Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 26.novembra 45.nolikumu

2013.gada 12.septembrīNr. 25

protokols Nr. 22, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8
,,Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums”:

1. Nolikuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

„Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums”.

2. Nolikuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde „Austras koks” (turpmāk tekstā – Iestāde) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta un padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas.”

3. Nolikuma 19.punktu izteikt šādā redakcijā:

„19. Iestāde izglītojamos uzņem no 1 gada un 6 mēnešiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis