Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 542

protokols Nr. 22, 46. punkts

Par patapinājuma līguma noslēgšanu
ar pirmsskolas izglītības iestādi „Katrīna”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punktu, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības mantas izmantošanu un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” darbību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Katrīna” (I.Reingolce) uz nenoteiktu laiku sekojošu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļus:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

1.

Salaspils iela 4, Jūrmala

1300 005 0506

Zemes gabals

2.

Salaspils iela 4, Jūrmala

1300 005 0506 001

Bērnudārza ēka

3.

Salaspils iela 4, Jūrmala

Apsardzes signalizācija

4.

Salaspils iela 4, Jūrmala

Nojume 4 mājiņām

5.

Salaspils iela 4, Jūrmala

Video novērošanas sistēma

6.

Salaspils iela 4, Jūrmala

Ugunsdzēsības signalizācija

7.

Salaspils iela 4, Jūrmala

Ūdensvada un kanalizācijas tīkls

8.

Salaspils iela 4, Jūrmala

Teritorijas apgaismojuma līnija

9.

Salaspils iela 4, Jūrmala

Bruģēti celiņi

10.

Salaspils iela 4, Jūrmala

Žogs

11.

Salaspils iela 4, Jūrmala

Alumīnija plāksne PII „Katrīna” bez pamatnes 30x50 cm

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot patapinājuma līgumu par lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF