Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 38.nolikumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 19.maija 23.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 38.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 12.septembrīNr. 22

protokols Nr. 22, 10. punkts

Pilsētplānošanas nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 97.punktu
Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 38.nolikumu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) Pilsētplānošanas nodaļas (turpmāk – nodaļa) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Nodaļa ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektors(turpmāk – izpilddirektors). Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 38.nolikumu

3. Savā darbībā dome ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Nodaļas mērķis ir uzraudzīt būvniecības procesa tiesiskumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) teritorijā un nodrošināt Būvvaldes darbu.

II Nodaļas uzdevumi

5. Nodaļas uzdevumi ir:

5.1. nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā savas kompetences ietvaros;

5.2. sagatavot būvvaldei iesniedzamos atzinumus un izziņas saistībā ar būvniecību, pilsētplānošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un vides vizuālo kvalitāti;

5.3. izvērtēt un sagatavot atzinumus par detālplānojumiem;

5.4. pieņemt lēmumus par zemes ierīcības projektu uzsākšanu;

5.5. piedalīties un organizēt teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā;

5.6. sagatavot lēmumu projektus par adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu, kā arī pieraksta formas precizēšanu zemes vienībām, ēkām/būvēm, telpu grupām; Grozīts ar domes 2016.gada 19.maija 23.nolikumu

5.7. sagatavot domes lēmumu projektus par zemes ierīcības projektu un zemesgabalu sadales apstiprināšanu;

5.8. nodrošināt domes noteikto kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, aizsardzību un attīstību;

5.9. piedalīties konkursu un izsoļu organizēšanā, konkursu komisiju darbā un būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā objektiem, kuri pilnīgi vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta;

5.10. veikt ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas izpētes darbu uzskaiti;

5.11. izstrādāt vides vizuālās noformēšanas prasības, izskatīt, izvērtēt un sniegt atzinumus vai norādījumus vides objektu izvietošanai pašvaldības teritorijā;

5.12. izsniegt vides objektu izvietošanas atļaujas un kontrolēt procesa dinamiku;

5.13. pārzināt un kontrolēt pašvaldības administratīvās teritorijas apstādījumus, veicot apstādījumu apsekošanu, novērtēšanu, atzinumu sastādīšanu, kā arī novērtēt pašvaldības attīstības priekšlikumus apstādījumu jomā ;

5.14. nodrošināt apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;

5.15. reģistrēt nodaļas saņemto un nosūtāmo korespondenci saskaņā ar lietvedību reglamentējošajiem normatīvajiem dokumentiem;

5.16. veidot nodaļas korespondences kontroles uzdevumus saskaņā ar lietvedību reglamentējošo dokumentu prasībām un atbilstoši amatpersonu rezolūcijām;

5.17. kārtot ar būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu uzskaiti, lietošanu un glabāšanu arhīvā;

5.18. sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajai kārtībai, kontrolēt rēķinu apmaksu.

5.19. sagatavot domes lēmumu projektus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem; Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 38.nolikumu

5.20. sagatavot un pieņemt lēmumus par detālplānojumu darba uzdevumu derīguma termiņa pagarināšanu. Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 38.nolikumu

III Nodaļas tiesības

6. Nodaļai ir tiesības:

6.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

6.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē;

6.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

6.4. pieņemt lēmumus par adrešu piešķiršanu, maiņu, un likvidēšanu, kā arī pieraksta formas precizēšanu zemes vienībām, ēkām/būvēm, telpu grupām; Grozīts ar domes 2016.gada 19.maija 23.nolikumu

6.5. pieņemt lēmumus par zemes ierīcības projektu uzsākšanu atbilstoši domes pilnvarojumam.

6.6. sasaukt komisiju būves pieņemšanai ekspluatācijā un izdot aktus par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

6.7. pieņemt lēmumus par detālplānojumu darba uzdevumu derīguma termiņa pagarināšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 38.nolikumu

IV Nodaļas vadība un struktūra

7. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju. Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 38.nolikumu

8. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 38.nolikumu

9. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts nodaļas vai citas domes struktūrvienības darbinieks. Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 38.nolikumu

10. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

11. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

12. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc nodaļas vadītāja ieteikuma.

V Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

13. Nodaļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

14. Nodaļas darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus izpilddirektora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus. Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 38.nolikumu

15. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē nodaļas vadītāju. Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 38.nolikumu

VI Noslēguma jautājumi

16. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

17. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas nolikums”.

18. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF