Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 20.09.2013. Stājas spēkā 21.09.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 538

protokols Nr. 22, 42. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.556 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu, izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 6.marta (protokols Nr.1.1-59/03), 2013.gada 10.aprīļa (protokols Nr.1.1-59/04) un 2013.gada 4.septembra (protokols Nr.1.1.-81/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35.

2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju (zemes vienības īpašnieku) par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar pielikumu. Ja līgums norādītajā termiņā netiek noslēgts, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.538

(protokols Nr.22, 42.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2013.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), tās izpilddirektora p.i. Guntas Smalkās personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 īstenotājs SIA „BLP Īpašumi” (reģ.Nr. 40003623091) valdes priekšsēdētāja V.V. personā (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada ________ lēmumu Nr.___„Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka detālplānojuma īstenošanas kārtību.

1.2. Īstenotājs atbilstoši detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

1.3. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.3.1.ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.3.2.ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.3.3.piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.3.4.ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. Veikt detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, kurā tiek norādīti realizējamā detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita, kā arī paredzamie rezultāti.

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanai plānošanas un arhitektūras uzdevumu saņemt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim.

2.1.3. Līdz detālplānojumā paredzētās apbūves nodošanai ekspluatācijā izbūvēt gājēju ietvi gar Enkuru ielu posmā gar īpašumu Vikingu ielā 35

2.1.4. Līdz detālplānojumā paredzētās apbūves nodošanai ekspluatācijā izbūvēt Enkuru ielas apgaismojumu posmā gar īpašumu Vikingu ielā 35, to pieslēdzot pie tuvākā pieejamā Jūrmalas ielu apgaismojuma tīkla.

2.1.5. Līdz detālplānojumā paredzētās apbūves nodošanai ekspluatācijā sakārtot Enkuru ielas cieto segumu posmā gar īpašumu Vikingu iela 35.

2.1.6. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem.

2.1.7. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas.

2.1.8. nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vikingu ielā 35 īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par šo līgumu un tā neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. Sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.2.2. Savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.3. Ja Īstenotājs neievēro pielīgtos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās vienošanās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5.Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2.Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā kā pielikumu.

3.4. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par šīs Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs - Domei, viens - Īpašniekam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

___________________________

/Gunta Smalkā/

Īstenotājs

SIA „BLP Īpašumi”

***

Tālr.: ***

____________________

/V.V./


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF