Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 29.jūnija 25.nolikumu

2022.gada 17.februārīNr. 9

protokols Nr. 3, 6. punkts

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas
Iekšējā audita nodaļas
nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) Iekšējā audita nodaļas (turpmāk – nodaļa) mērķi, uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Nodaļa ir Centrālās administrācijas struktūrvienība, kas ir funkcionāli tieši pakļauta Jūrmalas domes priekšsēdētājam (turpmāk – priekšsēdētājs).

3. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un vadās pēc starptautiskajiem iekšējā audita standartiem.

4. Nodaļas mērķis ir sniegt pārliecību, ka pašvaldības administrācijā izveidotā iekšējā kontroles sistēma ir atbilstoša spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tiek nodrošināta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) mantas un finanšu resursu lietderīga plānošana un izmantošana.

5. Nodaļa iesaistās pašvaldības funkciju veikšanā ar padomdevēja tiesībām.

II. Nodaļas uzdevumi

6. Nodaļas uzdevumi ir:

6.1. kontrolēt pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm;

6.2. pārbaudīt pašvaldības darbinieku un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;

6.3. kontrolēt vai pašvaldības finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm;

6.4. veikt uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus, lai pārbaudītu pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas darbību;

6.5. sniegt priekšsēdētājam ziņojumu par veiktajiem iekšējiem auditiem, kurā sniedz vērtējumu par:

6.5.1. pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas darbību un atbilstību pašvaldības darbības mērķiem;

6.5.2. finanšu uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;

6.5.3. pašvaldības darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem;

6.5.4. resursu izmaksu efektivitāti, ekonomisko efektivitāti un funkcionālo efektivitāti, resursu sargāšanu no zaudējumiem;

6.6. sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem pašvaldības darbā;

6.7. veikt iekšējo auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzību;

6.8. sniegt konsultācijas pašvaldības administrācijai, lai sekmētu to mērķu sasniegšanu;

6.9. koordinēt iekšējo un ārējo auditoru sadarbību un informācijas apmaiņu, t.sk. kopīgi ar Latvijas Republikas Valsts kontroli veikt sadarbības auditus, tos iepriekš saskaņojot ar priekšsēdētāju;

6.10. nodrošināt Latvijas Republikas Valsts kontroles revīziju, pašvaldības darbību kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību pašvaldībā, uzturot ieteikumu datu bāzi, sistemātiski aktualizējot un papildinot to, pēc nepieciešamības sagatavojot apkopotu informāciju par ieteikumu izpildi.

III. Nodaļas tiesības

7. Nodaļai ir tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības administrācijas, pašvaldības līdzfinansētām/finansētām biedrībām un nodibinājumiem, kā arī kapitālsabiedrībām, kas pilda pašvaldības funkcijas un uzdevumus, jebkuru nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

7.2. brīvi piekļūt jebkura veida informācijai par visiem pašvaldības darba procesiem, saimnieciskajām un finanšu operācijām un pašvaldības uzskaites sistēmas ierakstiem, datoru ierakstiem, organizatoriskajām izmaiņām, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem;

7.3. nodaļas funkciju un uzdevumu risināšanā iesaistīt citus pašvaldības speciālistus;

7.4. piedalīties plānveidīgās un pēkšņās pārbaudēs apgrozāmo līdzekļu un materiālo krājumu pareizas uzskaites un uzglabāšanas jautājumos pašvaldībā;

7.5. nekavējoties ziņot priekšsēdētājam, ja nodaļas darbs tiek apzināti traucēts vai netiek nodrošināti apstākļi patiesu ziņu saņemšanai;

7.6. organizēt apspriedes un piedalīties dažādu līmeņu semināros, konferencēs un apspriedēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.7. pieaicināt profesionālus speciālistus – ekspertus nodaļas izvirzīto mērķu sasniegšanai;

7.8. sagatavot priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

IV. Nodaļas vadība un struktūra

8. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts priekšsēdētājam. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un izbeidz darba tiesiskās attiecības pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektors saskaņo nodaļas vadītāja kandidatūru ar priekšsēdētāju.

9. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu, priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

10. Nodaļas vadītāja amata pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda un to izpildi organizē nodaļas vadītāja vietnieks vai ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu norīkots nodaļas darbinieks.

11. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

12. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

13. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba pašvaldības izpilddirektors pēc nodaļas vadītāja ieteikuma.

14. Nodaļas vadītājs piedalās nodaļas darbinieku darba izpildes novērtēšanā un mācību vajadzību noteikšanā.

V. Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

15. Nodaļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

16. Nodaļas darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus priekšsēdētāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

17. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora, viņš par to nekavējoties informē nodaļas vadītāju.

VI. Noslēguma jautājumi

18. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikums Nr.34 “Revīzijas un audita nodaļas nolikums”.

19. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis