Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 12.04.2013. Stājas spēkā 13.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 17.oktobra 66.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 21.februārīNr. 6

protokols Nr. 2, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1.3. ģimene – šo saistošo noteikumu izpratnē ir laulātie un personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā vārdu „uzturlīgums” ar vārdu „uztura līgums”.

3. Papildināt saistošo noteikumus ar 1.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1.10. krīzes situācija - šo saistošo noteikumu izpratnē ir apstākļi, kad ģimenei (personai) nav pietiekamu materiālo resursu pamatvajadzību nodrošināšanai.”

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1.11. iztikas līdzekļu deklarācija – klienta ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējums, kas ir spēkā atbilstoši trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) noteiktajam statusa periodam”.

5. Papildināt saistošo noteikumus ar 2.5.punktu šādā redakcijā:

„2.5. Veselības aprūpes pabalsts, pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem, pabalsts izglītības ieguves atbalstam tiek izmaksāts ne biežāk kā vienu reizi mēnesī”.

6. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.punktu šādā redakcijā:

„4.2. GMI līmeni un kārtību, kādā piešķirams un aprēķināms GMI pabalsts, nosaka Ministru kabineta noteikumi un Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi”.

7. Papildināt saistošo noteikumus ar 4.3.punktu šādā redakcijā:

„4.3. GMI par kārtējo mēnesi tiek izmaksāts līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam ieskaitot”.

8. Papildināt saistošos noteikumu ar 6.1.punktu ar 6.1.5. un 6.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.1.5. materiālu palīdzību medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai;”

6.1.6. materiālu palīdzību primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista nozīmētu slimību profilakses pasākumu apmaksai.”

9. Izteikt saistošo noteikumu 6.3.punktu šādā redakcijā:  

„6.3. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, klientam papildus iztikas līdzekļu deklarācijai jāiesniedz iesniegums un izdevumus apliecinošie dokumenti. Izdevumus apliecinoši dokumenti jāiesniedz Labklājības pārvaldē līdz 15.decembrim, lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu attiecīgajā kalendārajā gadā.”

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.5. punktu šādā redakcijā:

„6.5. Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai vajadzību apliecinošie dokumenti jāiesniedz par laika periodu, kad klientam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes)statuss.”

11. Aizstāt saistošo noteikumu 7.3.punktā otro teikumu ar teikumu šādā redakcijā:

„Izdevumus apliecinošie dokumenti Labklājības pārvaldē jāiesniedz līdz 15.decembrim, lai saņemtu pabalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem attiecīgajā kalendārajā gadā.„

12. Izteikt saistošo noteikumu 7.4.punktu šādā redakcijā:

„7.4. Pabalsta apmērs kalendārajā gadā ir līdz Ls 60 personai.”

13. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.5.punktu šādā redakcijā:  

„Pabalsta personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemšanai vajadzību apliecinošie dokumenti jāiesniedz par laika periodu, kad klientam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas (ģimenes (personas) statuss.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 8.2.punktā vārdu „ārkārtas” ar vārdu „krīzes”.

15. Svītrot saistošo noteikumu 9.3.punktu.

16. Izteikt saistošo noteikumu 9.6.punktu šādā redakcijā:

„9.6. Pabalsti 9.1.1. un 9.1.2.apakšpunktā noteikto vajadzību segšanai tiek piešķirti par mācību gadu no 1.augusta līdz 30.jūnijam.”

17. Aizstāt saistošo noteikumu 10.3.punktā vārdus „Sociālā darba speciālists” ar vārdiem „Sociālais darbinieks”.

18. Izteikt saistošo noteikumu 10.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.4.1. Labklājības pārvaldes sociālās darba daļas speciālista sastādītu personas individuālās sociālās rehabilitācijas plānu;”

19. Izteikt saistošo noteikumu 11.3.punktu šādā redakcijā:

„11.3. Pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu ģimenes (personas) individuālo vajadzību novērtējumu un atzinumu par nepieciešamo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai, komisijai ir tiesības piešķirt vienreizējus pabalstus ģimenēm (personām) ārkārtas situācijās, krīzes situācijās un atsevišķu gadījumu risināšanai, ja netiek apmierinātas personas (ģimenes) pamatvajadzības.”

20. Svītrot saistošo noteikumu 12.1.punktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.6

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību””

Īss projekta satura izklāsts.

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību” paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos, nosakot labvēlīgākus nosacījumus klientiem sociālās palīdzības saņemšanai, tiek paplašināta mērķgrupa, kura saņems veselības aprūpes pabalstu un pabalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Saistošie noteikumi tiek precizēti redakcionāli.

Projekta nepieciešamības pamatojums.

Saistošajos noteikumos lietotos terminus nepieciešams precizēt, lai nepārprotami definētu to saturisko būtību konkrēto saistošo noteikumu izpratnē.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu pašvaldībai jānosaka pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksas kārtību par kārtējo mēnesi.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu .

Pašvaldības pabalstu izmaksa tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām.

Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un pašvaldības mājas lapā.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF