Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 26.septembrīNr. 547

protokols Nr. 24, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.,10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu un Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembrs lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” papildinot lēmuma 15.pielikumu (Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs) ar sekojošu punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga (Ls)

Interešu izglītības pedagogs

1

310

310

lietvede

0.5

500

250

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF