Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 532

protokols Nr. 22, 36. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” biroja administratores L.B. 2013.gada 23.augustā iesniegto iesniegumu Nr.11JU-03.3/15 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 012 1712) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā kopīpašnieku R.E., S.O., S.B. un S.Ļ. iesniegumus izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.maija lēmumu Nr.14-9/171 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un 2013.gada 4.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas protokolu Nr.1.1-81/5.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības sadali Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā ar kopējo platību 2496m2, izveidojot divas zemes vienības:

2.1. zemes vienību ar kopējo platību 1061m2, piešķirot adresi Dubultu prospekts 108, Jūrmala;

2.2. zemes vienību ar kopējo platību 1435m2, piešķirot adresi Dubultu prospekts 108A, Jūrmala.

3. Izveidot zemes vienību Dubultu prospektā 108, Jūrmalā ar kopējo platību 1061m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dubultu prospektā 108, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Dubultu prospektā 108, Jūrmalā noteikt apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

3.2.2. zemes vienības daļa 90m2 platībā atrodas aizsargjoslā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.3. zemes vienības daļa 122m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.4. zemes vienības daļa 30m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

3.2.5. zemes vienības daļa 7m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

3.2.6. zemes vienības daļa 1m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.7. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

3.3. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1712 003 no Dubultu prospekts 108, korpuss 3, Jūrmala uz adresi Dubultu prospekts 108, Jūrmala.

3.4. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1712 002 no Dubultu prospekts 108, korpuss 2, Jūrmala uz adresi Dubultu prospekts 108, korpuss 1, Jūrmala.

3.5. Uzdot zemes vienības Dubultu prospektā 108, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Dubultu prospektā 108A, Jūrmalā ar kopējo platību 1435m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dubultu prospektā 108A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

4.2 Zemes vienībai Dubultu prospektā 108A, Jūrmalā noteikt apgrūtinājumus:

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

4.2.2. zemes vienības daļa 245m2 platībā atrodas aizsargjoslā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

4.2.3. zemes vienības daļa 173m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

4.2.4. zemes vienības daļa 98m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

4.2.5. zemes vienības daļa 85m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

4.2.6. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

4.3. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1712 001 un funkcionāli saistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1712 006, 1300 012 1712 007, 1300 012 1712 008, 1300 012 1712 009 no Dubultu prospekts 108, Jūrmala uz adresi Dubultu prospekts 108A, korpuss 1, Jūrmala.

4.4. Uzdot zemes vienības Dubultu prospektā 108A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Likvidēt adresi zemes vienībai Dubultu prospekts 108/108A, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 012 1712).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF