Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.03.2013. Stājas spēkā 07.03.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 7

protokols Nr. 3, 2. punkts

Par 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42
„Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 26.panta otro daļu,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2013.gada 8.februāra rīkojumu Nr.67
„Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42
„Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apturēšanu daļā”
un likuma „Par pašvaldībām” 49.panta 2.daļu

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” šādā daļā:

1.1. grafiskās daļas kartēs „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, „Apbūves blīvums” un „Būvju augstumu ierobežojumi” noteikto attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102;

1.2. apbūves noteikumu 299.punktā noteikto attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102.

2. Noteikt , ka attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102 ir piemērojamas Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noteiktās prasības - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102 atrodas „Dabas pamatnes” teritorijā (DP), Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu mežu saglabāšanas josla (PM), kur atļauts ierīkot: gājēju takas, pagaidu būves, publiskās tualetes, glābšanas stacijas, ja tas nav pretrunā ar vides aizsardzības mērķiem, un to nosaka detālplānojumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF