Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 22.janvāra 1.nolikumu

2013.gada 28.novembrīNr. 35

protokols Nr. 27, 12. punkts

Izglītības nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk - dome) Izglītības nodaļas (turpmāk - nodaļa) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Nodaļa ir domes struktūrvienība, kura ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Nodaļas mērķis ir gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošinājumu izglītības ieguvei Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), sniegt organizatorisku un metodisku palīdzību pašvaldības izglītības iestādēm izglītības programmu īstenošanā.

II Nodaļas uzdevumi

5. Nodaļas uzdevumi ir:

5.1. kontrolēt un pārraudzīt pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu darba tiesiskumu;

5.2. sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību izglītības procesa nodrošināšanā pašvaldības izglītības iestādēs;

5.3. koordinēt pašvaldības teritorijā esošo izglītības jomā strādājošo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, tālākizglītību un pedagogu darba kvalitātes novērtēšanu;

5.4. īstenot pašvaldības politiku pieaugušo izglītībā;

5.5. atbildēt par izglītības jomā izdotu pašvaldības lēmumu izpildi;

5.6. nodaļas kompetences ietvaros nodrošināt licencētajās vispārējās izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu pašvaldības izglītības iestādēs;

5.7. izstrādāt priekšlikumus par valsts piešķirto līdzekļu sadali izglītības iestāžu pedagogu algām;

5.8. piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanā;

5.9. saskaņot pedagoģisko darbinieku tarifikācijas;

5.10. organizēt centralizēto valsts pārbaudes darbu norisi;

5.11. izvērtēt un saskaņot pedagogu tālākizglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.12. koordinēt izglītības un jaunatnes pasākumus, interešu izglītību un ārpusstundu pasākumus;

5.13. analizēt attīstības tendences un sasniegumus izglītībā, sagatavot publisko gada pārskatu izglītībā;

5.14. nodrošināt pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu;

5.15. īstenot bērnu tiesību aizsardzību pašvaldībā;

5.16. sekmēt sabiedrības integrāciju izglītības un interešu izglītības jomā;

5.17. uzturēt valsts izglītības informācijas sistēmu pašvaldībā un veikt obligātās izglītības vecuma bērnu uzskaiti;

5.18. nodrošināt bērnu reģistrāciju pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs;

5.19. sadarbībā ar citām institūcijām organizēt un koordinēt mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus un citus pasākumus;

5.20. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības un sagatavot attiecīgo atbildes dokumentu projektus;

5.21. piedalīties ar izglītību saistītu projektu izstrādē un īstenošanā;

5.22. piedalīties pilsētas budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

5.23. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

5.24. sagatavot domes lēmumu un rīkojumu projektus izglītības jomā;

5.25. domes priekšsēdētāja, vietnieku vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

5.26. nodrošināt informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldības iestādēm par izglītības jautājumiem;

5.27. sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām jautājumos nodaļas kompetences ietvaros;

5.28. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai.

III Nodaļas tiesības

6. Nodaļai ir tiesības:

6.1. lūgt un saņemt no visām domes struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

6.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē;

6.3. sadarboties ar domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

6.4. saskaņot nodaļas pārraudzībā esošo iestāžu amatu sarakstus un budžeta projektus;

6.5. pārstāvēt domi un piedalīties dažādās apspriedēs, semināros, kursos, un konferencēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.6. iepazīties ar ārpus pašvaldības esošo izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu darba pieredzi.

IV Nodaļas vadība un struktūra

7. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina - dome. Izpilddirektors saskaņo nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

8. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

9. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots nodaļas darbinieks.

10. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

11. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

12. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc nodaļas vadītāja ieteikuma.

V Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

13. Nodaļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

14. Nodaļas darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus izpilddirektora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

15. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

VI Noslēguma jautājumi

16. Nolikums stājas spēkā 2013.gada 10.decembrī.

17. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.18 „Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas nolikums”.

18. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF