Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 472

protokols Nr. 19, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932
„Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 3.decembrī pieņēma lēmumu Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” ar 2012.gada 11.oktobra grozījumiem (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā pasūtītājai I.S. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas un līdz 2013.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā izstrādāt un Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 001) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) Vidus prospektā 21, Jūrmalā būvniecībai un nodot būvi ekspluatācijā.

Lēmuma 2.punktā punktā pasūtītājai L.A. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas un līdz 2011.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā izstrādāt un Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 002) Vidus prospektā 21, Jūrmalā būvniecībai un nodot būvi ekspluatācijā.

Lēmuma 21.punktā noteikts, ka Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā:

21.1. I.S. (personas kods ***) līdz 2013.gada 1.decembrim atjaunojot dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2109 001 Vidus prospektā 21, Jūrmalā iepriekšējā stāvoklī un nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) Vidus prospektā 21, Jūrmalā;

21.2. L.A. (personas kods ***) līdz 2013.gada 1.decembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 002) Vidus prospektā 21, Jūrmalā.

[2] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 21.maijā saņēma administratīvā akta adresāta L.A. (personas kods ***) (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/2050-A) ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar veselības problēmām, kā arī ar to, ka palīgēka ir nepieciešama kurināmā glabāšanai.

Iesniegumam ir pievienota Jūrmalas pilsētas galvenā arhitekta 1972.gada 15.novembra vēstule, kurā ir atļauts saglabāt uzbūvēto šķūni kā pieliekamo dzīvojamai mājai ar norādījumu, ka veiktās izmaiņas ir jāienes tehniskās inventarizācijas lietā. Dotos norādījumus Iesniedzēja nav izpildījusi. Valsts zemes dienesta 2005.gada 12.aprīļa būves tehniskās inventarizācijas lietā ir atzīme: patvaļīga būvniecība - šķūnim Nr.002; Nr.003 nav uzrādīts projekts. Ņemot vērā to, ka šobrīd ir mainījušies juridiskie un tiesiskie apstākļi, palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 002) Vidus prospektā 21, Jūrmalā reģistrācija zemesgrāmatā pamatojoties uz minēto vēstuli nav iespējama.

[3] Pamatojoties uz L.A. (personas kods ***) 2013.gada 21.maija iesniegumu un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš tika pagarināts līdz 2013.gada 20.jūlijam.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz administratīvā akta adresāta L.A. (personas kods ***) iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” grozījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. gada noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 102. un 105.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”, lēmuma 2. un 21.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2. Uzdot nekustamā īpašuma Vidus prospektā 21, Jūrmalā kopīpašniecei un būvētājai L.A. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2109 Vidus prospektā 21, Jūrmalā un līdz 2014.gada 1.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 002) Vidus prospektā 21, Jūrmalā būvniecībai un nodot būvi ekspluatācijā.

21. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā:

21.1. I.S. (personas kods ***) līdz 2013.gada 1.decembrim atjaunojot dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2109 001 Vidus prospektā 21, Jūrmalā iepriekšējā stāvoklī un nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) Vidus prospektā 21, Jūrmalā;

21.2. L.A. (personas kods ***) līdz 2014.gada 31.decembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 002) Vidus prospektā 21, Jūrmalā.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF