nr.234)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112.

49. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 (lēmums Nr.235)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111.

50. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 (lēmums Nr.236)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81.

51. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.237)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

52. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 4 (I.Ančāns, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 9 (L.Loskutova, V.Maksimovs, Dz.Homka, A.Ābelītis, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics)), lēmumprojekts tika noraidīts.

53. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.238)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (R.Munkevics , I.Blaua, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

54. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 apstiprināšanu (lēmums Nr.239)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis aicina Pilsētplānošanas nodaļu pievērst uzmanību un rast risinājumus tam, ka daudzos gadījumos izbūvēto žogu caurredzamība neatbilst pilsētas apbūves noteikumos noteiktajiem 40% pabeigtajiem žogiem. Iespējams, ka ir jāveic grozījumi apbūves noteikumos samazinot noteikto žogu caurredzamību no 40% uz 30%, vai jāvērš uzmanība uz to, cik ilgi žogs ir pagaidu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” – 1 (I.Blaua), „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 apstiprināšanu.

55. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 22A apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 4 (L.Loskutova, V.Maksimovs J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Ančāns, Dz.Homka, A.Ābelītis, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, Dz.Hirša)), lēmumprojekts tika noraidīts.

56. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Visockis, ņemot vērā saņemto iesniegumu, noņem jautājumu no izskatīšanas.

57. Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka atbalstīs sagatavoto saistošo noteikumu projektu, lai gan uzskata, ka tas atšķiras no saistošo noteikumu projekta varianta, kas tika izskatīts Kristīgo draudžu padomes sēdē, un ir cita vērtēšanas kārtība.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Iziet R.Munkevics

58. Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu.

59. Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.241)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu.

60. Par zemes starpgabala Jūras ielā 40 B, Jūrmalā atsavināšanu

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis noņem jautājumu no izskatīšanas.

61. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.242)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

62. Par pašvaldībai piederošo sociālo ēku ar publiski pieejamām telpām Jūrmalā, Skolas ielā 44 (lēmums Nr.243)

63. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā (PA „Sociālās aprūpes centrs”) (lēmums Nr.244)

64. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā (Labklājības pārvalde) (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pašvaldībai piederošo sociālo ēku ar publiski pieejamām telpām Jūrmalā, Skolas ielā 44.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā (PA „Sociālās aprūpes centrs”).

3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā (Labklājības pārvalde).

Ienāk R.Munkevics

65. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis , tā kā par šo jautājumu nav notikušās konsultācijas ar Jūrmalas uzņēmējiem, izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai Pludmales darba grupā.

G.Jubele izsakās, ka iniciatīva par priekšlikumiem, kas ir iestrādāti saistošo noteikumu projektā, ir nākusi tieši no uzņēmēju puses.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu ierobežot mūzikas atskaņošanu pludmalē pretī Dzintaru koncertzālei pasākumu laikā Dzintaru koncertzālē un papildināt saistošo noteikumu projektu arī ar punktu par grozījumiem 24.9.punktā, izsakot to šādā redakcijā: „kurināt ugunskurus, izņemot Līgo svētkus un gadījumus, kad saņemta speciāla Jūrmala pilsētas domes atļauja”.

G.Jubele, ņemot vērā A.Ābelīša priekšlikumu, precizē, ka ierobežojums mūzikas atskaņošanai pasākumu laikā Dzintaru koncertzālē būtu nosakāms pludmalē no Rūjienas ielas līdz Viktorijas ielai.

M.Dzenītis ierosina saistošo noteikumu projektu novirzīt izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā un Pludmales darba grupā.

G.Truksnis uzskata, ka, tā kā drīz sāksies jaunā pludmales sezona, šis jautājums ir jāizskata šodien ņemot vērā A.Ābelīša izteiktos priekšlikumus.

A.Tampe izsakās, ka atbalstīs sagatavoto saistošo noteikumu projektu un cer, ka, ņemot vērā pagājušās vasaras pieredzi, situācija pludmalē uzlabosies un atbalsta Ā.Ābelīša priekšlikumu atļaut kurināt pludmalē ugunskurus Līgo svētkos.

J.Visockis aicina deputātus vispirms balsot par M.Dzenīša priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 2 (M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – 9 (V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks), „atturas” – 2 (I.Ančāns, L.Loskutova)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, R.Munkevics)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” ar papildinājumiem.

66. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-1A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.246)

67. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-4A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-1A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu.

2. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-4A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu.

68. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

G.Jubele izsaka priekšlikumu iznomāšanas noteikumus papildināt ar punktu: „ nodrošināt iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 daļas iznomāšanu ar papildinājumu.

69. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Rotas ielas 2304” daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.K. (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Rotas ielas 2304” daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.K.

70. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.997 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M.” (lēmums Nr.250)

71. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.251)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, G.Truksnis, Z.Starks, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.997 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M.”.

2. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

Sēde slēgta 13.40

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 2.maijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

J.Visockis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 24.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF