Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 14.jūlija 312.lēmumu

2013.gada 12.septembrīNr. 517

protokols Nr. 22, 21. punkts

Par Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Latvijas Republikas likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 13.pantu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā, kurā tiek izvietota Jūrmalas pilsētas domes oficiālā informācija.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.g.12.septembra lēmumu Nr.517

(protokols Nr.22, 21.punkts)

Maksas pakalpojumu izcenojumi

Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķini tiek veikti latos, bet sākot ar 2014.gada 1.janvāri norēķini tiek veikti euro.

Nr.p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Izcenojums bez pievienotās vērtības nodokļa* (LVL)

Izcenojums bez pievienotās vērtības nodokļa* (EUR)

1.

Reklāmas izvietošana Jūrmalas pilsētas domes tūrisma informācijas brošūrās

1.1.

reklāmas laukums līdz A6

1 cm²

1,25

1.78

1.2.

reklāmas laukums līdz A5

1 cm²

1,15

1.64

1.3.

reklāmas laukums līdz A4

1 cm²

1,00

1.42

2.

Reklāmas izvietošana Jūrmalas pilsētas domes tūrisma informācijas bukletos

2.1.

reklāmas laukums līdz A6

1 cm²

0,60

0.85

2.2.

reklāmas laukums līdz A5

1 cm²

0,50

0.71

2.3.

reklāmas laukums līdz A4

1 cm²

0,40

0.57

3.

Dalības maksa Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgos Latvijā

3.1.

Latvijas tūrisma kapitālsabiedrībām

1 darba galds

150,00

213.43

4.

Dalības maksa Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgū ārvalstīs

4.1.

Latvijas, Eiropas Savienības valstu tūrisma kapitālsabiedrībām

1 darba galds

450,00

640.29

4.2.

Citu ārvalstu tūrisma kapitālsabiedrībām

1 darba galds

700,00

996.01

5.

Līdzdalības maksājums pieredzes apmaiņas vizītē tūrisma jomā Latvijā un ārvalstīs

1 cilvēks/
1 vizīte

12,50

17.79

6.

Līdzdalības maksājums Jūrmalas pilsētas domes organizētajos tūrisma semināros, vieslektoru lekcijās un konferencēs

1 cilvēks/
1 pasākumā

12,50

17.79

7.

Divpusējās tūrisma norāžu plāksnes kājāmgājējiem un autobraucējiem nodrošināšana tūrisma mītnēm uz 2 gadiem

1 plāksne

62,00

88.22

8.

Par tūrisma produktu piedāvāšanas pakalpojumu sniegšanu

1 vienība

10%

10%

9.

Monētas – suvenīra iegāde suvenīra automātos pilsētas iedzīvotājiem un viesiem

1 gb.

1.65

2.35

* Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 41.pantā noteikto nodokļa likmi.


Lejupielāde: DOC un PDF