Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr.22

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Juris Visockis

Nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis, Larisa Loskutova, Aleksejs Volkovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Ģirts Brambergs, Ringolds Balodis, Jekaterina Milberga, Indra Brinkmane, Elita Cepurīte, Dzintars Lācis, Jānis Rāfelds, Guna Voitkāne, Zanda Sapronova, Aivars Paegle, Daiga Paule, Anna Deičmane, Gunta Ušpele, Inese Strūberga, Māris Demme, Anete Freija, Aleksejs Ļeonovs, Jānis Lodiņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikumu

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes nolikumu

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikumu

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikumu

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes nolikumu

10.

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikumu

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas nolikumu

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļas nolikumu

13.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums”

16.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis”, Jūrmalā

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

18.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 „Par dalību Eiropas reģionālās attīstības fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”

20.

Par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukums Rīgas ielā 1, Jūrmalā) maksas pakalpojumiem

21.

Par Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas maksas pakalpojumiem

22.

Par sociālo dzīvokļu statusu piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

23.

Par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.477 „Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide””

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.802 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103 A”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.505 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 026 1503 Jūrmalā, Robežu ielā 33”

31.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 008 7005 Jūrmalā, Ķemeru ielā 36

32.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Jūrmalā, Upes ielā 43

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 28.novembra lēmumā Nr.509 „Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.721 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 19 (kadastra numurs 1300 001 1410) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.671 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, „Reņģītes””

36.

Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 101, Jūrmalā, Palienes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 31, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.58 „Par detalplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu

41.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 53

42.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 39

43.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas – zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

44.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44 apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu

46.

Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

47.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā pirkumu

48.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā atsavināšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā atsavināšanu

50.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā atsavināšanu

51.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0114 atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

52.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar PII „Katrīna”

53.

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

54.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

55.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis – noņem no izskatīšanas šādus jautājumus:

· Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 101, Jūrmalā, Palienes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu;

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 53;

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 39;

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā atsavināšanu;

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā atsavināšanu;

· Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0114 atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu;

· Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu.

Aicina deputātus balsot par darba kārtības apstiprināšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikumu

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes nolikumu

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikumu

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikumu

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes nolikumu

10.

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikumu

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas nolikumu

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļas nolikumu

13.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums”

16.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis”, Jūrmalā

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

18.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 „Par dalību Eiropas reģionālās attīstības fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”

20.

Par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukums Rīgas ielā 1, Jūrmalā) maksas pakalpojumiem

21.

Par Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas maksas pakalpojumiem

22.

Par sociālo dzīvokļu statusu piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

23.

Par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.477 „Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide””

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103 A”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.505 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 026 1503 Jūrmalā, Robežu ielā 33”

31.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 008 7005 Jūrmalā, Ķemeru ielā 36

32.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Jūrmalā, Upes ielā 43

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 28.novembra lēmumā Nr.509 „Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.721 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 19 (kadastra numurs 1300 001 1410) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.671 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, „Reņģītes””

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 31, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.58 „Par detalplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu

40.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas – zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44 apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu

43.

Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

44.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā pirkumu

45.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā atsavināšanu

46.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar PII „Katrīna”

47.

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

2. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju (lēmums Nr.510)

Ziņotājs:

R.Balodis

Izsakās:

A.Ābelītis – lūdz ieprotokolēt visus viņa uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Jautā, pēc kādiem kritērijiem un gradācijas tika izstrādāta jaunā struktūra, vai šī jautājuma risināšanā tika iesaistīta arī Budžeta nodaļa un tika izvērtēts budžeta palielinājums vai samazinājums?

R.Balodis – šī lēmuma pamatā ir SIA „Ernst&Young” atzinums par lēmējvaras atdalīšanu no izpildvaras. Ar priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota komisija, kas strādāja, lai varētu labāk ieviest šos audita ziņojuma punktus dzīvē. Komisija arī analizēja iepriekšējos gados veiktās reorganizācijas. Runājot par budžetu, arī tas tika analizēts, taču ne detalizēti. Šobrīd tiek ņemtas vērā un analizētas lietas, kas netika realizētas veicot optimizāciju 2009.gadā.

A.Ābelītis jautā, kādēļ domes materiāliem netika pievienots audita ziņojums, jo daļa deputātu ar to nav iepazinusies?

G.Truksnis – laikā, kad ziņojums tapa, tas tika prezentēts deputātiem ne vienu reizi vien.

A.Ābelītis jautā, kad šis ziņojums tika apspriests jaunajā sasaukumā? Uzskata, ka jaunā sasaukuma deputātiem nav bijusi iespēja iepazīties ar audita ziņojumu. Kāds budžeta pieaugums paredzēts Kultūras nodaļai 2014.gadā?

R.Balodis – uzskata, ka šis jautājums vairāk attiecas uz jautājumu par štatiem.

A.Ābelītis – uzskata, ka būtu neprāts palielināt štata vienību skaitu un neskatīt to kontekstā ar budžeta pieaugumu.

R.Balodis – ir plānots aptuveni 5% pieaugums.

G.Truksnis – lūdz pievērst uzmanību lēmuma projekta 2.2.apakšpunktam, kas nosaka: „ līdz 2013.gada 25.septembrim iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam precizētu Jūrmalas pilsētas domes amatpersonu (darbinieku) amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu ar amatpersonu (darbinieku) amatiem atbilstošajām amatu saimēm (apakšsaimēm), līmeņiem, amatiem atbilstošajām mēnešalgu grupām un mēnešalgu maksimālajiem apmēriem”. Ietekme uz budžeta būs redzama tikai pēc tam, kad domē apstiprināšanai tiks iesniegti galējā štatu saraksta versija, un būs noslēgts reorganizācijas process.

A.Ābelītis jautā, vai ir kāda informācija par Kultūras centra neracionālu līdzekļu izmantošanu, pretlikumīgām darbībām vai pasākumiem, kas būtu pilsētas un cilvēku cieņu aizskaroši un degradējoši? Reorganizācijas mērķis ir uzlabot darba kvalitāti, tādēļ jautā, ko Kultūras centrs ir pārkāpis vai izdarījis nepareizi, ka viņi tiek reorganizēti?

G.Truksnis – reorganizācija tika uzsākta ar vairākiem mērķiem. Viens no tiem bija atdalīt lēmējvaru no izpildvaras. Otrs mērķis bija sagrupēt struktūrvienības pa atbildības sfērām un nozarēm. Tika izveidotas vairākas pārvaldes, kas koncentrē vienā virzienā darbojošos nodaļu darbu. Tas pats attiecas uz kultūras sfēru. Kultūras sfērā Kultūras cents netiek reorganizēts, tas paliek un turpina veikt savus pienākumus organizējot pasākumus Jūrmalas pilsētā. Tomēr jāsaprot, ka kultūras sfērā darbojas ne tikai Kultūras centrs, bet arī bibliotēkas, muzeji u.c., kultūras sfēra pilsētā ir daudz plašāka kā Kultūras centra veiktie un organizētie pasākumi. Nākošgad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta un Jūrmala, atrodoties tiešā Rīgas tuvumā, arī tiks plaši iesaistīta dažādos pasākumos. Latvija būs Eiropas savienības prezidējošā valsts un šajā aspektā arī būs jāveic liels darbs pie kultūras programmas organizēšanas. Šo pasākumu koordinēšanai un darbam ar ministrijām ir nepieciešama maza, mobila un kompetenta Kultūras nodaļa.

A.Ābelītis jautā, vai ir informācija, ka Jūrmala distancējas no sava sākotnējā uzstādījuma būt par tūrisma galamērķi? Jautā, kādēļ Tūrisma nodaļai tiek samazināts štats par četrām vienībām?

R.Balodis – veicot reorganizāciju, uzstādījums nebija orientēts uz jaunu štata vietu izveidošanu. Tika analizēts, kas ietilps jauno pārvalžu pienākumos un meklētas iespējas, kur varētu pārskatīt štatu vietas.

A.Ābelītis – jautā, kas notiks ar Tūrisma nodaļas budžetu, vai tas arī tiks samazināts, un kas būs tie, kas apsaimniekos budžetā tūrismam paredzētos līdzekļus?

R.Balodis – lielākais darbs šobrīd tikai sākas. Tiks izveidotas darba grupas, kas vērtēs štatus, atalgojumus un ietekmi uz budžetu. Uzskata, ka izveidojot pārvaldi, kas pārņems daļu no Tūrisma nodaļas pienākumiem, Tūrisma nodaļa tiek tikai un vienīgi stiprināta un orientēta uz tūrismu.

A.Ābelītis – nesen tika veikta aptauja par Jūrmalas pilsētas domes darbu. Kur viena no struktūrvienībām, kas saņēma vismazāk pārmetumu un kas šo gadu laikā ir strādājusi ļoti veiksmīgi ir Transporta daļa, kas šobrīd arī tiek pārcelta no vienas pārvaldes uz citu. Jautā, cik kompetents būs jaunais pārvaldes vai nodaļas vadītājs, lai veiksmīgi vadītu šo nodaļu?

R.Balodis – par personālijām šobrīd nav runa, runa ir tikai par nodaļu funkcionālo darbību. Veicot reorganizāciju orientācija bija uz pārvaldēm un tika ļoti smalki vērtēta nodaļu dzīvotspēja ārpus pārvaldēm. Tika vērtēts, lai neradītu situāciju, ka izpilddirektors, veicot savus tiešos darba pienākumus, vēl papildus kļūst par uzraugu nodaļām.

A.Ābelītis – uzskata, ka pārmaiņām, lai uzlabotu darbu, ir jābūt, taču nevar piekrist tam, ka reorganizācija tiek skatīta atrauti no budžeta. Jūrmalas Kultūras centrā šobrīd strādā 8 cilvēki, kuri pasākumu organizēšanai apsaimnieko aptuveni 300 000 Ls gadā. Ja paredz, ka vēl būs Kultūras nodaļa ar 4 cilvēkiem, budžeta pieaugumam būtu jābūt 150 000 Ls. Tātad nākamā gada budžetā Kultūras nodaļai būtu jāparedz 450 000 Ls. Ierosina no struktūrshēmas izņemt Kultūras nodaļu un lēmuma 1.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā „noteikt Tūrisma nodaļā 9 amata vietas”.

I.Blaua – darba grupai būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, ka domei ir jāpilda Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pants, kas nosaka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem, kas jāveic pašvaldībai. Tas ir palaists garām, neizveidojot struktūrvienību, kas pašvaldībā pildītu šo funkciju. Komitejā tika pieņemts pozitīvs atzinums par Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas izveidi domē. Ierosina papildināt struktūrshēmu ar Nepilngadīgo uzraudzības nodaļu.

G.Liepiņa – aicina deputātus atbalstīt šo lēmumu un strādāt tālāk, lai Jūrmalas vārds turpmāk izskanētu kā labs paraugs citām pašvaldībām.

G.Truksnis – struktūrshēmās lēmējvara no izpildvaras ir nodalītas, taču šajā laikā, kopš šis sasaukums sāka strādāt, komiteju darbs ir kļuvis daudz intensīvāks gan tādēļ, ka komitejās tiek izskatīti visi ar budžeta pārkārtojumiem saistītie jautājumi, gan dažādu izbraukuma sēžu dēļ. Arī turpmāk lēmējvaras darbs būs tikpat intensīvs un iespējams kļūs vēl intensīvāks.

Par Kultūras nodaļas nepieciešamību savu viedokli jau izteica un A.Ābelīša priekšlikumu neatbalsta.

Aicina deputātus balsot un izteikt savu viedokli par A.Ābelīša priekšlikumu no struktūrshēmas izņemt Kultūras nodaļu un svītrot no lēmuma projekta 1.6.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu („par” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – 5 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe G.Liepiņa, L.Maziņa), „atturas” – 5 (J.Visockis, G.Truksnis, K.Siņkeviča, A.Adijāne, I.Blaua)), priekšlikums ir noraidīts.

Aicina deputātus balsot un izteikt savu viedokli par A.Ābelīša priekšlikumu lēmuma 1.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā „noteikt Tūrisma nodaļā 9 amata vietas”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu („par” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – 4 (G.Liepiņa, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe), „atturas” – 6 (J.Visockis, L.Maziņa, G.Truksnis, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne)), priekšlikums ir noraidīts.

G.Truksnis – protams, ka nepilngadīgo uzraudzības funkcija ir jāveic, taču uzskata un tāds ir arī citu deputātu viedoklis, ka nav nepieciešams veidot jaunu nodaļu, bet gan jāizvērtē, kurā no esošajām struktūrvienībām varētu izveidot darba vietas cilvēkiem, kas ar to nodarbotos.

Aicina balsot par I.Blauas priekšlikumu papildināt struktūrshēmu ar Nepilngadīgo uzraudzības nodaļu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Blauas priekšlikumu („par” – 5 (M.Stulpiņš, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 7 (G.Liepiņa, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe L.Maziņa, G.Truksnis, A.Adijāne)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu kopumā („par” – 10 (I.Blaua, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

R.Balodis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (I.Blaua, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.511)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Izsakās:

A.Ābelītis jautā, vai jau ir sagatavoti amatu apraksti?

G.Voitkāne – darbs pie amatu aprakstiem notiek, līdz 20.septembrim tie tiks iesniegti izskatīšanai.

A.Ābelītis – jautā, cik papildus budžeta līdzekļu būs nepieciešami šī lēmuma realizācijai?

G.Voitkāne – ir pāragri spriest par konkrētu ietekmi uz budžetu un konkrētām summām, jo darbs pie amatalgu noteikšanas vēl tikai notiks.

G.Truksnis – ir uzsākts darbs pie atalgojumu sistēmas noteikšanas. Veicot optimizāciju darbinieku algas tika samazinātas līdz pat 40%, tagad tiks vērtēts, lai darbinieki par savu darbu, atbilstoši amata saimei saņemtu atalgojumu tuvu amatu saimes maksimumam. Aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Blaua, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikumu (nolikums Nr.17)

6. Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes nolikumu (nolikums Nr.18)

7. Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikumu (nolikums Nr.19)

8. Par Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikumu (nolikums Nr.20)

9. Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes nolikumu (nolikums Nr.21)

10. Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikumu (nolikums Nr.22)

11. Par Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas nolikumu (nolikums Nr.23)

12. Par Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļas nolikumu (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

R.Balodis

Izsakās:

A.Ābelītis ierosina svītrot no nolikumiem punktu „nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc nodaļas vai pārvaldes vadītāja ieteikuma”.

G.Smalkā lūdz svītrot no Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikuma 7.7.apakšpunkta teikuma daļu par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu, jo šis pienākums pāriet Attīstības pārvaldei.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par A.Ābelīša priekšlikumu svītrot no nolikumiem punktu „nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc nodaļas vai pārvaldes vadītāja ieteikuma”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu („par” – 3 (K.Siņkeviča, M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „pret” – 4 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa), „atturas” – 5 (J.Visockis, G.Truksnis, G.Liepiņa, A.Adijāne, I.Blaua)), priekšlikums ir noraidīts.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 10 (I.Blaua, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma:

1. Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikumu.

2. Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes nolikumu.

3. Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikumu.

4. Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikumu.

5. Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes nolikumu.

6. Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikumu.

7. Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas nolikumu.

8. Pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļas nolikumu.

13. Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju (lēmums Nr.512)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

M.Stulpiņš nolasa I.Beitānes pēdējo vēlēšanos attiecībā uz vēlēšanu komisiju.

I.Kalvāne izskaidro Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanas kārtību.

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par katru no vēlēšanu komisijas kandidātiem.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par Ilmāru Pilinieku („par” – 11 (M.Stulpiņš, J.Lediņš, I.Kausiniece, J.Visockis, G.Truksnis, D.Riņķe, G.Liepiņa, L.Maziņa, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (K.Siņkeviča))

Vārdiskās balsošanas rezultāti par Natāliju Kolobovu („par” – 9 (J.Lediņš, I.Kausiniece, J.Visockis, G.Truksnis, D.Riņķe, G.Liepiņa, L.Maziņa, A.Adijāne, I.Blaua), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „atturas” – 1 (K.Siņkeviča))

Vārdiskās balsošanas rezultāti par Ingu Javnošinu („par” – 3 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 9 (K.Siņkeviča, J.Lediņš, I.Kausiniece, J.Visockis, G.Truksnis, D.Riņķe, L.Maziņa, A.Adijāne, I.Blaua))

Vārdiskās balsošanas rezultāti par Ivetu Kravinsku („par” – 11 (M.Stulpiņš, J.Lediņš, I.Kausiniece, J.Visockis, G.Truksnis, D.Riņķe G.Liepiņa, L.Maziņa, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (K.Siņkeviča))

Vārdiskās balsošanas rezultāti par Ilgu Pīranti („par” – 10 (M.Stulpiņš, J.Lediņš, I.Kausiniece, J.Visockis, G.Truksnis, D.Riņķe, G.Liepiņa, L.Maziņa, A.Adijāne, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, K.Siņkeviča))

Vārdiskās balsošanas rezultāti par Aivaru Griķi („par” – 11 (M.Stulpiņš, J.Lediņš, I.Kausiniece, J.Visockis, G.Truksnis, D.Riņķe, G.Liepiņa, L.Maziņa, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (K.Siņkeviča))

Vārdiskās balsošanas rezultāti par Ināru Andžāni („par” – 9 (J.Lediņš, I.Kausiniece, J.Visockis, G.Truksnis, D.Riņķe, G.Liepiņa, L.Maziņa, A.Adijāne, I.Blaua), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš,), „atturas” – 1 (K.Siņkeviča))

Vārdiskās balsošanas rezultāti par Broņislavu Sadovsku („par” – 11 (M.Stulpiņš, J.Lediņš, I.Kausiniece, J.Visockis, G.Truksnis, D.Riņķe G.Liepiņa, L.Maziņa, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (K.Siņkeviča))

I.Kalvāne - Jūrmalas pilsētas Vēlēšanu komisijā ir ievēlēti:

1. Ilmārs Pilinieks;

2. Natālija Kolobova;

3. Iveta Kravinska;

4. Ilga Pīrante;

5. Aivars Griķis;

6. Ināra Andžāne;

7. Broņislava Sadovska.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu kopumā („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

I.Černaja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums” (nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

I.Černaja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums”.

16. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis”, Jūrmalā (lēmums Nr.513)

Ziņotājs:

D.Paule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis”, Jūrmalā.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

D.Paule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

18. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu (lēmums Nr.514)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

G.Truksnis – no lēmuma jāsvītro 9.punkts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 8 (I.Blaua, G.Liepiņa, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „atturas” – 1 (K.Siņkeviča), G.Truksnis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 „Par dalību Eiropas reģionālās attīstības fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” (lēmums Nr.515)

Ziņotājs:

J.Milberga lūdz lēmumu papildināt ar 2.punktu šādā redakcijā: „2. Svītrot lēmuma 9.punktu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 „Par dalību Eiropas reģionālās attīstības fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”.

20. Par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukums Rīgas ielā 1, Jūrmalā) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.516)

Ziņotājs:

A.Ļeonovs lūdz lēmumā precizēt 6.punktu, izsakot to šādā redakcijā: „6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i. G.Smalkai”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukums Rīgas ielā 1, Jūrmalā) maksas pakalpojumiem.

21. Par Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.517)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas maksas pakalpojumiem.

22. Par sociālo dzīvokļu statusu piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.518)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvokļu statusu piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

23. Par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (lēmums Nr.519)

Ziņotājs:

M.Demme lūdz labot lēmuma projektu lēmuma konstatējošajā daļā pirmajā rindkopā svītrot ciparu un vārdu „4. un”, un pēdējo rindkopu līdz vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes”, lēmuma projekta 1.punktu izteikt šādā redakcijā: „1. Jūrmalas pašvaldības projektu vadības grupai „Pasažieru pārvadājumu organizēšana Jūrmalas pilsētas autobusu tīklā” 2 (divu) mēnešu laikā sagatavot domes lēmuma projektu ar ekonomiski pamatotu priekšlikumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu (piešķirt tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus tieši, organizēt pasūtījumu saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu).”

Svītrot lēmuma projekta 2. un 3.punktu attiecīgi tālāk mainot numerāciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumiem („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.477 „Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”” (lēmums Nr.520)

Ziņotājs:

V.Bogdanovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.477 „Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide””.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem” (lēmums Nr.521)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem”.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10” (lēmums Nr.522)

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)” (lēmums Nr.523)

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103 A” (lēmums Nr.524)

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.505 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12” (lēmums Nr.525)

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 026 1503 Jūrmalā, Robežu ielā 33” (lēmums Nr.526)

31. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 008 7005 Jūrmalā, Ķemeru ielā 36 (lēmums Nr.527)

32. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Jūrmalā, Upes ielā 43 (lēmums Nr.528)

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 28.novembra lēmumā Nr.509 „Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8” (lēmums Nr.529)

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.721 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 19 (kadastra numurs 1300 001 1410) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.530)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10”.

2. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)”.

3. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103 A”.

4. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.505 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12”.

5. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 026 1503 Jūrmalā, Robežu ielā 33”.

6. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 008 7005 Jūrmalā, Ķemeru ielā 36.

7. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Jūrmalā, Upes ielā 43.

8. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 28.novembra lēmumā Nr.509 „Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8”.

9. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.721 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 19 (kadastra numurs 1300 001 1410) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.671 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, „Reņģītes”” (lēmums Nr.531)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.671 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, „Reņģītes””.

36. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.532)

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 31, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.533)

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā (lēmums Nr.534)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 31, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā.

39. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.58 „Par detalplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.58 „Par detalplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu.

40. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas – zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas – zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44 apstiprināšanu (lēmums Nr.537)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44 apstiprināšanu.

42. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu (lēmums Nr.538)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Blaua, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu.

43. Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.539)

Ziņotājs:

I.Strūberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

44. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.540)

Ziņotājs:

I.Strūberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā pirkumu.

45. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.541)

Ziņotājs:

I.Strūberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā atsavināšanu.

46. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar PII „Katrīna” (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

I.Strūberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu ar PII „Katrīna”.

47. Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.543)

Ziņotājs:

I.Strūberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu.

48. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

I.Strūberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, G.Truksnis, J.Lediņš, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”.

Sēde slēgta 11.20

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2013.gada 3.oktobrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2013.gada 18.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF