Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 16.maijāNr.11

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Juris Visockis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Aigars Tampe, Dzintra Homka (nepiedalās no plkst.1107-1122), Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua, Gatis Truksnis, Egmonts Krūmiņš, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1040-1045)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Guna Voitkāne, Anna Deičmane, Gunta Jubele, Indra Brinkmane, Agita Bērzupe, Anita Adijāne, Elita Cepurīte, Valdis Kivkucāns, Ināra Kundziņa, Ieva Gulbe, Marita Šteimane, Evija Majore, izglītības iestāžu pārstāvji, SIA auditorfirmas „Inspekcija AMJ” zvērināts revidents Māris Biernis

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

J.Visockis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

· Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Slokas pamatskola)

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.1 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā”

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā atsavināšanu

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmuma Nr.55 „Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, J.Visockis, E.Krūmiņš, Z.Starks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Truksnis)), jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšu”

4.

Par Jūrmalas pašvaldības 2012.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

5.

Par līgumsaistībām

6.

Par sadarbības vienošanās noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Turkmenbaši pilsētas hjakimliku (Turkmenistāna)

7.

Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”

10.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam

(sākumskola „Atvase”)

11.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekiem (Jūrmalas Valsts ģimnāzija)

12.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš 2013” dalībniekam

13.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam

(Majoru vsk.)

14.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Ķemeru vsk.)

15.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam Pumpuru vidusskolā

16.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam

(Kauguru vsk.)

17.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekiem (Jūrmalas sporta centrs)

18.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekiem (Jūrmalas Sporta skola)

19.

Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Slokas pamatskola)

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem”

21.

Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.2 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.1 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

25.

Par Eiropas sociālā fonda projekta „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca”

26.

Par Akas ielas, Jūrmalā nosaukuma maiņu

27.

Par adreses piešķiršanu vasarnīcai Baltās kāpas ielā 29, Jūrmalā

28.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mežsargu ielā 19

29.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kronvalda ielā 6

30.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 64a

31.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stirnu ielā 2

32.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0503 Jūrmalā, Lielajā prospektā 9

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.121 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12”

35.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1

36.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 2

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2325, kadastra numurs 1300 002 2325

41.

Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 3 sadalīšanu un zemesgabala daļas nodošanu pašvaldības īpašumā

42.

Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

43.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Pumpuri 1702, Jūrmalā atsavināšanu

44.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā atsavināšanu

45.

Par 2005.gada 11.marta nomas līguma Nr.1.1-16.3/308 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GAN Ltd”

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.171 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.R.”

47.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 1 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Lauris Restaurant Service”

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

49.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā atsavināšanu

50.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmuma Nr.55 „Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.292)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.293 )

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšu” (saistošie noteikumi Nr.18 )

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Vorobjova , G.Truksnis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšu” ar papildinājumiem.

4. Par Jūrmalas pašvaldības 2012.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.294 )

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova , G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2012.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

5. Par līgumsaistībām (lēmums Nr.295 )

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par līgumsaistībām.

6. Par sadarbības vienošanās noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Turkmenbaši pilsētas hjakimliku (Turkmenistāna) (lēmums Nr.296 )

Ziņotājs:

G.Ušpele

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu svītrot lēmumprojekta 2.punktu.

G.Truksnis lūdz Saimniecības nodaļu rast iespēju sagatavot viņa mobilā tālruņa ienākošo zvanu izdruku par maija mēnesi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības vienošanās noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Turkmenbaši pilsētas hjakimliku (Turkmenistāna), svītrojot 2.punktu.

7. Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā (nolikums Nr.7 )

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums” (nolikums Nr.8 )

Ziņotājs:

M.Šteimane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.9 )

Ziņotājs:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”.

10. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (sākumskola „Atvase”) (lēmums Nr.297 )

Ziņotājs:

M.Vīnberga

11. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekiem (Jūrmalas Valsts ģimnāzija) (lēmums Nr.298 )

Ziņotājs:

S.Rone

12. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš 2013” dalībniekam (lēmums Nr.299 )

Ziņotājs:

V.Vorobjova

13. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Majoru vsk.) (lēmums Nr.300 )

Ziņotājs:

I.Ludāne

14. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Ķemeru vsk.) (lēmums Nr.301 )

Ziņotājs:

S.Seņkina

15. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam Pumpuru vidusskolā (lēmums Nr.302 )

Ziņotājs:

I.Kausiniece

16. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Kauguru vsk.) (lēmums Nr.303 )

Ziņotājs:

A.Bukauskiene

17. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekiem (Jūrmalas sporta centrs) (lēmums Nr.304 )

Ziņotājs:

A.Ļeonovs

18. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekiem (Jūrmalas Sporta skola) (lēmums Nr.305)

Ziņotājs:

S.Seņkina

19. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Slokas pamatskola) (lēmums Nr.306)

Ziņotājs:

G.Miķelsons

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (sākumskola „Atvase”).

2. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekiem (Jūrmalas Valsts ģimnāzija).

3. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš 2013” dalībniekam

4. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Majoru vsk.)

5. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Ķemeru vsk.)

6. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam Pumpuru vidusskolā.

7. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Kauguru vsk.) .

8. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekiem (Jūrmalas sporta centrs)

9. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekiem (Jūrmalas Sporta skola).

10. Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam (Slokas pamatskola)

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.307)

Ziņotājs:

I.Vanka-Treifelde

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem”.

21. Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu

(lēmums Nr.308)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.2 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā” (lēmums Nr.309)

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.1 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā” (lēmums Nr.310)

Ziņotājs:

E.Majore

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.2 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.1 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā”.

Iziet M.Vorobjova

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Truksnis), M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”.

25. Par Eiropas sociālā fonda projekta „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” (lēmums Nr.311)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (G.Truksnis, I.Blaua), M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas sociālā fonda projekta „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca”.

Ienāk M.Vorobjova

26. Par Akas ielas, Jūrmalā nosaukuma maiņu (lēmums Nr.312)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Akas ielas, Jūrmalā nosaukuma maiņu.

27. Par adreses piešķiršanu vasarnīcai Baltās kāpas ielā 29, Jūrmalā (lēmums Nr.313)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Tampe, A.Ābelītis , I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu vasarnīcai Baltās kāpas ielā 29, Jūrmalā.

28. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mežsargu ielā 19 (lēmums Nr.314)

29. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kronvalda ielā 6 (lēmums Nr.315)

30. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 64a (lēmums Nr.316)

31. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stirnu ielā 2 (lēmums Nr.317)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mežsargu ielā 19.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kronvalda ielā 6.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 64a.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stirnu ielā 2.

32. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0503 Jūrmalā, Lielajā prospektā 9 (lēmums Nr.318)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0503 Jūrmalā, Lielajā prospektā 9.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.121 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110” (lēmums Nr.319)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.121 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110”.

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12” (lēmums Nr.320)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12”.

35. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka ir jāizvērtē un jāprecizē paredzētās apbūves rādītāji, īpaši izvēlētā augstuma ietekme uz Dzintaru koncertzāli.

M.Dzenītis izsakās, ka bažas rada tas, ka šajā zemesgabalā netaps kūrortobjekts, bet gan kārtējā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, un arī Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vēstulē sniegtā informācija neliecina par pretējo. Uzskata, ka turpmāk izstrādājot detālplānojumu kūrortteritorijās, kādā no detālplānojuma izstrādes posmiem, iespējams, uzsākot detālplānojuma izstrādi, būtu strikti jānosaka, ka šajās teritorijās, saskaņā ar pilsētas attīstības plānu, tiek attīstīti tikai un vienīgi kūrortobjekti, un deputāti balsojot par to varētu būt pilnīgi pārliecināti. Sagatavoto lēmumprojektu neatbalstīs, un izsaka priekšlikumu šo jautājumu vēlreiz novirzīt izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

A.Ābelītis aicina deputātus, ņemot vērā Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vēstulē minēto, sagatavoto lēmumprojektu neatbalstīt.

L.Loskutova uzskata, ka, tā kā šajā detālplānojuma projektā tiek paredzēta jaunu kūrorta objektu attīstība, šis jautājums būtu jāizskata arī Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejā.

J.Visockis , ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus un Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vēstuli, noņem jautājumu no izskatīšanas.

36. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 2

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka Attīstības un vides komitejā tika izteikts lūgums līdz domes sēdei īpašniekiem iesniegt papildu informāciju par attīstības priekšlikumiem attiecībā uz zemesgabalā esošo pašvaldībai piederošo tualeti. Diemžēl līdz šim brīdim īpašnieki šādu informāciju nav iesnieguši.

J.Visockis noņem jautājumu no izskatīšanas.

37. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.321)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Vorobjova, Dz.Hirša, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

38. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.322)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Vorobjova, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.323)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Vorobjova, Dz.Hirša, G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iziet Dz.Homka

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2325, kadastra numurs 1300 002 2325 (lēmums Nr.324)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2325, kadastra numurs 1300 002 2325.

41. Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 3 sadalīšanu un zemesgabala daļas nodošanu pašvaldības īpašumā

Ziņotājs:

A.Deičmane

Izsakās:

M.Dzenītis aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo, viņaprāt, atdalot zemesgabala meža zemes daļu, rastos iespēja privatizēt Zinātņu akadēmiju, kas, ņemot vērā negatīvo pieredzi  ar Ķemeru sanatoriju, nav atbalstāma. Uzskata, ka Zinātņu akadēmijai ir jāpaliek 100 valsts īpašumā, un valstij sadarbībā ar pašvaldību un, iespējams, piesaistot investorus, ir jāmeklē modeļi kā šo objektu attīstīt.

G.Truksnis izsakās, ka balsojumā atturēsies, jo nav garantijas, ka valsts nodos pašvaldības īpašumā šo zemesgabala daļu un ir vēl daudz neskaidrību šajā jautājumā.

R.Munkevics uzskata, ka šo gadījumu noteikti nevajadzētu salīdzināt ar Ķemeru sanatorijas privatizāciju,  bet kā pozitīvu piemēru minot privatizēto viesnīcu „Jūrmala Spa”.

I.Ančāns izsakās, ka neatbalsta šo lēmumprojektu.

J.Visockis uzskata, ka lēmumprojekts ir jāsagatavo daudz kvalitatīvāk, minot tajā visas pašvaldības vēlmes un iebildumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 2 (R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – 5 (I.Ančāns , A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, Dz.Hirša) „atturas” – 7 (L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, V.Maksimovs), Dz.Homka izgājusi), lēmumprojekts tika noraidīts.

42. Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.325)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

43. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Pumpuri 1702, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, L.Loskutova nebalso, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Pumpuri 1702, Jūrmalā atsavināšanu.

44. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Jūras ielā 40B, Jūrmalā atsavināšanu

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis noņem jautājumu no izskatīšanas.

Ienāk Dz.Homka

45. Par 2005.gada 11.marta nomas līguma Nr.1.1-16.3/308 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GAN Ltd”

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

R.A. (SIA „GAN Ltd” pārstāvis) izsakās par zemesgabala attīstības ieceri un aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

M.Dzenītis izsakās, ka atbalsta SIA „GAN Ltd”  attīstības ieceri, lai gan uzskata, ka šo jautājumu vispirms vajadzēja izskatīt gan Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejā, gan arī Attīstības un vides jautājumu komitejā.

I.Ančāns arī uzskata, ka šis jautājums būtu jāizskata Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejā un pēc tam Attīstības un vides jautājumu komitejā.

G.Truksnis uzskata, ka attīstības iecere ir laba un atbalstāma un ir jādod iespēja pārjaunojot nomas līgumu ar SIA „GAN Ltd” šādu projekta ideju attīstīt, kas radītu gan jaunas darbavietas, gan sakārtotu bijušo Slokas papīrfabrikas teritoriju.

A.Ābelītis uzskata, ka šis jautājums ir jāizskata Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejā.

J.Visockis novirza jautājumu izskatīšanai Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejā un Attīstības un vides jautājumu komitejā un pēc tam vēlams sagatavot izskatīšanai uz 30.05.2013. domes sēdi.

46. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.127 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.R.” (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.127 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.R.”.

47. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 1 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Lauris Restaurant Service” (lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

A.Tampe izsakās, ka aktuāls jautājums ir par Dzintaru koncertzāles administrācijas telpām, tāpēc ierosina šobrīd nomas līgumu pagarināt uz 2-3 gadiem.

J.Visockis aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar priekšlikumu pagarināt nomas līgumu ar SIA „Lauris Restaurant Service” uz 3 gadiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Truksnis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 1 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Lauris Restaurant Service” līdz 2016.gada 16.maijam.

G.Truksnis izsakās, ka atbalsta sagatavoto lēmumprojektu, bet balsojumā ir atturējies par priekšlikumu.

48. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.127 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.329)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.127 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”.

49. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.330)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 3 (R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā atsavināšanu.

50. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmuma Nr.55 „Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.331)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, L.Loskutova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 5 (R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmuma Nr.55 „Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi” (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

E.Cepurīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, M.Vorobjova, G.Truksnis, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I,Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”.

Sēde slēgta 11.50

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 30.maijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

J.Visockis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 22.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF