Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 253

protokols Nr. 10, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 37.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas pilsētas dome):

1.1. 6.1 amata vienību (Sabiedrisko attiecību nodaļa):

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

6.1

Fotogrāfs

1

480

480

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

6.1

Fotogrāfs

1

550

550

1.2. 19.amata vienību (Budžeta nodaļa):

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

19.

Vecākais finansists

2

840

1 680

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

19.

Vecākais finansists

3

840

2 520

1.3. 85.amata vienību (Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa):

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

85.

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

2

698

1 396

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

85.

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

3

698

2 094

2. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 2.maiju.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF