Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1400

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua

Nepiedalās deputāti

Zigurds Starks

Sēdē piedalās:

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka saskaņā ar 21.02. kārtējā domes sēdē deputātu lemto ir sagatavots lēmuma projekts „Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā” un alternatīvs saistošo noteikumu projekts „ Par 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, G.Truksnis, M.Vorobjova, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 2 (L.Loskutova, I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā. (lēmums Nr.122)

2. Saistošos noteikumus par 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu. (saistošie noteikumi Nr.7)

Sēde slēgta 14.05

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 27.februārī.


Lejupielāde: DOC un PDF