Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 519

protokols Nr. 22, 23. punkts

Par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu
Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Pamatojoties uz 2007.gada 23.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1370/2007 „Par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70” 5.panta 5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums” 8.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2013.gada 31.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.1-83/2), Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2013.gada 4.septembra atzinumu (protokols Nr.1.1-83/5), Jūrmalas pašvaldības projektu vadības grupas „Pasažieru pārvadājumu organizēšana Jūrmalas pilsētas autobusu tīklā” 2013.gada 18.jūlija atzinumu par īstermiņa līguma slēgšanu (sanāksmes protokols Nr.2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Jūrmalas pašvaldības projektu vadības grupai „Pasažieru pārvadājumu organizēšana Jūrmalas pilsētas autobusu tīklā” 2 (divu) mēnešu laikā sagatavot domes lēmuma projektu ar ekonomiski pamatotu priekšlikumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu (piešķirt tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus tieši, organizēt pasūtījumu saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu).

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas maršrutu tīklu saskaņā ar līguma pielikumiem Nr.1 un Nr.6 (pielikumā).

3. Lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos pēc 2013.gada 14.septembra un līdz tiešā pakalpojuma līguma noslēgšanai, pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru parakstīt īstermiņa līgumu ar pārvadātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Autobusu parks Jūrmala-SV” saskaņā ar pielikumu.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.748 „Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.330 „Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1 - 6 DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF