Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 30.janvāra 46.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 12.septembrīNr. 543

protokols Nr. 22, 47. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3,
Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 3.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.166 „Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu”, ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8005, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 kopējā platībā 22,7 m2 un kopīpašuma 2270/21980 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 021 9612 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 021 9612 004), un zemes (kadastra apzīmējums 1300 021 9612). Apstiprināta dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma cena) Ls 1000, tostarp apbūve Ls 500, zemes domājamā daļa Ls 500. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.166 apstiprināto izsoles noteikumu 8.1.1.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 20.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8005, pirmo izsoli.

2. Noteikt dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8005, otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 800 (astoņi simti latu), tostarp apbūve Ls 400, zemes domājamā daļa Ls 400.

3. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.166 „Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu” šādus grozījumus:

3.1. aizstāt 4.punkta teksta daļā „2. komisijas locekļi”:

3.1.1. vārdus „domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova” ar vārdiem „komisijas priekšsēdētāja vietnieks - domes izpilddirektora vietnieka p.i. A.Grants”, Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 30.janvāra 46.lēmumu

3.1.2. vārdus „domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja A.Adijāne” ar vārdiem „domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i. Dz.Lācis”; Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 30.janvāra 46.lēmumu

3.2. aizstāt 1.pielikuma „Izsoles noteikumi” 1.6.apakšpunktā vārdus un skaitli „Izsolāmās mantas nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) ir Ls 1000 (viens tūkstotis latu)” ar vārdiem un skaitli „Izsolāmās mantas otrās izsoles sākumcena ir Ls 800 (astoņi simti latu)”;

3.3. aizstāt 1.pielikuma „Izsoles noteikumi” 1.7.apakšpunktā vārdus un skaitli „Izsoles solis noteikts Ls 100 (viens simts latu)” ar vārdiem un skaitli „Izsoles solis noteikts 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas - Ls 80 (astoņdesmit latu)”.

4. Izsoles komisijai (G.Smalkā) trīs mēnešu laikā rīkot dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt 2013.gada 3.aprīļa lēmuma Nr.166 spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF