Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 16.maijāNr. 294

protokols Nr. 11, 4. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības 2012.gada finanšu
un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un 2013.gada 14.maija Finanšu komitejas protokolu Nr.1.1-58/6, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības 2012.gada pārskatu saskaņā ar sekojošiem pielikumiem:

1. Ziņas par Jūrmalas pašvaldību pie pašvaldības 2012.gada pārskata (1.pielikums);

2. Jūrmalas pašvaldības 2012.gada vadības ziņojums (2.pielikums);

3. Jūrmalas pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts (3.pielikums);

4. 2013.gada 26.aprīļa neatkarīga zvērināta revidenta ziņojums (4.pielikums);

5. Jūrmalas pašvaldības konsolidētā bilance uz 2012.gada 31.decembri (5.pielikums);

6. Jūrmalas pašvaldības 2012.gada pārskata skaidrojumi (6.pielikums);

7. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (7.pielikums);

8. Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (8.pielikums);

9. Naudas plūsmas pārskats (9.pielikums);

10. Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums (10.pielikums);

11. Pārskats par uzkrājumiem (11.pielikums);

12. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (12.pielikums);

13. Krājumu izmaiņu pārskats (13.pielikums);

14. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (14.pielikums);

15. Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (15.pielikums);

16. Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats (16.pielikums);

17. Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem (17.pielikums);

18. Pārskats par debitoriem (prasībām) (18.pielikums);

19. Pārskats par kreditoriem (saistībām) (19.pielikums);

20. Pārskats par aizņēmumiem (20.pielikums);

21. Pārskats par galvojumiem (21.pielikums);

22. Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (22.pielikums);

23. Jūrmalas pašvaldības 2012.gada budžeta izpildes skaidrojums (23.pielikums);

24. Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets) (24.pielikums);

25. Pārskats par budžeta izpildi (speciālais budžets) (25.pielikums);

26. Pārskats par budžeta izpildi (ziedojumi un dāvinājumi) (26.pielikums);

27. Informācija par aktīvu nomas (izņemot finanšu nomu) līgumiem (27.pielikums).

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF