Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.dece,bra 539.lēmumu

2013.gada 12.septembrīNr. 514

protokols Nr. 22, 18. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta sesto daļu, un 2010.gada 30.marta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, mēnešalgu par pienākumu pildīšanu kapitālsabiedrībās saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka atlīdzība pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek izmaksāta no attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrības naudas līdzekļiem.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra lēmumu Nr.646 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.514

(protokols Nr.22, 18.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalga par pienākumu pildīšanu kapitālsabiedrībās

Nr.p.k.

Kapitālsabiedrības nosaukums

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgas apmērs LVL

Vidējās kapitālsabiedrības

1

SIA „Jūrmalas ūdens”

250

2

SIA „Jūrmalas siltums”

250

3

SIA „Jūrmalas slimnīca”

250

Mazās kapitālsabiedrības

4

Privatizējamā SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

150

5

SIA „Jūrmalas gaisma”

150

6

SIA „Dzintaru koncertzāle”

150

7

P SIA „Kauguru veselības centrs”

90

8

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”

90

9

P SIA „Jūrmalas kapi”

90


Lejupielāde: DOC un PDF