Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 12.04.2013. Stājas spēkā 13.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 17.oktobra 66.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 21.februārīNr. 5

protokols Nr. 2, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1.3. ģimene – šo saistošo noteikumu izpratnē ir laulātie un personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā vārdu „uzturlīgums” ar vārdu „uztura līgums”.

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1.8. krīzes situācija - šo saistošo noteikumu izpratnē ir apstākļi, kad ģimenei (personai) nav pietiekamu materiālo resursu pamatvajadzību nodrošināšanai.”

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.6. Šo noteikumu 1.2, 2.1.1., 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunkts nav attiecināms uz 10. un 10.1punktu”.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.punktā vārdu „seši” ar vārdu „trīs”, vārdu „divpadsmit” ar vārdu „sešus”.

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.5.punktu šādā redakcijā:

„2.5. Veselības aprūpes pabalsts, pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem, pabalsts izglītības ieguves atbalstam un pabalsts kultūras pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm tiek izmaksāts ne biežāk kā vienu reizi mēnesī”.

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1.9. pabalsts kultūras pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm”.

8. Papildināt saistošo noteikumu 5.1.punktu ar 5.1.5.apakšpunktu un 5.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.1.5. materiālu palīdzību medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai;”

„5.1.6. materiālu palīdzību primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista nozīmētu slimību profilakses pasākumu apmaksai.”

9. Aizstāt saistošo noteikumu 5.2.1.apakšpunktā skaitli „135” ar skaitli „160”.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 5.2.2.apakšpunktā skaitli „135” ar skaitli „160”.

11. Papildināt saistošo noteikumu 5.2.3.apakšpunktu aiz vārdiem „Ministru kabineta” ar vārdiem „vai Jūrmalas pilsētas domes”.

12. Izteikt saistošo noteikumu 5.3.punktu šādā redakcijā:  

„5.3. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, klientam papildus iztikas līdzekļu deklarācijai jāiesniedz iesniegums un izdevumu apliecinošus dokumentus. Izdevumus apliecinoši dokumenti jāiesniedz Labklājības pārvaldē līdz 15.decembrim, lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu attiecīgajā kalendārajā gadā.”

13. Izteikt saistošo noteikumu 5.4.punktu šādā redakcijā:  

„5.4. Pabalsta apmērs kalendārajā gadā ir līdz Ls 60 personai.”

14. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.5.punktu šādā redakcijā:

„5.5. Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai vajadzību apliecinošie dokumenti jāiesniedz par laika periodu, kad klientam ir spēkā esošā iztikas līdzekļu deklarācija.”

15. Aizstāt saistošo noteikumu 6.2.1.apakšpunktā skaitli „135” ar skaitli „160”.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 6.2.2.apakšpunktā skaitli „135” ar skaitli „160”.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 6.2.3.apakšpunktā skaitli „135” ar skaitli „160”.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 6.3.punktā otro teikumu ar teikumu šādā redakcijā:

„Izdevumus apliecinoši dokumenti jāiesniedz Labklājības pārvaldē līdz 15.decembrim, lai saņemtu pabalstu personām ar funkcionālajiem traucējumiem attiecīgajā kalendārajā gadā.”

19. Izteikt saistošo noteikumu 6.4.punktu šādā redakcijā:

„6.4. Pabalsta apmērs kalendārajā gadā ir līdz Ls 60 personai.”

20. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.5.punktu šādā redakcijā:  

„6.5. Pabalsta personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemšanai vajadzību apliecinošie dokumenti jāiesniedz par laika periodu, kad klientam ir spēkā esošā iztikas līdzekļu deklarācija.”

21. Aizstāt saistošo noteikumu 7.2.punktā vārdu „ārkārtas” ar vārdu „krīzes”.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 9.3.punktā vārdus „Sociālā darba speciālists” ar vārdiem „Sociālais darbinieks”.

23. Izteikt saistošo noteikumu 9.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.4.1. Labklājības pārvaldes sociālās darba daļas speciālista sastādītu personas individuālās sociālās rehabilitācijas plānu;”

24. Izteikt saistošo noteikumu 101.5.punktu šādā redakcijā:

„101.5. Pabalsti 101.1.1. un 101.1.2.apakšpunktā noteikto vajadzību segšanai tiek piešķirti par mācību gadu no 1.augusta līdz 30.jūnijam.”

25. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.2punktu šādā redakcijā:

„10.2 Pabalsts kultūras pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm.

102.1. Pabalsts kultūras pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir paredzēts ģimenēm , kuras aprūpē trīs vai vairāk taisnās līnijas 1.pakāpes lejupējos bērnus līdz 18 gadu vecumam, arī audžuģimenē ievietotos un/vai aizbildnībā esošos bērnus, kurā vecākus vieno laulība vai saista pastāvīga ārpus laulības savienība, vai arī bērnus aprūpē viens no vecākiem , kuri ir deklarēti vienā dzīvesvietā, lai palielinātu iespējas apmeklēt kultūras pasākumus.”

102.2. Pabalsta saņemšanai daudzbērnu ģimenes pārstāvis iesniedz iesniegumu un kultūras pasākumu apmeklējuma biļetes kalendāra gada ietvaros.”

102.3. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 10 kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes loceklim atbilstoši iesniegto kultūras pasākumu biļetēs norādītai vērtībai.”

26. Izteikt saistošo noteikumu 11.3.punktu izteikt redakcijā:

„11.3. Pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu ģimenes (personas) individuālo vajadzību novērtējumu un atzinumu par nepieciešamo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai, komisijai ir tiesības piešķirt vienreizējus pabalstus ģimenēm (personām) ārkārtas situācijās, krīzes situācijās un atsevišķu gadījumu risināšanai, ja netiek apmierinātas ģimenes (personas) pamatvajadzības.”

27. Svītrot saistošo noteikumu 12.1.punktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.5

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem””

Īss projekta satura izklāsts.

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”” paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos, nosakot labvēlīgākus nosacījumus klientiem sociālās palīdzības saņemšanai, tiek paplašināta mērķgrupa, kura saņems veselības aprūpes pabalstu un pabalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Saistošie noteikumi tiek precizēti redakcionāli.

Projekta nepieciešamības pamatojums.

Saistošajos noteikumos lietotos terminus nepieciešams precizēt, lai nepārprotami definētu to saturisko būtību konkrēto saistošo noteikumu izpratnē.

Nepieciešams palielināt atbalstu vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem, nosakot to ienākumu līmeni pabalsta saņemšanai līdz Ls 160, līdzšinējo Ls 135 vietā. Pabalsta apmēru personām ar funkcionālajiem traucējumiem nepieciešams palielināt līdz Ls 60 gadā.

Lai palielinātu iespējas daudzbērnu ģimenēm apmeklēt kultūras pasākumus, nepieciešams sniegt atbalstu kultūras pasākumu apmeklēšanai.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu .

Pašvaldības pabalstu izmaksa tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām.

Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un pašvaldības mājas lapā.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju


Lejupielāde: DOC un PDF