Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 539

protokols Nr. 22, 43. punkts

Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā
pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” 2013.gada 16. augusta vēstulē Nr.1.17/6276 piedāvā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pārņemt īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā.

Dzīvojamā ēka Tirzas ielā 44, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 520 7001) sastāv no 48 dzīvokļu īpašumiem. Ēka saistīta ar zemes gabalu Tirzas ielā 44, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 020 7006), zemes gabala platība 906 m2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 29.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemes gabalu nostiprinātas Ģ.B. (personas kods ***).

Dzīvokļa īpašums Nr.16 ir piekrītošs valstij, nav reģistrēts Zemesgrāmatā, nav izīrēts. Dzīvoklī kopš 2010.gada 4.februāra savu dzīvesvietu ir deklarējis A.P., personas kods ***. Saskaņā ar dzīvojamās mājas pārvaldnieka pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” sniegto informāciju, A.P. dzīvo šajā dzīvoklī bez īres līguma, regulāri veicot maksu par dzīvokļa Nr.16 apsaimniekošanu.

Saskaņā ar VAS „Privatizācijas aģentūra” sniegto informāciju pēc brīdinājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.16 atbrīvošanu A.P. dzīvokli nav atbrīvojis, uz šo brīdi tiesā nav iesniegts prasības pieteikums par A.P. izlikšanu no nelikumīgi aizņemtā dzīvokļa īpašuma.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 6. un 21.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pēc nelikumīgi aizņemtā dzīvokļa īpašuma Nr.16, Tirzas ielā 44, Jūrmalā atbrīvošanas, pārņemt minēto dzīvokļa īpašumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF