Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 525

protokols Nr. 22, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.505
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2012.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu Nr.505 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12” (turpmāk – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā nekustamā īpašuma Kaudzīšu ielā 12, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai G.D. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12 un līdz 2013.gada 01.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3314 004) un nojumes (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3314 002) Kaudzīšu ielā 12, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai un līdz 2013.gada 31.decembrim veikt būvniecību atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptētajam būvprojektam un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nodot būvi ekspluatācijā.

[1] Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 1.augustā saņēma administratīvā akta adresāta G.D. (personas kods ***) (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/3115) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka Lēmuma izpildes procesā noteiktajā termiņā ir veikti sekojoši darbi:

1. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2012.gada 8.maijā ar lēmumu Nr.680 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu saimniecības ēkas Nr.004 un nojumes Nr.002 rekonstrukcijai Kaudzīšu ielā 12, Jūrmalā;

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvalde komisija 2013.gada 8.martā skiču stadijā saskaņoja būvprojektu Nr.412 „Saimniecības ēkas nr.004 rekonstrukcija par otru dzīvojamo māju un nojumes Nr.002 rekonstrukcija Kaudzīšu ielā 12, Jūrmalā;

3. Tehniskais projekts ir saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un pasūtīta darbu atļauja;

[2] Pamatojoties uz G.D. (personas kods ***) un Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma 1.punkta izpildes termiņa pagarināšanu.

Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2013.gada 30.oktobrim.

[3] Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzēja pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[4.1] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.10000088814, nekustamā īpašuma Kaudzīšu ielā 12, Jūrmalā īpašniece ir G.D. (personas kods ***).

[4.2] Jūrmalas pilsētas domes būvvalde komisija 2013.gada 8.martā skiču stadijā saskaņoja būvprojektu Nr.412 „Saimniecības ēkas Nr.004 rekonstrukcija par otru dzīvojamo māju un nojumes Nr.002 rekonstrukcija Kaudzīšu ielā 12, Jūrmalā.

Administratīvā akta adresāts pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbu atļaujas saņemšanas ir gatavs iesniegt dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana.

Lēmuma 1.punkta izpildei ir nepieciešams Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā saņemt būvatļauju, kā arī nodot rekonstruētās būves ekspluatācijā un Domes ieskatā nav pamata Iesniedzējam atteikt Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9. pantu,47.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.505 (protokols Nr.16, 14.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Kaudzīšu ielā 12, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai G.D., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3314 Kaudzīšu ielā 12, Jūrmalā:

1.2. līdz 2013.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3314 004) un nojumes (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3314 002) Kaudzīšu ielā 12, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.3. līdz 2014.gada 31.decembrim veikt būvniecību atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptētajam būvprojektam un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā nodot būves ekspluatācijā”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF