Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 17.februāra 9.nolikumu

2013.gada 28.novembrīNr. 34

protokols Nr. 27, 11. punkts

Revīzijas un audita nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktuun likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Revīzijas un audita nodaļas (turpmāk – nodaļa) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Nodaļa ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes priekšsēdētājam (turpmāk – priekšsēdētājs).

3. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Nodaļas mērķis ir sniegt pārliecību, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldībā) izveidotā iekšējā kontroles sistēma ir atbilstoša un tiek nodrošināta pašvaldības mantas un finanšu resursu lietderīga plānošana un izmantošana.

5. Nodaļa neiesaistās domes tiešo funkciju veikšanā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas veidošanā. Nodaļa šādu funkciju veikšanā piedalās ar padomdevēja tiesībām. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 42.nolikumu

II Nodaļas uzdevumi

6. Nodaļas uzdevumi ir:

6.1. kontrolēt pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm;

6.2. pārbaudīt pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;

6.3. kontrolēt vai pašvaldības finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm;

6.4. veikt uz risku novērtējumu balstītus sistēmas iekšējos auditus, lai pārbaudītu pašvaldības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iekšējās kontroles sistēmas darbību;

6.5. sniegt priekšsēdētājam ziņojumu par veiktajām revīzijām un iekšējiem auditiem, kurā sniedz vērtējumu par:

6.5.1. iekšējās kontroles sistēmas darbību un atbilstību pašvaldības, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbības mērķiem;

6.5.2. finanšu uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;

6.5.3. pašvaldības, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem;

6.5.4. resursu izmaksu efektivitāti, ekonomisko efektivitāti un funkcionālo efektivitāti, resursu sargāšanu no zaudējumiem.

7. Sniegt priekšsēdētājam ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

8. Veikt revīziju un iekšējā audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību.

9. Sniegt konsultācijas domes struktūrvienībām un iestādēm, lai sekmētu pašvaldības, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību mērķu sasniegšanu.

10. Koordinēt iekšējo un ārējo auditoru sadarbību un informācijas apmaiņu.

11. Veikt Valsts kontroles revīziju un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību pašvaldībā, pašvaldības iestādēs vai kapitālsabiedrībās. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 42.nolikumu

12. Uzturēt revīziju un iekšējā audita ieteikumu datu bāzi, sistemātiski aktualizēt un papildināt to, pēc nepieciešamības sagatavojot apkopotu informāciju par ieteikumu izpildi.

13. Ziņot Revīzijas un kontroles jautājumu komitejai par revīzijas un audita secinājumiem, ieteikumiem un ieteikumu izpildi. Svītrots ar domes 2018.gada 22.novembra 42.nolikumu

III Nodaļas tiesības

14. Nodaļai ir tiesības:

14.1. pieprasīt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām ;

14.2. brīvi piekļūt jebkura veida informācijai par visiem darba procesiem, saimnieciskajām un finanšu operācijām un pašvaldības uzskaites sistēmas ierakstiem, datoru ierakstiem, organizatoriskajām izmaiņām, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem;

14.3. nodaļas galveno funkciju un uzdevumu risināšanā iesaistīt citas domes struktūrvienības un to speciālistus;

14.4. piedalīties plānveidīgās un pēkšņās revīzijās apgrozāmo līdzekļu un materiālo krājumu pareizas uzskaites un uzglabāšanas jautājumos pašvaldības struktūrvienībās;

14.5. ziņot priekšsēdētājam, ja nodaļas darbs tiek apzināti traucēts vai netiek nodrošināti apstākļi patiesu ziņu saņemšanai;

14.6. organizēt apspriedes un piedalīties dažādu līmeņu semināros, konferencēs un apspriedēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

14.7. pieaicināt profesionālus speciālistus – ekspertus nodaļas izvirzīto mērķu sasniegšanai;

14.8. sagatavot priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

IV Nodaļas vadība un struktūra

15. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts priekšsēdētājam. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina - dome. Izpilddirektors saskaņo nodaļas vadītāja kandidatūru ar priekšsēdētāju.

16. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

17. Nodaļas vadītāja amata pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda un to izpildi organizē ar izpilddirektora rīkojumu norīkots nodaļas darbinieks.

18. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

19. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

20. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc nodaļas vadītāja ieteikuma.

21. Nodaļas vadītājs piedalās nodaļas darbinieku darba izpildes novērtēšanā un mācību vajadzību noteikšanā.

V Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

22. Nodaļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

23. Nodaļas darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus priekšsēdētāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

24. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē nodaļas vadītāju. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 42.nolikumu

VI Nobeiguma jautājumi

25. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

26. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumu Nr.12 „Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas nolikums”.

27. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis