Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr.2

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1215 līdz sēdes beigām), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics (nepiedalās no 1215-1225), Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Gunta Ušpele, Ilze Černovska, Guna Voitkāne, Jekaterina Milberga, Anželika Legante, Elviss Venters, Anna Deičmane, Aīda Paipare, Andris Jankovs-Priede, Evija Majore, Svetlana Seņkina

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, I.Urtāne (VARAM pārstāve)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.412 „Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem”

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas

G.Truksnis - tā kā sēdē piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve saistībā ar ministra rīkojumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un arī jautājumā par ministrijā iesniegtajiem iebildumiem par detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A, izsaka priekšlikumu kā pirmos sēdes darba kārtībā izskatīt jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A precizēšanu

S.Ozoliņa  lūdz no izskatīšanas domes sēdē noņemt lēmumprojekta variantu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A precizēšanu kā neatbilstošu MK noteikumiem Nr.711.

G.Truksnis izsakās, ka jautājums ir sēdes darba kārtībā, un izskatot to, šis iebildums tiks izvērtēts.

J.Visockis jautā, kāpēc uz šo domes sēdi nav sagatavots lēmumprojekts par atkritumu tarifiem, kas tika ierosināts iepriekšējā domes sēdē?

G.Truksnis lūdz priekšsēdētāja vietniecei pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutovai kontrolēt lēmumprojekta sagatavošanu uz nākamo domes sēdi.

M.Dzenītis jautā, kāpēc domes sēdes darba kārtībā nav iekļauts viņa sagatavotais lēmumprojekts „Jūrmalas pilsētas pašvaldības ētikas kodekss”?

G.Truksnis uzskata, ka, pirmkārt, šis jautājums būtu jāskata daudz plašākā sabiedrībā. Otrkārt, viņaprāt, ir diezgan komiski šo jautājumu skatīt šī deputātu sasaukuma pašās beigās, faktiski nosakot kā strādāt jaunajai domei, tāpēc šo jautājumu varētu apspriest, bet par to balsot vajadzētu jaunajam domes sastāvam.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” un par šo priekšlikumu balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma „Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 1 (M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 14 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis I.Blaua, Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, Dz.Hirša)), M.Dzenīša priekšlikums tiek noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu

2.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

3.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A precizēšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

5.

Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

7.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

8.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

9.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30

10.

Par daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 finansēšanu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

12.

Par sadarbības līguma noslēgšanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

14.

Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”

15.

Par pilnvarojumu parakstīt Eiropas Pilsētu mēru paktu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.532 „Par ESF projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu

17.

Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius skolu partnerības apakšprogrammas projektu finansēšanas konkursā

18.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu

19.

Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību”

24.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 22

25.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 12

26.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slocenes ielā 2

27.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.162 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

29.

Par zemes vienības Caunu ielā 1/3, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rūpniecības ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Oļu ielā 5, Jūrmalā un Oļu ielā 3, Jūrmalā

33.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Kāpu ielā 141, Jūrmalā un Kāpu ielā 139, Jūrmalā

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.433 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25”

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā Nr.254 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 1306 Jūrmalā, Āraišu ielā 2”

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.464 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82”

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.459 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.243 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15”

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.854 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 7 (kadastra Nr.1300 001 1420) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

40.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4406 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 101 un zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 4404 Jūrmalā, Meža prospektā 30

41.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Jūrmalā, Brīvības prospektā 110

42.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11

43.

Par būvniecības turpināšanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3307 Jūrmalā, Slokas ielā 44

44.

Par atteikumu uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A

45.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

46.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 precizēšanu

48.

Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5

49.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 apstiprināšanu

50.

Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51

51.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 apstiprināšanu

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē”

53.

Par funkcijas maiņu ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5003 001 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Skolas ielā 27C, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-7A, Jūrmalā pirkumu

55.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-9A, Jūrmalā pirkumu

56.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-15A, Jūrmalā pirkumu

57.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-17A, Jūrmalā pirkumu

58.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-22A, Jūrmalā pirkumu

59.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-29A, Jūrmalā pirkumu

60.

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-38A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

61.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu

62.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu”

63.

Par 2007.gada 1.augusta lēmuma ēkas Jūrmalā, Skolas ielā 27C nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

64.

Par 2009.gada 19.jūnija nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nomas līguma Nr.09/09 pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

65.

Par 2007.gada 13.novembra telpu Jūrmalā, Tērbatas ielā 46A nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

66.

Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

67.

Par 2004.gada 7.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3./379 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Meierovica 35”

68.

Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar

A.T

69.

Par zemesgabala Jūrmalā, Rītupes ielā 32 nomas līguma noslēgšanu ar A.L.

70.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no I.M.

71.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no M.F.

72.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 daļas patapinājuma līguma noslēgšanu ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru

73.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Paula Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu

74.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu

75.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu

76.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass Salacas ielas virzienā iznomāšanu

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis jautā, kas saskaņā ar jauno Teritorijas plānu ir paredzēts 36.līnijā?

V.Zvejniece atbild, ka saskaņā ar jauno Teritorijas plānu, 36.līnijā daļā no autostāvvietas bija paredzēts darījumu objekts esošā kafejnīca, kura šobrīd ir kā īslaicīgās lietošanas būve, bet varētu tikt rekonstruēta un paplašināta. Šobrīd 5 gadu zemes nomas līguma termiņš ir beidzies, un to ir iespējams pagarināt vēl uz 5 gadiem, bet pēc tam ir jādomā, kas ar šo objektu notiks tālāk.

M.Dzenītis kāds ir pašreiz iespējamais risinājums attiecībā par Ragakāpas teritorijas izmantošanu?

V.Zvejniece atbild, ka pašreiz iespējamais risinājums ir tāds, ka vispirms būtu jāgriežas Dabas aizsardzības pārvaldē un jāmēģina panākt izmaiņas Ragakāpas individuālajos aizsardzības un teritorijas izmantošanas noteikumos un tad ar lokālplānu varētu noteikt atļauto izmantošanu Jauktā darījumu apbūves teritorija.

A.Ābelītis uzskata, ka 36.līnijā atrodas viens no labākajiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kuru ir iecienījuši jūrmalnieki arī Jūrmalas viesi. Tāpēc nav saprotamas ne iedzīvotāju sūdzības, nedz arī, uz tām reaģējot, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra izdotais rīkojums. Izsaka priekšlikumu gatavot pieteikumu iesniegšanai Satversmes tiesā un  ministra rīkojumu attiecībā uz šo zemes vienību apstrīdēt.

R.Munkevics iebilst pret izveidojušos kārtību, ka pašvaldībai izstrādājot un apstiprinot pilsētas teritorijas plānu ir jāiziet ilgstoša un darbietilpīga procedūra, rīkojot vairākas sabiedriskās apspriešanas, uzklausot dažādus iebildumus un argumentus. Savukārt ministram ir tiesības veikt grozījumus teritorijas plānojumā faktiski tikai apspriežoties pašam ar sevi, kas, viņaprāt, nav normāla situācija. Atbalsta A.Ābelīša priekšlikumu.

I.Urtāne (VARAM pārstāve) izsakās, ka jautājums attiecībā par kafejnīcu, kas atrodas 36.līnijā Ragakāpas teritorijā, ir tas, ko deputātiem pašiem vajadzēja izskatīt un atrisināt jau iepriekš. Tas, ko ir konstatējis ministrs ir tikai neatbilstība normatīvajiem aktiem un V.Zvejniece jau iepriekš norādīja par iespējamiem risinājumiem.

G.Truksnis nepiekrīt īsti tam, ka deputātu varēja šos jautājumus atrisināt, jo tas tomēr ir ministrijas un dabas aizsardzības iestāžu kompetences jautājums, kā, piemēram, Ragakāpas individuālie aizsardzības un teritorijas izmantošanas noteikumi. Vienīgais piekrīt tam, uz ko ir norādījusi ministrija, un tāpēc arī apšauba iespēju uzvarēt Satversmes tiesā, ka vispirms ir nepieciešams veikt izmaiņas Ragakāpas izmantošanas noteikumos un pēc tam grozīt plānu.  Piekrīt arī deputātu iepriekš teiktajam par to, ka 36.līnijā atrodas, arī viņaprāt, viens no veiksmīgākajiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem ar labām atsauksmēm gan no pilsētas iedzīvotājiem, gan arī no pilsētas viesiem. Piekrīt arī R.Munkevica teiktajam.

Aicina deputātus vispirms balsot par deputāta A.Ābelīša priekšlikumu neatbalstīt ministra rīkojumu attiecībā uz zemes vienību 36.līnija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (L.Loskutova,G.Truksnis, M.Vorobjova, Dz.Homka)), A.Ābelīša priekšlikums tiek atbalstīts.

G.Truksnis ņemot vērā, ka deputāta A.Ābelīša priekšlikums tika atbalstīts, jautājumu „Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu” noņem no izskatīšanas un VARAM pārstāves klātbūtnē, izsludina domes ārkārtas sēdi 21.02. plkst.14.00 ar darba kārtību par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu un par pieteikuma iesniegšanu LR Satversmes tiesā.

2. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir izstrādāta detālplānojuma pirmā redakcija, un saskaņā ar iepriekšējo Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas darījumu iestāžu teritorijā. Arī šajā gadījumā, ņemot vērā jaunajā Teritorijas plānojumā paredzēto, ir iespēja pabeigt detālplānojumu saskaņā ar iepriekšējiem Apbūves noteikumiem, detālplānojumā pamatojot, šajā zemesgabalā var plānot līdz 8-stāvu apbūvi. Jautājums ir vairākkārt skatīts Attīstības un vides jautājumu komitejā un komiteja nav atbalstījusi 8-stāvu apbūvi šajā nelielajā zemesgabalā, par to ir norādīts detālplānojuma izstrādes vadītāja atzinumā. Arī VKPAI savā darba uzdevumā ir norādījusi, ka jaunbūvei ir jānodrošina tradicionālās kultūrvides kvalitāti, par ko bija deputātu galvenā baža, ka apkārt esošajos zemesgabalos atrodas ne vairāk kā 12 m apbūve, un, šajā gadījumā, plānojot 8-stāvu apbūvi tradicionālās kultūrvides saglabāšana netiks nodrošināta. Saskaņā MK noteikumiem ir 2 varianti - vai nodot detālplānojumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, uzklausot visas institūcijas un sabiedrību, vai arī uzreiz paredzēt detālplānojuma precizēšanu.

Izsakās:

M.Dzenītis jautā, vai projekta attīstītāji ir ņēmuši vērā deputātu komitejā izteikto ierosinājumu šajā zemesgabalā paredzēt ne vairāk kā 5-stāvu apbūvi, kas ir saskaņā ar jauno Teritorijas plānojumu?

V.Zvejniece atbild, ka projekta attīstītāji savu viedokli ir izteikuši savā iesniegumā, kurā viņi uzskata, ka tas ir nepamatoti.

E.Bērziņš (arhitekts) izsakās par to, ka 01.11.2012. ir saņēmis projekta izstrādes vadītājas atzinumu, kurā par precizējumu detālplānojuma projektā nekas netika minēts un arī nevienu juridiski argumentētu piezīmi nav saņēmis.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 4 (R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” –10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Z.Starks, Dz.Hirša, M.Dzenītis)), lēmumprojekts tiek noraidīts.

3. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A precizēšanu (lēmums Nr.57)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par dalību detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A precizēšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi lēmumprojektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu ar papildinājumiem.

5. Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas

(lēmums Nr.59)

Ziņotājs:

A.Paipare

Izsakās:

A.Tampe izsakās, ka, ņemot vērā to, ka  komitejās apspriežot tika secināts, ka šobrīd pašvaldības budžeta finansiālais stāvoklis ir labs, izsaka  priekšlikumu izglītības iestāžu vadītājiem amata likmi palielināt nevis par 30 Ls, bet gan par 50 Ls.

L.Loskutova atbalsta A.Tampes priekšlikumu.

A.Ābelītis, I.Blaua un R.Munkevics arī atbalsta  šo priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas ar izmaiņām.

Iziet R.Munkevics.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis , konsultējoties ar Juridiskās nodaļas vadītāju par sagatavoto lēmumprojektu, izsaka priekšlikumu lēmumprojektu papildināt ar punktu šādā redakcijā:

„Papildināt lēmumu ar 1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.12. Juris Visockis – Jūrmalas pilsētas domes deputāts.”

A.Tampe izsakās, ka atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu ar papildinājumu, jo J.Artemjevu pazīst kā zinošu un godprātīgu domes darbinieku un cer, ka šīs būs gan pozitīvas izmaiņas Lielupes ostas pārvaldes valdē, gan arī tās darbs būs konstruktīvāks un tiks atrisināti visi sasāpējušie jautājumi, tai skaitā ar koopertīvu „„Jūrmalas rotors”.

Z.Starks arī atbalsta sagatavoto lēmumprojektu un uzskata, ka tās ir labas pārmaiņas ostas darbībā.

J.Visockis piekrīt A.Tampes un Z.Starka teiktajam un atbalsta J.Artemjeva kandidatūru Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatam.

M.Dzenītis atbalsta J.Artemjeva kandidatūru Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatam, kaut gan uzskata, ka šajos 2 gados, viņam vadot Lielupes ostas pārvaldes valdes darbu, ir padarīts diezgan daudz. Iepriekšējās divas sezonas tika nodrošināta Lielupes grīvas tīrīšana un Lielupe bija kuģojama, kas iepriekš daudzus gadus netika darīts. Lai gan netieši saistībā ar ostas pārvaldi, bet tomēr tika izstrādāti Lielupes apsaimniekošanas noteikumi, tika risināti jautājumi par ostas, tai skaitā Rīgas un Jūrmalas administratīvajām teritorijām. Attiecībā par zemesgabala Tīklu ielā 10 nomas līguma nepagarināšanu ar garāžu un laivu īpašnieku kooperatīvu „Jūrmalas rotors” bija ostas valdes kopīgs lēmums. Šobrīd ir sagatavoti konkursa par šī zemesgabala nomu pieteikuma materiāli. Uzskata, ka šo zemesgabalu vajadzētu izmantot efektīvi, tieši ostas vajadzībām, izveidot tajā sabiedrisku jahtklubu kompleksi ar ostas pārvaldes valdes telpām. Sagatavoto lēmumprojektu neatbalstīs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova), M.Dzenītis nebalso, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”, papildinot to ar 2.punktu.

Ienāk R.Munkevics.

7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.61)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

8. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

9. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30

(lēmums Nr.63)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 6 (I.Blaua, Dz.Hirša, J.Visockis , A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks), „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30.

Pārtraukums 11.40-12.15

10. Par daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 finansēšanu (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

A.Tampe uzskata, ka šo lēmumprojektu nevajadzētu atbalstīt - tā kā būvdarbi vēl nav uzsākti, šis projekts būtu jāatliek uz vēlāku laiku, jo pašvaldībai ir citas vajadzības un prioritātes, tai skaitā pabeigt jau iesāktos pilsētai svarīgos projektus.

G.Truksnis izsakās, ka pašvaldībai varbūt ne tikai viena, bet arī vairākas prioritātes, jo vairāk tāpēc, ka pašvaldības budžets un iespēja ņemt kredītu Valsts kasē to atļauj. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka), „pret” – 5 (I.Blaua, Dz.Hirša, J.Visockis , A.Tampe, A.Ābelītis), „atturas” – 1 (M.Dzenītis), R.Munkevics un Z.Starks nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 finansēšanu.

Ienāk R.Munkevics

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 2 (J.Visockis, A.Ābelītis), „atturas” – 3 (I.Blaua, Dz.Hirša, A.Tampe), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

12. Par sadarbības līguma noslēgšanu (lēmums Nr.65)

Ziņotājs:

E.Rakiša

Izsakās:

Dz.Hirša uzskata, ka līguma projekta 8.4.punktā nepieciešami redakcionāli papildinājumi.

G.Truksnis , tā kā šāds pasākums Jūrmalā notiks pirmo reizi, un lai to varētu novērtēt, izsaka priekšlikumu sadarbības līgumu slēgt nevis uz pieciem, bet uz vienu gadu.

M.Dzenītis neatbalsta šo priekšlikumu, jo uzskata, ka domes priekšsēdētājs pakļaujas saņemtās cita pasākuma organizētāju vēstulē minētajam. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par viņa izteikto priekšlikumu, attiecīgi veicot redakcionālus grozījumus visā līguma projekta tekstā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua , A.Tampe), Z.Starks nav atgriezies), G.Trukšņa priekšlikums tiek atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Dz.Hirša, A.Tampe, I.Blaua), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu uz 1 gadu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

(lēmums Nr.66)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Munkevics), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

14. Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija” (lēmums Nr.67)

Ziņotājs:

G.Ušpele ziņo, ka ir priekšlikums, kas pirms sēdes ir izsniegts deputātiem, papildināt lēmumprojektu ar punktu šādā redakcijā :

„Ņemot vērā to, ka esošajam Jūrmalas pilsētas domes pārstāvim biedrībā, saskaņā ar statūtiem nav Jūrmalas pilsētas domes pilnvarojuma, apturēt esošā Jūrmalas pilsētas domes pārstāvja pārstāvniecību biedrības „Latvijas kūrortpilsētu asociācija” valdē, jo tā nav leģitīma”.

M.Dzenītis iebilst pret sagatavoto lēmumprojektu. Izsakās, ka tas, ko ir izdarījusi Latvijas kūrortpilsētu asociācija pa šo laiku, ko viņš vada, ir papildus vēl piesaistītas 4 Latvijas pilsētas, piesaistīti 17 komersanti, visu laiku ir notikusi asociācijas aktīva darbība, it sevišķi pie Kūrorta likuma izstrādes.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Tampe, I.Blaua), A.Ābelītis, R.Munkevics un M.Dzenītis nebalso , Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija” ar papildinājumu.

15. Par pilnvarojumu parakstīt Eiropas Pilsētu mēru paktu (lēmums Nr.68)

Ziņotājs:

A.Legante

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 4.punktā svītrot vārdus: „V.Vītoliņam”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu ar A.Ābelīša priekšlikumu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua , Dz.Hirša), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu parakstīt Eiropas Pilsētu mēru paktu, ar redakcionālām izmaiņām 4.punktā.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.532 „Par ESF projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu (lēmums Nr.69)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.532 „Par ESF projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu.

17. Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius skolu partnerības apakšprogrammas projektu finansēšanas konkursā (lēmums Nr.70)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius skolu partnerības apakšprogrammas projektu finansēšanas konkursā.

18. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu (lēmums Nr.71)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu.

19. Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” (lēmums Nr.72)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.73)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

S.Seņkina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem” (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus  par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību”.

24. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 22 (lēmums Nr.74)

25. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 12 (lēmums Nr.75)

26. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slocenes ielā 2 (lēmums Nr.76)

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 (lēmums Nr.77)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 22.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 12.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slocenes ielā 2.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38.

28. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.162 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.78)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.162 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

29. Par zemes vienības Caunu ielā 1/3, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.79)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības Caunu ielā 1/3, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rūpniecības ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rūpniecības ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Oļu ielā 5, Jūrmalā un Oļu ielā 3, Jūrmalā

(lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Oļu ielā 5, Jūrmalā un Oļu ielā 3, Jūrmalā.

33. Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Kāpu ielā 141, Jūrmalā un Kāpu ielā 139, Jūrmalā (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Kāpu ielā 141, Jūrmalā un Kāpu ielā 139, Jūrmalā.

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.433 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25” (lēmums Nr.84)

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā Nr.254 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 1306 Jūrmalā, Āraišu ielā 2” (lēmums Nr.85)

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.464 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82” (lēmums Nr.86)

37. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.459 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115) (lēmums Nr.87)

38. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.243 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15” (lēmums Nr.88)

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.854 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 7 (kadastra Nr.1300 001 1420) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.89)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.433 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā Nr.254 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 1306 Jūrmalā, Āraišu ielā 2”.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.464 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82”.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.459 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115).

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.243 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15”.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.854 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 7 (kadastra Nr.1300 001 1420) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

40. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4406 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 101 un zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 4404 Jūrmalā, Meža prospektā 30

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas,  jo nepieciešams to vēl izvērtēt līdz nākamajai domes sēdei.

41. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Jūrmalā, Brīvības prospektā 110 (lēmums Nr.90)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Munkevics), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Jūrmalā, Brīvības prospektā 110.

42. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11 (lēmums Nr.91)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11.

43. Par būvniecības turpināšanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3307 Jūrmalā, Slokas ielā 44 (lēmums Nr.92)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par būvniecības turpināšanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3307 Jūrmalā, Slokas ielā 44.

44. Par atteikumu uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A (lēmums Nr.93)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt atteikumu uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A.

45. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšana (lēmums Nr.94)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšana.

46. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 precizēšanu (lēmums Nr.95)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai („par” – nav, „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua), Z.Starks nav atgriezies), lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 precizēšanu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 precizēšanu.

48. Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 (lēmums Nr.96)

49. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5.

G.Truksnis - ņemot vērā iepriekš pieņemto lēmumu, lēmumprojekts par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 apstiprināšanu tiek noņemts no izskatīšanas.

50. Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51

(lēmums Nr.97)

51. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 („par” – 10 (I.Ančāns, G.Truksnis, M.Vorobjova, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 4 (E.Krūmiņš, L.Loskutova,V.Maksimovs, R.Munkevics), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51.

G.Truksnis – ņemot vērā iepriekš pieņemto lēmumu, lēmumprojekts par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 apstiprināšanu tiek noņemts no izskatīšanas.

52. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē” (lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē”.

53. Par funkcijas maiņu ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5003 001 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Skolas ielā 27C, Jūrmalā (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par funkcijas maiņu ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5003 001 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Skolas ielā 27C, Jūrmalā.

54. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-7A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.100)

55. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-9A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.101)

56. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-15A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.102)

57. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-17A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.103)

58. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-22A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.104)

59. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-29A, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4-7A, Jūrmalā pirkumu.

2. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-9A, Jūrmalā pirkumu.

3. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-15A, Jūrmalā pirkumu.

4. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-3-17A, Jūrmalā pirkumu.

5. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-22A, Jūrmalā pirkumu.

6. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-29A, Jūrmalā pirkumu.

60. Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-38A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.106)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4k-6-38A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu.

61. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.107)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu.

62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu” (lēmums Nr.108)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu”.

63. Par 2007.gada 1.augusta lēmuma ēkas Jūrmalā, Skolas ielā 27C nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.109)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka, tā kā, pārņemot no SIA „Jūrmalas siltums”, pašvaldība kļūst par īpašnieku šim objektam, arī visi līgumi būtu jāpārslēdz no jauna un jāizskata to lietderība.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par 2007.gada 1.augusta lēmuma ēkas Jūrmalā, Skolas ielā 27C nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi.

64. Par 2009.gada 19.jūnija nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nomas līguma Nr.09/09 pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.110)

65. Par 2007.gada 13.novembra telpu Jūrmalā, Tērbatas ielā 46A nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.111)

66. Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.112)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis), Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par 2009.gada 19.jūnija nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nomas līguma Nr.09/09 pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi.

2. Par 2007.gada 13.novembra telpu Jūrmalā, Tērbatas ielā 46A nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi.

67. Par 2004.gada 7.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3./379 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Meierovica 35”

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka, viņaprāt, iepriekš noslēgtais līgums ar „Latvijas Balzams” ir lauzts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 4 (G.Truksnis, M.Vorobjova, Dz.Homka, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua), Z.Starks nav atgriezies), lēmums netiek pieņemts.

68. Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A.T. (lēmums Nr.113)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A.T.

69. Par zemesgabala Jūrmalā, Rītupes ielā 32 nomas līguma noslēgšanu ar A.L. (lēmums Nr.114)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rītupes ielā 32 nomas līguma noslēgšanu ar A.L.

70. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no I.M. (lēmums Nr.115)

71. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no M.F. (lēmums Nr.116)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no I.M.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no M.F.

72. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 daļas patapinājuma līguma noslēgšanu ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (lēmums Nr.117)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 daļas patapinājuma līguma noslēgšanu ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru.

73. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Paula Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.118)

74. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.119)

75. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.120)

76. Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass Salacas ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.121)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu līgumus gan par šo pludmales nogabalu iznomāšanu, gan arī turpmāk par visu pārējo pludmales nogabalu iznomāšanu noslēgt uz 1 gadu un pēc tam izstrādāt koncepciju par tālāko rīcību attiecībā uz pludmales nogabalu izmantošanu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmumu projektiem ar I.Ančāna priekšlikumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Z.Starks nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Paula Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu uz 1 gadu.

2. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu uz 1 gadu.

3. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu uz 1 gadu.

4. Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass Salacas ielas virzienā iznomāšanu uz 1 gadu.

Sēde slēgta 14.00

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 21.martā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 27.februārī.


Lejupielāde: DOC un PDF