Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 540

protokols Nr. 22, 44. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju)
nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā, pirkumu

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 30.maijā pieņēma lēmumu Nr.358 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā, īpašuma kadastra numurs 1300 508 1503, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 008 1502 002), un apstiprināja ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā, nosacīto cenu Ls 5000 (pieci tūkstoši latu).

Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrajā daļā noteikts, ka „šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu”.

Noteiktajā termiņā 2013.gada 26.jūnijā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts, lietas Nr.1.1-39/3066-N, Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 2.punktā minētās personas – zemes gabala Dzintaru prospektā 16, Jūrmalā, īpašuma kadastra numurs 1300 008 1502, kopīpašnieka S.N. (personas kods ***) – pieteikums pirkt uz minētā zemes gabala esošo ēku (būvju) nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā, kas sastāv no katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1502 002.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, kā arī, saskaņā ar nekustamā īpašuma Izsoles komisijas 2013.gada 28.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.8-5/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar S.N. (personas kods ***) par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā, īpašuma kadastra numurs 1300 508 1503, kas sastāv no katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1502 002, pirkumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

3. S.N. veikt maksājumu par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā, pirkumu Ls 5000,00 (pieci tūkstoši latu 00 santīmu) apmērā divu mēnešu laikā no lēmuma 1.punktā minētā pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

4. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus Ls 91,30 apmērā saskaņā ar pielikumu un noteikt, ka S.N. tos atlīdzina divu mēnešu laikā no lēmuma 1.punktā minētā pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.540

(protokols Nr.22, 44.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējuma aktualizāciju Ls 36,30

2.Samaksa par publikāciju izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Ls 55,00

Kopā: Ls 91,30


Lejupielāde: DOC un PDF