Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 535

protokols Nr. 22, 39. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.58
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Turaidas ielā 19” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.58 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 12.augustā ir reģistrēts nekustamā īpašuma īpašnieces T.D. iesniegums ar lūgumu atcelt 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.58 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19”.

Zemesgabals Jūrmalā, Turaidas ielā 19 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas Jauktā darījumu apbūves teritorijās (6JD2), kur atļautā izmantošana ir pakalpojumu objekts; daudzfunkcionāla ēka; pārvaldes ēka. Esošo ēku rekonstrukciju ir iespējams veikt bez detālplānojuma izstrādes.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 4.septembra Attīstības un Vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-81/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.58 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF