Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 531

protokols Nr. 22, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.671
„Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, „Reņģītes””

Izskatot M.S. 2013.gada 30.jūlija iesniegumu (dokumenta Nr.1.1-39/3594-S) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei izskatīt Bolderājas ielas zemes vienību numerācijas atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 19.1.punktu: „ielās – no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus” un 29.3. un 29.4.punktiem „Lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru un jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru” Bolderājas iela 1, Jūrmalā atrodas ielas labajā pusē, nepieciešams piešķirt pāra numuru, jo ēku numerācijas sakārtošanu Bolderājas ielā paredz adresācijas sistēmas noteikumi un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 4.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-81/5).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 19.1., 29.3 un 29.4.punktiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.671 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, „Reņģītes””, lēmuma 2., 2.1., 2.2. un 2.3.punktus izsakot šādā redakcijā:

„2. Atdalītajam zemesgabalam 800m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Bolderājas ielā 4, saskaņā ar pievienoto skici.

2.1. noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Bolderājas ielā 4 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve- 0601.

2.2. Likvidēt adresi palīgceltnei ar kadastra apzīmējumu (1300 001 1114 005) Jūrmalā, Vārnukrogā, „Jaunreņģītes” Nr.005 un piešķirt tai jaunu adresi Jūrmalā, Bolderājas ielā 4.

2.3. Noteikt apgrūtinājumu zemesgabalam Jūrmalā, Bolderājas ielā 4 - atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF