Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 31.10.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 23.jūlija 345.lēmumu

2013.gada 17.oktobrīNr. 577

protokols Nr. 25, 42. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un
ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas (turpmāk tekstā – nodaļa) maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums) (turpmāk – cenrādis).

2. Noteikt, ka visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto nodaļas pakalpojumus, par tiem maksā cenrādī noteikto pakalpojumu maksu un pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

3. Noteikt, ka no pakalpojuma maksas pilnībā atbrīvo Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības, pašvaldības iestādes un uzņēmējsabiedrības.

4. Noteikt, ka, pieprasot cenrāža 5. un 6.punktā minēto informāciju, no pakalpojuma maksas atbrīvo:

4.1. personas ar invaliditāti;

4.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus;

4.3. pensionārus, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

4.4. par trūcīgām atzītas personas;

4.5. ja pieprasītā informācija nepieciešama bērnu tiesību un interešu aizsardzībai;

4.6. ja nepieciešamais dokuments pieprasīts atkārtoti, jo pirmreizējais dokuments personai ir zudis no tās neatkarīgu iemeslu dēļ vai trešās personas prettiesiskas rīcības dēļ.

5. Noteikt, ka, pieprasot cenrāža 5. un 6.punktā minēto informāciju, pakalpojuma maksa samazināma par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:

5.1. represēta persona;

5.2. aizbildnis vai aizgādnis, ja informāciju pieprasa aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas vārdā.

6. Noteikt, ka šajā lēmumā minētajām privātpersonām samazina maksu par maksas pakalpojumiem vai atbrīvo no tās, ja persona iesniedz attiecīgu statusu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

7. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumu veicama pirms pasūtījuma saņemšanas ar pārskaitījumu rēķinā norādītajā Jūrmalas pilsētas pašvaldības kontā kredītiestādē.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.576 „Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”.

9. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

10. Noteikt par pienākumu Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šā lēmuma publicēšanu vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.577

(protokols Nr.25, 42.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 291.lēmumu

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas

maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, euro

1.

Tehniskā projekta atkārtota vai TN atkāpju saskaņošana

1 projekts

51,22+PVN

2.

Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam

Dokuments

17,07+PVN

3.

Īpašo nosacījumu, t.sk., atzinuma sagatavošana inženierbūvju būvniecības publiskai apspriešanai

1 objekts

64,03+PVN

4.

Kopēšana no iestādes krājuma dokumentiem

1 A4 lapa

0,07+PVN

1 A3 lapa

0,14+PVN

5.

Informācijas iegūšana no datora:

5.1.

Melnbalta izdruka

1 A4 lapa

0,07+PVN

5.2.

Krāsaina izdruka

1 A4 lapa

0,78+PVN

5.3.

Ieraksts pasūtītāja elektroniskā datu nesējā

1 diskete

0,48+PVN

5.4.

Ieraksts pasūtītāja matricā

1 matrica

1,21+PVN

5.5.

Skenēšana

1 lappuse

0,24+PVN

5.6.

Dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām

1 dokuments

0,67+PVN

6.

Dokumentu sagatavošana, ja nepieciešama papildu apstrāde:

6.1.

Dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu*

1 lappuse

3,56

6.2.

Dokumenta apstrāde vai dublikāta izgatavošana no esošām datu bāzēm*

1 lappuse

3,84

7.

Par galveno būvasu pārbaudi un ienešanu datu bāzē*

objekts

7,11

8.

Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datu bāzē*

objekts

7,11

9.

Ielu sarkano līniju, tauvas joslu, aizsargjoslu un īpašo zonu plānu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē*

punkts

2,56

10.

Situācijas plāna un/vai karšu sagatavošana M1:2000-50000 uz pašvaldības noteikto apgrūtinājumu (sarkano līniju) plāna, ar vai bez ielu un ceļu tīklu bāzes un teritorijas zonējumu, ar lokālo/detālo plānojumu un citu saistošo noteikumu grafiskiem risinājumiem - pagaidu un sezonas būvju plāniem, labiekārtojuma, atpūtas un tirdzniecības objektu, maģistrālo un sadalošo inženiertehnisko komunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas, kā arī citām vajadzībām.**

Objekta līdz 1ha

28,00+PVN

10.1

Par katru nākamo ha

14,00+PVN

10.2

Par katru nākamo lapu

7,00+PVN

11.

Satelītkartes datu sagatavošana uz ielu un ceļu tīkla, ortofoto vai topogrāfiskās informācijas pamata - teritorijas zonējuma, dažādu pašvaldības robežu, plānojumu un inženiertehnisko komunikāciju esošie un perspektīvās attīstības plāni, dažādu punktveida nestandarta objektu plāni utt.**

1.lapa –viens vienkāršais slānis

14,00+PVN

12.

Satelītkartes datu sagatavošana - ar reljefu, ūdens un citi objekti no 5.8p., zemes lietojumi, augstākstāviešie nacionālie valsts attīstības plāni utt.)**

1.lapa- viens sarežģītais slānis

21.00+PVN

13.

Satelītkartes datu sagatavošana**

Papildus par katru nākamo lapu/slāni

7,00+PVN

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

**Par pakalpojumiem, kas minēti 1-5.6, 10-13.apakšpunktā, pievienotās vērtības nodoklis maksājams normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.