Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 18.augusta 68.nolikumu

2015.gada 22.janvārīNr. 1

protokols Nr. 2, 3. punkts

Izglītības pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - dome) Izglītības pārvaldes (turpmāk - pārvalde) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Pārvalde ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Pārvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Pārvaldes mērķis ir gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošinājumu izglītības ieguvei Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), sniegt organizatorisku un metodisku palīdzību pašvaldības izglītības iestādēm izglītības programmu īstenošanā.

5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Izglītības attīstības nodaļa, Vispārējās izglītības nodaļa, Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļa. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

5.1 Papildināts ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

II. Pārvaldes uzdevumi

6. Pārvaldes uzdevumi:

6.1. nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības iegūšanu;

6.2. organizēt profesionālās ievirzes, interešu izglītības un mūžizglītības pieejamību, izsniegt licences interešu izglītības programmu īstenošanai;

6.3. izstrādāt un realizēt pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā;

6.4. izstrādāt priekšlikumus efektīvai pašvaldības izglītības iestāžu institucionālai attīstībai atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un pašvaldības iespējām;

6.5. kontrolēt un pārraudzīt pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu darba tiesiskumu;

6.6. nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un veikt iekļaujošas izglītības atbalsta darbību;

6.7. aktualizēt Valsts izglītības informācijas sistēmas reģistrus, nodrošināt informācijas pieejamību par izglītības iespējām pašvaldībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.8. noteikt kārtību, kādā pārvaldes pārraudzībā esošās izglītības iestādes finansējamas no valsts budžeta;

6.9. sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību izglītības procesa nodrošināšanā pašvaldības izglītības iestādēs;

6.10.analizēt attīstības tendences un sasniegumus izglītībā, sagatavot publisko gada pārskatu izglītībā un sniegt priekšlikumus sekmīgai izglītības politikas īstenošanai;

6.11.pārraudzīt bērnu tiesību aizsardzību pašvaldībā;

6.12.piedalīties ar izglītību saistītu projektu izstrādē un īstenošanā;

6.13.atbildēt par pašvaldības izglītības iestāžu veikto tarifikāciju atbilstību normatīvo aktu prasībām;

6.14.administrēt pārvaldei piešķirtos pašvaldības budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un lietderīgu to izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam.

III. Nodaļu uzdevumi

7. Izglītības attīstības nodaļas uzdevumi:

7.1. analizēt un uzraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu darbību, izglītības procesa kvalitāti, izstrādāt priekšlikumus izglītības iestāžu darba uzlabošanai, nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu pašvaldības izglītības iestādēs un sniegt metodisko palīdzību;

7.2. analizēt izglītības attīstības tendences pašvaldībā, izstrādāt izglītības attīstības programmu, normatīvos aktus un citus dokumentus atbilstoši pārvaldes kompetencei;

7.3. izstrādāt pārvaldes gada darba plānu, saskaņot pašvaldības izglītības iestāžu attīstības programmas, apstiprināt izglītības iestāžu darba plānus mācību gadam;

7.4. izstrādāt priekšlikumus par valsts piešķirto līdzekļu sadali pārvaldes padotībā esošo iestāžu pedagogu algām, kontrolēt to racionālu izmantošanu atbilstoši pašvaldības izglītības iestādei apstiprinātajai mērķdotācijai pedagogu atlīdzībai un apstiprinātajam budžetam;

7.5. nodrošināt bērnu reģistrāciju pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniegt priekšlikumus domes Izglītības jautājumu komitejai par pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām pašvaldības izglītības iestādēs; Svītrots ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

7.6. izstrādāt priekšlikumus par valsts piešķirto līdzekļu sadali izglītības iestāžu interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu algām;

7.7. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai, tajā skaitā iepirkumu specifikācijas, par pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem, kā arī sagatavot domes lēmumu un rīkojumu projektus izglītības jomā;

7.8. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē pārvaldes kompetences jautājumos;

7.9. apkopot valsts statistikas datus izglītības jomā, iesniegt tos attiecīgajās iestādēs;

7.10. nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu organizāciju un darbību vasaras periodā;

7.11. pārstāvēt pašvaldību kā projektu pieteicēju Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņemšanai un citu ārvalstu projektu līdzekļu piesaistei atbilstoši savai kompetencei;

7.12. pārraudzīt bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā atbilstoši pārvaldes kompetencei;

7.13. pārraudzīt un kontrolēt ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanu ārpus izglītības iestādes;

7.14. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai.

8. Vispārējās izglītības nodaļas uzdevumi ir:

8.1. nodaļas kompetences ietvaros nodrošināt licencētajās vispārējās izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu pašvaldības izglītības iestādēs;

8.2. piedalīties pašvaldības izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā un vispārējās izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanā;

8.3. saskaņot vispārējās izglītības pedagoģisko darbinieku tarifikāciju un pārbaudīt atbilstību normatīvo aktu prasībām;

8.4. nodrošināt valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8.5. sadarbībā ar citām institūcijām organizēt un koordinēt mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus un citus pasākumus;

8.6. veicināt un saskaņot izglītības programmu izstrādi un īstenošanu izglītības iestādēs;

8.7. kontrolēt un pārraudzīt pašvaldības padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu darba kvalitāti;

8.8. sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību izglītības procesa nodrošināšanā vispārējās izglītības iestādēs; Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

8.9. koordinēt un atbalstīt klases audzinātāja organizatorisko darbību vispārējās izglītības iestādēs Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

8.10. atbildēt par izglītības jomā izdoto pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu izpildi;

8.11. nodaļas kompetences ietvaros nodrošināt licencētajās vispārējās izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu pašvaldības izglītības iestādēs;

8.12. koordinēt un nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba kvalitātes novērtēšanu; Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

8.13. piedalīties ar vispārējo izglītību saistītu projektu izstrādē un īstenošanā;

8.14. nodrošināt informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldības iestādēm par vispārējās izglītības jautājumiem;

8.15. organizēt pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu, pārraudzīt iekļaujošas izglītības īstenošanas kvalitāti; Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

8.16. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai.

9. Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļas uzdevumi ir:

9.1. kontrolēt un pārraudzīt pašvaldības padotībā esošo profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu darba tiesiskumu;

9.2. koordinēt izglītības un jaunatnes pasākumus, interešu izglītību un ārpus stundu pasākumus;

9.3. koordinēt pašvaldības teritorijā esošo izglītības jomā strādājošo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, tālākizglītību un pedagogu darba kvalitātes novērtēšanu;

9.4. sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību izglītības procesa nodrošināšanā profesionālās ievirzes, interešu un tālākizglītības programmu īstenošanā;

9.5. īstenot pašvaldības politiku pieaugušo izglītībā;

9.6. piedalīties profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditācijā un vadītāju novērtēšanā;

9.7. saskaņot interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagoģisko darbinieku tarifikāciju un pārbaudīt atbilstību normatīvo aktu prasībām;

9.8. izvērtēt un saskaņot pedagogu tālākizglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.9. piedalīties ar interešu, profesionālās ievirzes un tālākizglītību saistītu projektu izstrādē un īstenošanā;

9.10. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai.

9.1 Papildināts ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

IV. Pārvaldes tiesības

10. Pārvaldes ir tiesības:

10.1. lūgt un saņemt no visām domes struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

10.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

10.3. sadarboties ar domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

10.4. saskaņot pārvaldes pārraudzībā esošo iestāžu amatu sarakstus un budžeta projektus;

10.5. pārstāvēt domi un piedalīties dažādās apspriedēs, semināros, kursos, un konferencēs par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;

10.6. iepazīties ar ārpus pašvaldības esošo izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu darba pieredzi.

V. Pārvaldes vadība un struktūra

11. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

12. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

13. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītāja vietnieks. Pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots pārvaldes nodaļas vadītājs. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

14. Pārvaldes vadītājs lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.

15. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstos. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.

16. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

17. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pārvaldes vadītāja vai vietnieka rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 17.nolikumu

18. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

19. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma.

VI. Darbinieku tiesības un pienākumi

20. Darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

21. Darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus izpilddirektora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

22. Ja darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē nodaļas vai pārvaldes vadītāju.

VII. Noslēguma jautājumi

23. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 2.februārī.

24. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 28.novembra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.35 „Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas nolikums”.

25. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis