Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 462

protokols Nr. 19, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, 27.pielikuma 6.punktu izsakos šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

6.

Interešu izglītības skolotājs

0.50

310

155

6.1.

Pedagoga palīgs

0.50

310

155

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF