Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 28.novembrīNr. 37

protokols Nr. 27, 14. punkts

Jūrmalas domes priekšsēdētāja biroja
nolikums

Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas domes priekšsēdētāja (turpmāk - priekšsēdētājs) biroja (turpmāk - birojs) uzdevumus, tiesības un struktūru. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

2. Birojs ir Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) struktūrvienība, kas ir funkcionāli tieši pakļauta priekšsēdētājam un administratīvi pakļauta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors). Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

3. Svītrots ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

4. Biroja darbības mērķis ir sniegt atbalstu priekšsēdētāja darba nodrošināšanai.

II Biroja uzdevumi

5. Birojam uzdevumi ir:

5.1. organizēt un plānot priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka/u darbu; Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

5.2. saskaņā ar priekšsēdētāja uzdevumu sniegt viedokli par konkrētu nozaru politikas, juridisko, finanšu, ekonomikas, sabiedrisko attiecību u.c. jautājumiem;

5.3. veikt informācijas apkopošanu un analīzi, lai nodrošinātu priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka/u pienākumu izpildi; Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

5.4. kontrolēt priekšsēdētāja operatīvo sanāksmju pieņemto lēmumu izpildi;

5.5. koordinēt un organizēt oficiālo ārvalstu delegāciju uzņemšanu pašvaldībā, piesaistot Centrālās administrācijas struktūrvienības, nodrošinot un koordinējot priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka/u un izpilddirektora dalību pasākumos. Nodrošināt ārējo sakaru uzturēšanu ar nacionālā un starptautiskā līmeņa iestādēm un sadraudzības pilsētām; Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

5.6. priekšsēdētāja vietā un viņa uzdevumā sniegt priekšsēdētāja viedokli plašsaziņas līdzekļiem;

5.7. izskatīt priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam/iem adresēto korespondenci, sagatavot atbildes dokumentu projektus biroja kompetences ietvaros; Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

5.8. nodrošināt un koordinēt priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka/u apmeklētāju reģistrāciju un pieņemšanu; Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

5.9. plānot un koordinēt priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka/u kalendāro darba kārtību; Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

5.10. koordinēt priekšsēdētāja transporta pakalpojumu izmantošanu.

III Biroja tiesības

6. Birojam ir tiesības:

6.1. lūgt un saņemt no Centrālās administrācijas struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru biroja uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām; Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

6.2. darīt zināmus visām Centrālās administrācijas struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem priekšsēdētāja rīkojumus, norādījumus, uzdevumus, kā arī sekot līdzi to izpildei; Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

6.3. sniegt viedokli par dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem un to juridisko kvalitāti;

6.4. sniegt priekšlikumus par Centrālās administrācijas darba uzlabošanu jautājumos, kas ietilpst biroja kompetencē; Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

6.5. sagatavot dokumentu projektus priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka/u uzdevumā. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

IV Biroja struktūra un darba organizācija

7. Biroju vada biroja vadītājs, kura kompetence ir noteikta nolikumā un amata aprakstā. Biroja vadītājs ir tieši pakļauts priekšsēdētājam. Biroja vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina - dome.

8. Biroja darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, pēc priekšsēdētāja un biroja vadītāja ieteikuma.

9. Biroja vadītājs nosaka biroja darbinieku pienākumu sadali un organizē birojam noteikto uzdevumu izpildi.

10. Biroja vadītāja prombūtnes laikā biroja darbu vada ar priekšsēdētāja rīkojumu noteikts biroja darbinieks.

V Biroja vadītāja un darbinieku tiesības un pienākumi

11. Biroja vadītāja un darbinieku amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, kuru apstiprina izpilddirektors.

12. Biroja darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus priekšsēdētāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

13. Ja biroja darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka/iem vai pašvaldības izpilddirektora, viņš par to informē biroja vadītāju. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 3.nolikumu

14. Biroja darbinieki ir atbildīgi par materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas lietošanā vai kas tiek izmantotas darba pienākumu izpildei.

VI Noslēguma jautājumi

15. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

16. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs biroja vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis