Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 522.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 13.novembra 494.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 443.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 407.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 7.augusta 370.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 325.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 12.jūnija 279.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 206.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 150.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 13.marta 103.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 20.februāra 51.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 30.janvāra 26.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 732.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 12.decembra 705.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 12.decembra 704.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 665.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 7.novembra 623.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 575.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 574.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 26.septembra 547.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 26.septembra 546.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 12.septembra 511.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 8.augusta 462.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 333.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 16.maija 293.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 16.maija 292.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 2.maija 253.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 128.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 21.februāra 58.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 24. janvāra 4.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 675

protokols Nr. 20, 34. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības domes padotībā esošo iestāžu (turpmāk–Iestādes) un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstus saskaņā ar 1.-40.pielikumiem.

2. Izslēgt ar 2013.gada 1.martu šādas amata vienības:

2.1. 10.pielikumā (informatīvi: Pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Medicīnas māsa speciālajā grupā

0.40

385

154

2.2. 12.pielikumā (informatīvi: Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Mazgāšanas operators

1

202

202

2.3. 35.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas centrālā bibliotēka):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

420

420

2.4. 40.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas speciālā internātpamatskola):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Gāzes iekārtu tehniķis

0.30

303

91

Elektriķis

0.50

303

152

2.5. izslēgt ar 2013.gada 1.janvāri Pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” šādas amata vienības:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotājs sanatorijas grupā

1.40

315

441

Nakts aukle speciālajā grupā

1.30

243

316

Skolotāja palīgs

0.29

243

70.00

Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” štatu sarakstu jaunā redakcijā saskaņā ar 10.pielikumu.

3. Ar 2013.gada 1.aprīli 5.pielikumā (informatīvi: Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”) amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības daļas vadītājs

0.5

467

234

izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības daļas vadītājs

1

467

467

4. Izveidot ar 2013.gada 1.martu jaunu amata vienību:

35.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas centrālā bibliotēka):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Bibliogrāfs

1

467

467

5. Izveidot ar 2013.gada 1.janvāri jaunas amata vienības:

5.1. 24.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas sporta centrs):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Sporta treneris (regbijs)

3

310

930

Majoru sporta laukums

Vecākais administrators

1

700

700

Administrators

3

358

1074

Medmāsa

1

524

524

Mehāniķis

3

350

1050

Apkopēja

2

224

448

Sētnieks

1

224

224

5.2. 32.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Grāmatvedis

1

603

603

5.3. 37.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas pilsētas dome):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

2.Juridiskā nodaļa

Juriskonsults

1

1041

1041

5.Budžeta nodaļa

Vecākais finansists

1

840

840

8.Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa

Referents

1

690

690

11.Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa

Vecākais plānošanas inženieris

1

793

793

12.Ekonomikas un attīstības nodaļa

Projekta vadītājs

1

690

690

17.Administratīvā nodaļa

Referents

1

628

628

21.Informātikas nodaļa

Datortehnikas inženieris

1

690

690

23.Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa

Tūrisma speciālists

2

678

1356

6. Noteikt no sākumskolas „Taurenītis” maksas pakalpojumu ieņēmumiem:

6.1. sākumskolas „Taurenītis” direktorei piemaksu 20% apmērā no mēnešalgas par Sporta nama izmantošanas un apsaimniekošanas organizēšanu un vadīšanu;

6.2. sākumskolas „Taurenītis” saimniecības vadītājam piemaksu 20% apmērā no mēnešalgas par Sporta nama pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, klientu piesaisti un līgumu sagatavošanu;

6.3. sākumskolas „Taurenītis” galvenajam grāmatvedim piemaksu 10% apmērā no mēnešalgas par Sporta nama maksas pakalpojumu grāmatvedības uzskaiti (debitoru uzskaite, rēķinu sagatavošana, grāmatošana, pārskatu sagatavošana).

7. Noteikt Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (ar 22.11.2012. Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.21 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums”-Jūrmalas sporta centrs) direktoram piemaksu 20% apmērā no mēnešalgas par Slokas stadiona, Skeitparka un Majoru sporta laukuma izmantošanas un apsaimniekošanas organizēšanu un vadīšanu.

8. Ievērot, ka izglītības iestādēs pirmsskolas pedagogu likmju skaits tiek noteikts atbilstoši tarifikācijai 2013.gadam apstiprinātā budžeta ietvaros, nepārsniedzot divas likmes uz grupu.

9. Lēmuma 1.-40.pielikumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.

10. Lēmuma 5.pielikums (informatīvi: Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”) zaudē spēku ar 2013.gada 1.oktobri.

11. Lēmuma 51.pielikums (informatīvi: Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”) stājas spēkā ar 2013.gada 1.oktobri.

12. Uzdot Iestāžu vadītājiem veikt izmaiņas darbinieku darba tiesiskajās attiecībās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

13. Ar 2013.gada 1.janvāri spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 1.-11.punkts un 13.-15.punkts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1 - 35 XLS

Pielikums Nr.36 XLS

Pielikums Nr.37 XLS

Pielikums Nr.38 XLS

Pielikums Nr.39 XLS

Pielikums Nr.40 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF