Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 534

protokols Nr. 22, 38. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 29.jūlija iesniegumu Nr.1.2-1/3046 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Jomas ielā 64A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 4424) un zemes īpašuma Teātra ielā 25, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 4423) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Jomas ielā 64A, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Majoru nekustamie īpašumi” valdes locekļa S.B. un Teātra ielā 25, Jūrmalā īpašnieka L.K. iesniegumu, ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumiem Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 22.oktobra lēmumu Nr.588 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un 2013.gada 4.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas protokolu Nr1.1-81/5.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Teātra ielā 25, Jūrmalā ar kopējo platību 1200m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 44m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Jomas ielā 64A, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Teātra ielā 25, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1156m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Teātra ielā 25, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Teātra ielā 25, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

2.2.4. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.5. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tiklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.6. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (12010101);

2.2.7. aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (120103)

2.3. Uzdot zemes vienības Teātra ielā 25, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Jomas ielā 64A, Jūrmalā ar kopējo platību 1280m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Teātra ielā 25, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 44m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Jomas ielā 64A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1324m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt zemes vienībai Jomas ielā 64A, Jūrmalā lietošanas mērķus:

- zemes vienības daļai 662m2 platībā: individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601;

- zemes vienības daļai 662m2 platībā: komercdarbības objektu apbūve – 0801.

3.2. Zemes vienībai Jomas ielā 64A, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 2.1. un 3.1., nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

3.2.4. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.5. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tiklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401).

3.3. Uzdot zemes vienības Jomas ielā 64A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF